Gedoogbeschikking aanvragen

Kunt u zich niet houden aan de regels van het provinciaal milieubeheer? Dan kunt u een gedoogschikking aanvragen. Voor een bepaalde periode zijn uw activiteiten dan getolereerd. U kunt de gedoogschikking aanvragen bij de provincie.

Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

Gedogen kan niet enkel inhouden het afzien van handhavend optreden. Een vereiste bij een illegale situatie is onder meer dat een ontvankelijke aanvraag voor een milieuvergunning is ingediend die concreet zicht biedt op legalisatie van de aangevraagde activiteiten. Een vereiste bij een overtreding is onder meer dat het milieubelang beter gediend is met het gedogen van de overtreding. Tegen het afwijzen van het gedoogverzoek kunt u overigens geen bezwaar aantekenen.

Voorwaarden:

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie.
 • Er is een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend bij de gemeente. Bovendien is er goede kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
 • De aanvrager dient de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in. 
 • Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking.
 • De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden.
 • De belangen van derden worden niet geschaad.
 • U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels. 
 • U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.
 • Er moet geen sprake zijn van verwijtbaarheid van de te gedogen inrichting, met andere woorden het ontbreken van een vergunning moet niet te wijten zijn aan laksheid van het bedrijf zelf.
 • Het milieu moet met het gedogen gebaat zijn. Dit houdt in dat gedogen niet slechts een tegemoetkoming aan de aanvrager kan zijn.
 • Er is onder meer voldaan aan de vereisten zoals genoemd in het provinciale en landelijke handhavingsbeleid.

Contact:

U vraagt de gedoogbeschikking aan bij de provincie.

U moet het gedoogverzoek indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland

Termijn:

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek wordt een beslissing genomen door de provincie.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: