Inzet BIBOB-instrumentarium bij vergunningen ex artikel 8.1 Wet Milieubeheer

Door aanvrager van een milieuvergunning of drijver van een inrichting met een geldige milieuvergunning in te vullen verklaring in het kader van de wet BIBOB.

De provincie Zeeland kan de aanvrager of de houder van een milieuvergunning ex artikel 8.1 Wet milieubeheer verzoeken een vragenformulieren in te vullen op basis waarvan de provincie aan de hand van indicatoren beoordeeld wordt of er aanleiding bestaat om een advies bij het bureau BIBOB te vragen.

Verklaring bij een aanvraag
De provincie Zeeland heeft ervoor gekozen een bedrijf in de afvalbranche bij iedere aanvraag van een milieuvergunning te verzoeken om een dergelijk vragenformulier in te vullen. Ten aanzien van overige aanvragers geldt dat de provincie ervoor kan kiezen dit verzoek te doen, indien informatie van handhaving of indicaties die zij krijgt bij de aanvraag daartoe leidt. Ook kan in alle gevallen op basis van een advies van het Openbaar Ministerie een BIBOB-intake gestart worden.

Verklaring voor een houder van een milieuvergunning
Aan een drijver van een inrichting die over een geldende vergunning beschikt, kan een verzoek worden gedaan om de vragenformulieren in te vullen. Dit kan uiteindelijk resulteren in een adviesaanvraag bij het bureau BIBOB en een intrekkingsprocedure van de vergunning. Gelet op het ingrijpende karakter van dit instrument zal hier in beginsel terughoudend mee omgegaan worden. Een voorbeeld wanneer een dergelijke procedure opgestart zal worden is na een concreet advies van de BIBOB Officier van justitie.

Voorwaarden:

Het vragenformulier moet volledig worden ingevuld en alle bescheiden moeten door de aanvrager of gemachtigde zijn ondertekend.

Contact:

Het vragenformulier moet worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Termijn:

Rechtsmiddelen

  • Tegen het verzoek van de provincie een verklaring in te vullen en het eventuele besluit van de Provincie Zeeland om een advies aan Bureau BIBOB aan te vragen, staan geen rechtsmiddelen open.
  • Uiteraard staan wel rechtsmiddelen open tegen het uiteindelijke besluit op de aanvraag of het intrekkingsbesluit. Voor de rechtsmiddelen hiertegen verwijzen we u naar de betreffende producten.

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

  • Tegen het verzoek van de provincie een verklaring in te vullen en het eventuele besluit van de Provincie Zeeland om een advies aan Bureau BIBOB aan te vragen, staan geen rechtsmiddelen open.
  • Uiteraard staan wel rechtsmiddelen open tegen het uiteindelijke besluit op de aanvraag of het intrekkingsbesluit. Voor de rechtsmiddelen hiertegen verwijzen we u naar de betreffende producten.

Adres uitvoerende instantie:

RUD Zeeland
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Nederland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nederland

Wet- en regelgeving:

Formulieren: