Melden bodemverontreiniging of bodemaantasting

Verricht u handelingen die de bodem verontreinigen of aantasten, of laat u zulke handelingen verrichten? Ziet u dat er een verontreiniging of aantasting van de bodem is opgetreden? Dan is het belangrijk dat u daar zo snel mogelijk melding van maakt. U kunt dat doen bij de provincie.

U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.

De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben;
  • handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en 
  • andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Het gaat hierbij om:

  1. handelingen of 
  2. kennisneming van verontreiniging of aantasting van de bodem zoals bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 van de Wet bodembescherming.

Aanpak:

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken.
De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging. Voor een kleinschalige verontreiniging hoeft u alleen een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te doen.

Contact:

Wanneer de verontreiniging of aantasting plaatsvindt in de provincie Zeeland moet u zo spoedig mogelijk melding doen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: