Samenstellen, ontheffing

Verzoek om ontheffing van artikel 3.6 van de Waterverordening Zeeland; Samenstellen.

  1. Een schip mag niet meer dan twee andere schepen slepen. Dit verbod is niet van toepassing op het slepen van kleine schepen.
  2. Een gekoppeld samenstel mag uit ten hoogste twee schepen bestaan.
  3. Een duwstel met een lengte van meer dan 110 meter moet zijn voorzien van een actieve kopbesturing van voldoende vermogen die vanuit de stuurhut kan worden bediend, tenzij de gemiddelde diepgang groter is dan 2 meter dan wel de diepgang van het voorste schip of de voorste schepen groter is dan 2,50 meter. Indien aan dit voorschrift niet wordt voldaan moet het duwstel worden geassisteerd.

Voorwaarden:

  • De aanvraag mag getypt of handgeschreven worden ingevuld.
  • De aanvraag moet volledig worden ingevuld en alle bescheiden moeten door de aanvrager of gemachtigde zijn ondertekend. Niet ondertekende aanvragen worden niet in behandeling genomen.
  • Bij de aanvraag moet een duidelijke (situatie)tekening worden meegezonden (op schaal 1:1000 of 1:500). Deze (situatie)tekening moet in viervoud worden bijgevoegd.
  • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten verschuldigd, genoemd in de tarieventabel van de Legesverordening Provincie Zeeland 2018. Het in behandeling nemen van de aanvraag betekent niet zonder meer dat een ontheffing wordt verleend.

Bezwaar en beroep:

Rechtsmiddelen

Op de aanvraag om ontheffing wordt in beginsel beslist binnen 8 weken na ontvangst (artikel 4:13 Algemene wet bestuursrecht). Indien de ‘beslistermijn’ dreigt t worden overschreden, wordt door het bestuursorgaan voordat de afhandeldatum is verstreken een nieuwe afhandeldatum (binnen een redelijke termijn) vastgesteld, welke schriftelijk aan de aanvrager (gemachtigde) wordt bevestigd (artikel 4:14 lid 3 Algemene wet bestuursrecht). Wanneer de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag krijgt de aanvrager de gelegenheid om de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht). Indien het bestuursorgaan om aanvulling verzoekt, wordt de beslistermijn opgeschort tot de aanvraag is aangevuld.

 

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: