Vuurwerk afsteken

In Nederland mogen alleen gespecialiseerde bedrijven vuurwerk afsteken. Dat betekent dat ze in het bezit moeten zijn van een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning). Bent u organisator van een evenement en u wilt tijdens uw evenement vuurwerk afsteken? Dan bent u verplicht hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.
Enige uitzondering op deze regel is het afsteken van consumentenvuurwerk door particulieren tijdens de jaarwisseling. Vuurwerk mag in Nederland alleen worden afgestoken door gespecialiseerde bedrijven die in het bezit zijn van een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning). De enige uitzondering hierop is het afsteken van consumentenvuurwerk door particulieren tijdens de jaarwisseling.

Als u als bedrijf vuurwerk afsteekt, moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken bij de provincie een melding doen of een ontbrandingstoestemming bij de provincie aanvragen.

Als u met uw bedrijf vuurwerk gaat afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie.

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

 • professioneel vuurwerk
 • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram)
 • theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram)

 Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Wanneer u met uw bedrijf vuurwerk wilt afsteken, moet u een ontbrandingsmelding indienen bij de provincie op wiens grondgebied het vuurwerk gepland staat. Na deze ontbrandingsmelding krijgt u een acceptatiebrief of een afwijzing. Ook de veiligheidsregio en de gemeente waar het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht worden van deze melding op de hoogte gebracht.

Voorwaarden:

De voorwaarden zijn:

 • U heeft een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).
 • U heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering.

U vraagt om ontbrandingstoestemming in de volgende gevallen:

 • U wilt professioneel vuurwerk afsteken.
 • U wilt consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram) afsteken.
 • U wilt theatervuurwerk (meer dan 20 kilogram) afsteken.

In het volgende geval moet u een ontbrandingsmelding doen:

 • U wilt maximaal 20 kilogram theatervuurwerk en/of 200 kilogram consumentenvuurwerk afsteken (of gezamenlijk 220 kilogram).

Houd er rekening mee dat u misschien nog andere vergunningen nodig heeft. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning van de gemeente.

In overige gevallen is een ontbrandingstoestemming vereist!

Aanpak:

U doet de melding minimaal 2 weken voor het evenement.

U doet de aanvraag voor ontbrandingstoestemming minimaal 14 weken voor de geplande vuurwerkontbranding. Ook voor meerdere evenementen of voorstellingen (multiple events) kunt u onder voorwaarden in 1 keer toestemming aanvragen.

Zowel bij de melding als de aanvraag geeft u de volgende gegevens door:

 • het soort vuurwerk dat u gaat afsteken
 • datum, tijdstip en plaats van het evenement
 • een afschrift van de toepassingsvergunning
 • een afschrift van het certificaat vuurwerkdeskundige (KIWA-certificaat)
 • een schietlijst
 • een actuele situatietekening
 • als u wegen gaat afzetten, toestemming van de eigenaar of beheerder

De provincie vraagt voor de ontbrandingstoestemming altijd een 'verklaring van geen bedenkingen' aan. Deze vraagt de provincie aan de burgemeester van de gemeente waar u het vuurwerk wilt afsteken. Geeft de burgemeester die verklaring niet af? Dan geeft de provincie ook geen toestemming.

 • een schietlijst;
 • actuele situatietekening (bij ontbranden in de buitenlucht);
 • (indien van toepassing) schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag/eigenaar voor het mogen afzetten van wegen binnen de gevaarszone.

Naast het Vuurwerkbesluit kan voor een betreffende locatie ook andere wet- of regelgeving van toepassing zijn. Bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d). Bij een locatie op of aan het (vaar)water is tevens toestemming nodig van de (vaarweg)beheerder.

Contact:

Het indienen van ontbrandingsmelding verloopt digitaal bij de provincie waar het evenement plaats vindt. Zie verder onder de alinea 'formulieren'.

Termijn:

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag.
Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Voor alle zaken die betrekking hebben op vuurwerk kunt u gebruik maken van ons algemene mailadres vuurwerk@zeeland.nl

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag.
Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen zes weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Voor alle zaken die betrekking hebben op vuurwerk kunt u gebruik maken van ons algemene mailadres vuurwerk@zeeland.nl

Bent u het niet eens met de beslissing op uw toestemmingsaanvraag voor het ontbranden van vuurwerk? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: