Wie is Wie bij het Europaloket?

U heeft de weg gevonden naar ons Europaloket en daarmee ook naar ons team van specialisten op het gebied van Europese subsidies. Ons Europateam staat graag voor u klaar om u te adviseren bij het aanvragen van Europese subsidie.

Hieronder vindt u alle leden van ons Europateam op alfabetische volgorde.

Zeeuwse vlag en Europese vlag

Martiene Boogaard (POP-team)

Martiene Boogaard is beleidsadviseur binnen het POP-team van de Provincie Zeeland en ze richt zich hierbij vooral op de nieuwe programmaperiode van het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Voor deze nieuwe periode wordt een Nationaal Strategisch Plan opgesteld, dat vanaf 1 januari 2023 het nationale kader zal zijn voor het landbouwbeleid van Nederland. Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen rondom het nieuwe GLB op Home – toekomst GLB.

Martiene Boogaard

Madeline Buining (adviseur voor een groen en slim Zeeland)

Madeline Buining werkt als transitieadviseur bij het Europateam. Bij haar kun je terecht met vragen over het Just Transition Fund (JTF) en de ontwikkeling van nieuwe fondsen voor een groen en slim Zeeland. Binnenkort wordt op deze plek de link naar de informatie over JTF geplaatst.

mc.buining@zeeland.nl / 06-2890.4277

 

Madeline Buining

Leonie Corbin

Leonie Corbin is adviseur grensoverschrijdende samenwerking en is voor Zeeland betrokken bij het Straits Comité. Het Straits Comité is een samenwerkingsverband dat bestaat uit 7 regionale overheden uit 4 landen rond het Kanaal van de Noordzee. Deze kustregio’s hebben vaak te maken met dezelfde problemen en zoeken via samenwerking en kennisuitwisseling naar gezamenlijke oplossingen. Het Comité kan organisaties helpen met kennis en partners over de grens en ondersteunt dit ook met subsidie voor kleinschalige projecten.

lp.corbin-goudzwaard@zeeland.nl /+31 6 25726686,

Leonie Corbin

Maura Erentreich

Maura Erentreich is beleidsmedewerker Euregio Scheldemond. Ze houdt zich bezig met samenwerking tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland: het initiëren, faciliteren en coördineren van grensoverschrijdende samenwerking op zowel lokaal en regionaal niveau. Het beheer van het Scheldemondfonds valt daar ook onder. Meer informatie is te vinden op de Provinciale Europaloket webpagina voor het Scheldemondfonds.

m.erentreich@zeeland.nl / +31 06 52756237    

Maura Erentreich

Arnoud Guikema (coördinator Europa en grensoverschrijdende samenwerking)

Arnoud Guikema is coördinator Europa en grensoverschrijdende samenwerking. Ook is hij Lid van de Voorbereidingsgroep Landsdeel Zuid voor de ontwikkeling van nieuwe operationele programma’s. Subsidieprogramma’s en/of financiële fondsen waar Arnoud o.a. bij betrokken is, zijn EFSI, Horizon 2020 en LIFE.

aop.guikema@zeeland.nl / 06-8136.7316

 

Arnoud Guikema

Lonne van Liere

Lonne van Liere is beleidsondersteuner voor het Europateam. Haar werkterrein omvat voornamelijk het uitvoeren van communicatieve taken voor het Europaloket zoals het beheer van de webpagina's van het Europaloket, het beheer van het emailaccount europaloket@zeeland.nl en het opstellen van de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

l.v.liere-smit@zeeland.nl / 06-2570.9316 (ma/di/do tussen 12.00 en 18.30 uur)

Lonne van Liere

Maja van Putte

Maja van Putte is coördinator van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+).

Het programma richt zich in deze periode op vijf thema's: 1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; 2. Jonge boeren; 3. Natuur en landschap; 4. Verbetering van waterkwaliteit; en 5. LEADER.

Kijk voor meer informatie op het POP3-webpagina van het Provinciale Europaloket.

Daarnaast is Maja betrokken bij de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Plan, wat vanaf 1 januari 2023 het nationale kader zal zijn voor het landbouwbeleid van Nederland. Kijk voor de meest actuele ontwikkelingen rondom het nieuwe GLB op Home – toekomst GLB.

mj.van.putte@zeeland.nl / +31 6 28904141

Maja van Putte

Johanna Neyt (lobbyist in Brussel)

Als lobbyist van de Provincie Zeeland in Brussel behartigt Johanna Neyt de belangen van de Provincie bij de Europese instellingen. Dossiers die zij voor de provincie behandelt, zijn gerelateerd aan de volgende  beleidsdomeinen: Regionale economie, Agrofood (gemeenschappelijk landbouwbeleid en visserij), Energietransitie, Green Deal, Digitalisering en Mobiliteit.

Op maandagen werkt Johanna op het provinciehuis in Zeeland en de overige werkdagen werkt zij op het HNP (Huis van de Nederlandse Provincies) in Brussel.

jpk.neyt@zeeland.nl / 06-2572.6712

Johanna Neyt

Arendo Schipper (OPZuid)

Arendo Schipper maakt deel uit van het Zeeuwse OP-Zuid-team. Het Operationeel Programma Zuid is het Europese subsidieprogramma voor innovatie en komt voort uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Zie de OP-Zuid-webpagina van het Zeeuwse Europaloket voor meer informatie.

a.schipper@zeeland.nl / 06-2890.4166

Arendo Schipper

Anne Schreurs (POP-team, LEADER)

Anne Schreurs is LEADER-contactpersoon voor de LEADER-gebieden Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. LEADER is een subsidiemaatregel binnen het POP3-programma (PlattelandsOntwikkelings-Programma). Anne adviseert over subsidiemogelijk-heden en bij de uitvoering van LEADER-projecten. LEADER biedt financiële steun voor bottom-up projecten die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland. Meer informatie is te vinden op het de webpagina voor POP3 LEADER op het Provinciale Europaloket.

a.schreurs@zeeland.nl / 06-2572.6519

Anne Schreurs

Marloes Slaakweg

Marloes Slaakweg is subsidieadviseur voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) en LEADER-contactpersoon voor de LEADER-gebieden Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. POP3+ is een Europees programma waarbij de mogelijkheid geboden wordt om subsidies aan te vragen die een positieve bijdragen leveren aan de thema’s klimaat, biodiversiteit, bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Kijk voor meer informatie op het POP3-webpagina van het Provinciale Europaloket. LEADER biedt financiële steun voor bottom-up projecten die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van het platteland. Zie POP3 LEADER voor meer informatie.

m.slaakweg@zeeland.nl / 06-2112.4807

Marloes Slaakweg met Europese vlag

Josine Verbrugge

Josine Verbrugge is projectadviseur voor het Europees samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Josine adviseert over subsidiemogelijkheden van het programma en bij de uitvoering van door Interreg Vlaanderen-Nederland gesubsidieerde projecten. Het programma Interreg Vlaanderen-Nederland biedt financiële steun voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van technologische innovatie, energie-efficiency, milieubescherming en grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Meer informatie is te vinden op het Provinciale Europaloket en op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland.

jjm.verbrugge@zeeland.nl / josine.verbrugge@grensregio.eu06-5275.6230 

Josine Verbrugge

Claudia de Vos

Claudia de Vos is beleidsadviseur binnen het POP3-team van de Provincie Zeeland. Binnen het GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) biedt POP3 de mogelijkheid aan agrariërs om Europese subsidies aan te vragen. Het huidige programma heeft als focus het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren (kringlooplandbouw). Dit kan zijn door middel van duurzame machines (fysieke investeringen), het opstarten van een eigen bedrijf voor jonge landbouwers, of het verbeteren van de waterkwaliteit. Kijk voor meer informatie op het POP3-webpagina van het Provinciale Europaloket.

Ook houdt Claudia zich bezig met de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

cjp.de.vos@zeeland.nl / 06-2890.4259

Claudia de Vos

Johan Wandel

Johan Wandel is adviseur Plattelandsontwikkelings-programma ( POP3) en LEADER-contactpersoon voor de LEADER-gebieden Midden- en Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. POP3 is een Europees subsidieprogramma waarvan 90% van het programmabudget op het agrarisch erf dient te landen, al dan niet in directe vorm. Zo kennen we bijvoorbeeld maatregelen voor (duurzame) fysieke investeringen, een maatregel voor (duurzame)  investeringen door Jonge Boeren, LEADER, maar ook watermaatregelen en maatregelen voor infrastructuur. Meer informatie is te vinden op het de POP3-webpagina van het Provinciale Europaloket en voor LEADER op de webpagina voor POP3 LEADER.

jk.wandel@zeeland.nl / 06-2890.4059

Johan Wandel

Wieteke Wolterbeek

Wieteke Wolterbeek is beleidsmedewerker voor het Interreg 2 Zeeën Programma: subsidie voor organisaties die grensoverschrijdend samenwerken met organisaties uit het kustgebied van het Verenigd Koninkrijk, Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland op de thema’s technische innovatie, sociale innovatie, koolstofarme economie, aanpassing aan de klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnenefficiënte economie, en circulaire economie.

Wietekes taak bestaat hoofdzakelijk uit het promoten van dit programma en het adviseren van bedrijven m.b.t. subsidieaanvragen. Meer informatie is te vinden op het de webpagina van Interreg 2 Zeeën op het Provinciale Europaloket.

w.wolterbeek@zeeland.nl / 06-2112.4891

Wieteke Wolterbeek

Mathieu van Woerkom

Mathieu van Woerkom is manager van het programma Regionale Economie van de Provincie Zeeland. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor de resultaten en aansturing van de collega’s/teams die werken aan dit programma.

Tot het programma Regionale Economie behoort o.a. het Europateam van de Provincie Zeeland, dat zich met de volgende Europese subsidieprogramma’s bezighoudt:

OPZuid, Interreg Vlaanderen-Nederland, Interreg Twee Zeeën, Interreg Noord-West Europa, Interreg North Sea Region en het POP-programma.

m.van.woerkom@zeeland.nl / 06-2112.4837

Mathieu van Woerkom