OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen, die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies.

OPzuid logo met afbeelding robothand en vlinder

Openstelling OPZuid van 24 april t/m 26 mei 2023: € 1,5 miljoen voor vernieuwende projecten. 

Deze openstelling is inmiddels gesloten maar in het najaar komen er weer nieuwe mogelijkheden. U leest daar al meer over in het hoofdstuk 'Openstellingen najaar 2023'. Zodra de details bekend zijn, vermelden wij ze op deze pagina.

Alle details over de inmiddels gesloten voorjaarsopenstelling leest u in het hoofdstuk 'Openstelling'.

OPZuid algemeen

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering (onder andere terugdringen uitstoot van koolstof), duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

Voor de periode 2021-2027 stellen de Europese Unie en het Rijk in totaal 105 miljoen euro beschikbaar. De drie provincies dragen in totaal zo’n 45 miljoen euro bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het in totaal geïnvesteerde bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 300 miljoen euro.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Bedrijven (vooral het Midden- en KleinBedrijf) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die flink aan de weg timmeren, kunnen subsidie aanvragen.
 • Ook gemeenten, waterschappen en organisaties met een rol als tussenpersoon kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.
 • Daarnaast kunnen ook burgers die zich verenigen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen.

Vorige openstelling in cijfers

De eerste openstelling in de periode 2021-2027 werd op 4 november 2022, 17.00 uur gesloten.

In totaal zijn er 48 projectaanvragen ingediend en is er voor ca. € 44 mln. aangevraagd aan Europese subsidie (EFRO, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en aan provinciale cofinanciering. Vanuit Zeeland zijn vijf aanvragen ingediend: 1x energietransitie, 2x klimaattransitie en 2x landbouw- & voedingstransitie.

Van de Zeeuwse aanvragen zijn 1 klimaatproject en 1 landbouw-&voedingsproject gehonoreerd met subsidie. De totale projectkosten voor deze twee projecten bedragen ruim €4,6 mln., ca. €1,9mln. Europese subsidie (EFRO) en ca. € 623.000 provinciale cofinanciering.

Openstelling: van 24 april 2023 t/m 26 mei 2023. Is gesloten.

De nieuwe subsidieregeling OPZuid werd op maandag 24 april 2023 opengesteld en duurde t/m vrijdag 26 mei 2023, 17:00 uur.

Deze openstelling was bestemd voor aanvragers uit onder andere het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, samenwerkingsverbanden van burgers, intermediaire organisaties* (zoals Impuls Zeeland) en campussen (universiteiten en hun gebouwen) zoals Campus Zeeland). 

* intermediaire organisaties zijn personen of organisaties die bemiddelen tussen de partij die een dienst of subsidie aanvraagt en de partij die de dienst of subsidie verstrekt.

De 5 thema's van OPZuid: gezondheid, klimaat, landbouw en voeding, energie, grondstoffen

De vijf thema's van OPZuid

Vijf thema's

U kunt de tabel verschuiven met de schuif onder de tabel of met de pijltjes op uw toetsenbord.

De subsidieregeling OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie en het stimuleren van vernieuwingskracht zodat de regio kan wedijveren met andere regio's. Dit doen we door bijvoorbeeld meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk dat vernieuwingen bijdragen aan een van de vijf thema’s die de Europese Unie belangrijk vindt: overgang (= transitie) naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering, duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

Openstellingen voorjaar 2023

Gezondheid

Landbouw en voeding

Energie

Klimaat

Grondstoffen

 • Predictie*
 • Preventie*
 • Personalisatie*
 • Participatie*
 • Landbouw in balans met de omgeving
 • Duurzame verwaarding* van reststromen
 • Technologieontwikkeling en opschaling* voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie
 • Duurzame energieopwekking  met opslag en/of uitwisseling met het net,
 • Smart* energiesystemen
 • Water
 • Circulaire* bouw- en infrasector*
 • Circulaire maaksector

€ 3,5 miljoen

€ 4,5 miljoen

€ 3,5 miljoen

€ 4,2 miljoen

€ 5,8 miljoen

Openstellingen najaar 2023

Gezondheid

Landbouw en voeding

Energie

Klimaat

Grondstoffen

 • Predictie*
 • Preventie*
 • Personalisatie*
 • Participatie*
 • Regeneratieve* geneeskunde
 • Landbouw in balans met de omgeving
 • Duurzame verwaarding* van reststromen
 • Technologieontwikkeling en opschaling* voedselverwerkingsindustrie in het kader van de eiwittransitie
 • Gezond en veilig voedsel
 • Duurzame energieopwekking met opslag en/of uitwisseling met het net,
 • Smart* energiesystemen
 • Water
 • Bodemkwaliteit
 • Circulaire* bouw- en infrasector*
 • Circulaire maaksector

€ 5 miljoen

€ 6 miljoen

€ 5 miljoen

€ 5,8 miljoen

€ 7,2 miljoen

 • * Predictie: het voorspellen (van ziektes en aandoeningen)
 • * Preventie: het voorkomen (van ziektes en aandoeningen)
 • * Personalisatie: meer op de persoon afstemmen van geneeskunde, meer maatwerk
 • * Participatie: het benutten van de ervaringsdeskundigheid van andere patiënten
 • * Verwaarding: op een andere manier kunnen benutten, waardevol maken
 • * Opschaling: op grotere schaal produceren / groter maken
 • * Smart: slim / digitaal / zelfdenkend 
 • * Regeneratieve geneeskunde: onderzoekt en gebruikt het zelf herstellend vermogen van het lichaam voor nieuwe therapieën.
 • * Circulair: afvalstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten
 • *  Infrasector: werkgebied van de infrastructuur (aanleg van wegen, energienetwerken enz.)

Aan welke eisen dient een project te voldoen?

 • Tenminste twee samenwerkingspartners dienen afkomstig te zijn uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties (samenwerkingsverbanden van burgers), intermediaire organisaties (personen of organisaties die bemiddelen tussen de partij die een dienst of subsidie aanvraagt en de partij die de dienst of subsidie verstrekt), campussen (universiteiten en hun gebouwen), valorisatieorganisaties (organisaties die projectideeën omzetten in projecten die in de praktijk daadwerkelijk wat opleveren) enz.
 • De innovatie moet tenminste één van de vijf transities versnellen (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en/of gezondheid)
 • De innovatie moet ten goede komen aan het MKB
 • Technologische innovatie in de TRL’s 6 t/m 9 (TRL betekent het niveau van een project dat aangeeft hoe ver het project al gereed is om in de praktijk te worden uitgevoerd of toegepast)
 • Er mag niet meer subsidie gevraagd worden dan € 1 mln. aan Europees geld

Waar dient u uw OPZuid-subsidieaanvraag in?

Valt uw project binnen het OPZuid-programma, dan kunt u subsidie aanvragen via de website van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de subsidies verstrekt voor projecten binnen OPZuid in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hoe worden subsidieaanvragen beoordeeld?

We werken met een tendersysteem. Dit houdt in dat we op één bepaald moment besluiten welke ingediende aanvragen worden goedgekeurd. Dit gebeurt nadat de aanvraagperiode voorbij is. Het goedkeuren gebeurt door de ingestuurde aanvragen met elkaar te vergelijken. Voor die vergelijking gebruiken we een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de officiële tekst van de subsidieregeling.

Zoekt u tips voor het schrijven en indienen van een aanvraag? Dan kunt u de aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door deskundigen.

Aanvragen dient u in bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Wilt u een projectvoorstel bespreken met een van de programmamanagers? Vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

Voorbeeldproject: Zero Emission Transport

Het project Zero Emission Transport kreeg in 2020 een subsidie van 1.394.737 euro en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project werken het bedrijfsleven, overheden en HZ University samen aan één doel: het snel 100% uitstootvrij maken  van de transportsector (geen uitstoot meer van koolstof) . Meer weten?

Voorbeeldproject: 'Met hybride kracht meer aardappel'

Een ander voorbeeld is het project ‘Met hybride kracht meer aardappel’, dat zich richt op de ontwikkeling van aardappelrassen die beter bestand zijn tegen zout, droogte en stikstof.  Hiermee willen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een bijdrage leveren aan de landbouwtransitie. Hiervoor hebben zij in 2021 in het kader van de subsidieregeling React-EU EFRO-subsidie ontvangen.

Meer lezen over dit project kan via Met hybridekracht meer aardappel | Stimulus OP Zuid 2014-2020.

Andere succesvolle OPZuid-projecten in de periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in de afgelopen periode al veel projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

OPZuid-nieuws ontvangen

Op de nieuwspagina van OPZuid leest u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook inschrijven voor de OPZuid-nieuwsbrief.

Wilt u nieuws ontvangen over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Dat kan via de link: aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

U ontvangt dan ook berichten over nieuwe openstellingen of over bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd.

Contactgegevens voor hulp en advies

We nodigen u, vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten in Zuid-Nederland, van harte uit om met goede projectideeën te komen en daarbij vooral ook samenwerking te zoeken met andere partijen.

We staan graag klaar om u te adviseren en verder te helpen, zodat u kansrijke projecten kunt ontwikkelen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. 

 

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nltel:+31 6 28904166

Madeline Buining: mc.buining@zeeland.nltel:+31 6 28904277

Madeline Buining en Arendo Schipper

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.