OPZuid

OPZuid is een programma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het is bedoeld om vernieuwende projecten op topniveau te ontwikkelen, die de overgang naar een duurzamere economie ondersteunen. Het geld voor dit programma komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincies.

Technopark Schoondijke

Vooruitblik openstellingen 2023

De meest recente openstelling binnen OPZuid is op 4 november 2022 gesloten. Maar het is de bedoeling om deze subsidieregeling in het voorjaar en najaar van 2023 weer open te stellen. En de openstellingen zullen verruimd worden, met meer mogelijkheden om OPZuid-subsidie aan te vragen. 

U leest alle details in het hoofdstuk 'Voorbereiding nieuwe openstellingen in 2023' verder op deze pagina.

OPZuid algemeen

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering (onder andere terugdringen uitstoot van koolstof), duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

Voor de periode 2021-2027 stellen de Europese Unie en het Rijk in totaal 105 miljoen euro beschikbaar. De drie provincies dragen in totaal zo’n 45 miljoen euro bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het in totaal geïnvesteerde bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 300 miljoen euro.

Voorlichtingsbijeenkomsten april 2022

Er vonden in april 2022 drie voorlichtingsbijeenkomsten plaats, ter voorbereiding van de nieuwe openstelling. 

Op de website van Stimulus vindt u een verslag van de bijeenkomsten, die zeer goed bezocht werden. Ook kunt u daar de diverse presentaties bekijken en details lezen over de komende openstellingen.

Zeeuws verdiepingstraject

Aansluitend hebben Impuls Zeeland, Stimulus Programma-management en de Provincie Zeeland verdiepingsgesprekken gehouden. Deze gesprekken zijn met name bedoeld voor diegenen die een al wat verder uitgewerkt projectplan hebben. Komende jaren is het de bedoeling om bij iedere openstelling een verdiepingstraject aan te bieden.

Bij deze gesprekken worden speciale oriëntatieformulieren en formulieren voor verder uitgewerkte projectplannen gebruikt. Deze vindt u op de website van Stimulus.

De gesprekken kunnen zowel fysiek (in de Abdij in Middelburg) als digitaal plaatsvinden.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Bedrijven (vooral het Midden- en KleinBedrijf) en kennisinstellingen in Zuid-Nederland die flink aan de weg timmeren, kunnen subsidie aanvragen.
 • Ook gemeenten, waterschappen en organisaties met een rol als tussenpersoon kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.
 • Daarnaast kunnen ook burgers die zich verenigen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen.

De 5 thema's van OPZuid: gezondheid, klimaat, landbouw en voeding, energie, grondstoffen

De vijf thema's van OPZuid

Vorige openstelling in cijfers

De eerste openstelling in de periode 2021-2027 werd op 4 november 2022, 17.00 uur gesloten.

In totaal zijn er 48 projectaanvragen ingediend en is er voor ca. € 44 mln. aangevraagd aan Europese subsidie (EFRO, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en aan provinciale cofinanciering.

Door Zeeuwse initiatiefnemers zijn er 5 projectaanvragen ingediend voor een project binnen het thema energietransitie, 2 projecten binnen het thema klimaataanpassing en 2 projecten binnen de landbouw- & grondstoffentransitie.

Het totaal aan projectkosten voor deze Zeeuwse initiatieven bedraagt € 8,9 mln. Daarvoor is een bedrag van € 3,1 mln. aan Europese subsidie aangevraagd en € 1,3 mln. aan provinciale cofinanciering.

Voorbereiding nieuwe openstellingen in 2023

Inmiddels zijn de drie provincies, in samenwerking met uitvoeringsorganisatie Stimulus, begonnen met de voorbereiding van de openstellingen voor OPZuid in het jaar 2023.

De bedoeling is om in het voorjaar en in het najaar van 2023 de subsidieregeling weer open te stellen. Hoewel de benodigde besluiten nog genomen moeten worden, gaan we ervan uit dat er een bedrag beschikbaar komt van € 3 mln. aan Europees geld (EFRO) per soort transitie (er zijn 5 soorten transities, zie het overzicht hieronder). In totaal komt dat neer op € 30 mln. aan Europese middelen voor Zuid-Nederland (net als in 2022). Daarbovenop komt nog de provinciale cofinanciering.

Voor het jaar 2023 wordt er gewerkt aan een plan om de openstellingen te verruimen ten opzichte van de afgelopen openstelling in 2022. Het plan zou dan meer mogelijkheden bieden om OPZuid-subsidie aan te vragen.

 • Energietransitie
  • Thema’s als in 2022 met enkele wijzigingen op details
  • Kleinere initiatieven met waterstof en warmtenetten
 • Klimaattransitie
  • Voorjaarsopenstelling focus op water en bodemkwaliteit
  • Voor de najaarsopenstelling wordt nog bezien of luchtkwaliteit toegevoegd kan worden
 • Grondstoffentransitie
  • Beide openstellingen thema’s als in 2022
 • Landbouw- en voedingstransitie
  • De voorjaarsopenstelling verbreden t.o.v. 2022 door insectenteelt (eiwittransitie) en het thema Nationaal Programma Landelijk Gebied toe te voegen
  • In de najaarsopenstelling gezond en veilig voedsel als thema toevoegen
 • Gezondheidstransitie
  • In de voorjaarsopenstelling nadruk op predictie (voorspelbaarheid van aandoeningen/ziektes), preventie (het voorkomen van aandoeningen/ziektes), personalisatie (meer persoonlijk aangepaste benadering en behandeling) en participatie (vergroten van de mogelijkheid van alle burgers om toegang te hebben tot medische en sociale hulp en tot informatie over een gezonder leven in een gezonde sociale leefgemeenschap)
  • In de najaarsopenstelling regeneratieve geneeskunde toevoegen (geneeskunde die het zelfherstellend vermogen van het lichaam onderzoekt en gebruikt voor nieuwe therapieën)

De Stuurgroep en het Comité van Toezicht OPZuid 2021-2027 zullen een reactie geven op het uitgewerkte voorstel, dat daarmee een definitief voorstel wordt.

De Beheerautoriteit Zuid zal een definitief besluit nemen over dat uiteindelijke voorstel en de inhoud van de openstellingen. Dat besluit verwachten we ergens in maart/april 2023. Pas dan kan de definitieve subsidieregeling gepubliceerd worden.

We kunnen er nu al van uitgaan (onder voorbehoud), dat de te subsidiëren projecten aan de volgende eisen zullen moeten voldoen:

 • Tenminste twee samenwerkingspartners afkomstig uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties (samenwerkingsverbanden van burgers), intermediaire organisaties (personen of organisaties die bemiddelen tussen de partij die een dienst of subsidie aanvraagt en de partij die de dienst of subsidie verstrekt), campussen (universiteiten en hun gebouwen), valorisatieorganisaties (organisaties die projectideeën omzetten in projecten die in de praktijk daadwerkelijk wat opleveren) enz.
 • De innovatie moet tenminste één van de vijf transities versnellen (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en/of gezondheid)
 • De innovatie moet ten goede komen aan het MKB
 • Technologische innovatie in de TRL’s 6 t/m 9 (TRL betekent het niveau van een project dat aangeeft hoe ver het project al gereed is om in de praktijk te worden uitgevoerd of toegepast)
 • Er mag niet meer subsidie gevraagd worden dan € 1 mln. aan Europees geld

Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact op met Arendo Schipper. Zijn contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Waar dient u uw OPZuid-subsidieaanvraag in?

Valt uw project binnen het OPZuid-programma, dan kunt u subsidie aanvragen via de website van Stimulus: www.stimulus.nl/opzuid. Stimulus is de organisatie die de subsidies verstrekt voor projecten binnen OPZuid in de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. Hun contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Hoe worden subsidieaanvragen beoordeeld?

We werken met een tendersysteem. Dit houdt in dat we op één bepaald moment besluiten welke ingediende aanvragen worden goedgekeurd. Dit gebeurt nadat de aanvraagperiode voorbij is. Het goedkeuren gebeurt door de ingestuurde aanvragen met elkaar te vergelijken. Voor die vergelijking gebruiken we een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan in de officiële tekst van de subsidieregeling.

Zoekt u tips voor het schrijven en indienen van een aanvraag? Dan kunt u de aanbevelingen voor schrijven en indienen van subsidieaanvraag raadplegen. Deze aanbevelingen zijn opgesteld door deskundigen.

Aanvragen dient u in bij Stimulus Programmamanagement. Dat kan via www.stimulus.nl/opzuid.

Wilt u een projectvoorstel bespreken met een van de programmamanagers? Vult u dan het intake-formulier in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen een week een reactie van ons.

OPZuid-nieuws ontvangen

Op de nieuwspagina van OPZuid leest u altijd het laatste nieuws. U kunt zich daar ook inschrijven voor de OPZuid-nieuwsbrief.

Wilt u nieuws ontvangen over álle Europese subsidieprogramma's en openstellingen waar wij u als Provincie over kunnen adviseren? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Dat kan via de link: aanmelden voor de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

U ontvangt dan ook berichten over nieuwe openstellingen of over bijeenkomsten die binnenkort worden georganiseerd.

Voorbeeldproject: Zero Emission Transport

Het project Zero Emission Transport kreeg in 2020 een subsidie van 1.394.737 euro en is inmiddels volop in uitvoering. In dit project werken het bedrijfsleven, overheden en HZ University samen aan één doel: het snel 100% uitstootvrij maken  van de transportsector (geen uitstoot meer van koolstof) . Meer weten?

Succesvolle OPZuid-projecten in de periode 2014-2020

In Zeeland zijn er in de afgelopen periode al veel projecten opgestart met subsidie uit OPZuid. Lees hier meer over op www.stimulus.nl/opzuid/projecten

Contactgegevens voor hulp en advies

We nodigen u, vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, campussen, maatschappelijke organisaties en gemeenten in Zuid-Nederland, van harte uit om met goede projectideeën te komen en daarbij vooral ook samenwerking te zoeken met andere partijen.

We staan graag klaar om u te adviseren en verder te helpen, zodat u kansrijke projecten kunt ontwikkelen. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met Arendo Schipper of Madeline Buining. 

 

Arendo Schipper, a.schipper@zeeland.nltel:+31 6 28904166

Madeline Buining: mc.buining@zeeland.nltel:+31 6 28904277

Madeline Buining en Arendo Schipper

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.