Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten. De kaarten zijn ingedeeld per onderwerp. Per kaart wordt uitleg gegeven over wat erop te vinden is.

Deel van kaart van Zeeland

Topografische kaart Zeeland

Een algemeen informatieve topografische kaart van de provincie Zeeland. 

historische luchtfoto Zeeland

Historische luchtfoto's kaart

Bekijk de historische luchtfoto's van de Provincie Zeeland. De luchtfoto's zijn opgenomen in de Atlas van Zeeland.

voormalige stortplaats

Voormalige stortplaatsen kaart

Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. 

milieuverordening

Provinciale milieuverordening kaart

Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Provinciale milieuverordening Zeeland zijn aangewezen.

loodsen op een bedrijventerrein

Bedrijventerreinen kaart

Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland.

Sporen in het landschap

Natuur en landschap kaart

Een overzicht van de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en de leefgebieden agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

sloot met bomen erlangs

Europese Kaderrichtlijn Water kaart

Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. 

haven met boten en huizen op achtergrond

Waterkansen kaart

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die...

Sloopwoning

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen kaart

Een weergave van projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. 

dijkmaaien

POP2 projecten kaart

Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013. 

Westerschelde

Natuurpakket Westerschelde kaart

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare.

bodemenergie

Geschiktheid bodemenergie

Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen.

...

kaart met geluidszones

Geluidszones

Een weergave van de geluidszones industrielawaai die in beheer zijn bij de Provincie.

...

plattegrond Goes

Wet bodembescherming

Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming. Op de locaties is...

Windenergie

Windenergie

Een overzicht van de windmolenlocaties in Zeeland. 

Gevarenlabel

Milieuvergunningen bedrijven

Een overzichtskaart van BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen bedrijven) in Zeeland waar de Provincie een vergunning aan...

Natuur in Wissenkerke

Natura 2000

Een kaart van de Natura 2000-gebieden. 

luchtfoto bebouwd gebied

Begrenzing bebouwd gebied

Een overzichtskaart van de begrenzingen van het bestaand bebouwd gebied in Zeeland. Deze grenzen zijn bedoeld om te kunnen bepalen of...

monument op een plein

Cultuurhistorische Hoofdstructuur

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de kaart’. Het bevordert de beleving door...

kanaal met berm

Omgevingsverordening Zeeland 2018

In de ...

dorpsplein met winkel

Omgevingsplan 2012 - 2018

Op 28 september 2012 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan 2012 – 2018 vastgesteld. Dit plan bevat het provinciaal beleid voor...

Scheepvaartverkeer

Risicokaart

De risicokaart wordt gebruikt door de Provincie Zeeland en al haar gemeenten om u te informeren over risico’s in uw omgeving. Op de...

Asfalteringswerkzaamheden aan de weg

Zeeuwse verkeersinformatie

Deze kaart geeft informatie over zowel de actuele als de geplande werkzaamheden die kunnen leiden tot hinder op de wegen en vaarwegen...

Zwemmen aan de kust in Vlissingen

Zwemwater in Zeeland

Een overzichtskaart van alle 55 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland. Per locatie kan de zwemwaterkwaliteit, de borden met...

Luchtfoto verblijfsaccommodatie in Zeeland

Aanbod verblijfsaccommodaties

Een overzicht van de verblijfsaccommodaties in Zeeland per gemeente en woonplaats.