Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten. De kaarten zijn ingedeeld per onderwerp. Per kaart wordt uitleg gegeven over wat erop te vinden is.

Deel van kaart van Zeeland

Topografische kaart Zeeland

Een algemeen informatieve topografische kaart van de provincie Zeeland. 

historische luchtfoto Zeeland

Historische luchtfoto's kaart

Bekijk de historische luchtfoto's van de Provincie Zeeland. De luchtfoto's zijn opgenomen in de Atlas van Zeeland.

voormalige stortplaats

Voormalige stortplaatsen kaart

Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. 

milieubeschermingsgebieden

Gebieden milieubescherming

Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Omgevingsverordening 2018 Zeeland zijn aangewezen.

loodsen op een bedrijventerrein

Bedrijventerreinen kaart

Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland en verstrekte subsidies in het kader van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

Sporen in het landschap

Natuur en landschap kaart

Een overzicht van de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en de leefgebieden agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

sloot met bomen erlangs

Europese Kaderrichtlijn Water kaart

Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. 

haven met boten en huizen op achtergrond

Waterkansen kaart

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die...

Sloopwoning

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen kaart

Een weergave van projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. 

dijkmaaien

POP2 projecten kaart

Op deze kaart vindt u de projecten uit het vorige Plattelandsontwikkelings programma (POP2) dat liep van 2007-2013. 

Westerschelde

Natuurpakket Westerschelde kaart

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare.

bodemenergie

Geschiktheid bodemenergie

Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen.

...

kaart met geluidszones

Geluidsbelastingkaart

Geluidsbelastingkaart bij EU Richtlijn omgevingslawaai 2018-2023 Industrie, wegen, vliegveld.

...

plattegrond Goes

Wet bodembescherming kaart

Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming. Op de locaties is...

Windenergie

Windenergie kaart

Een overzicht van de windmolenlocaties in Zeeland. 

Natuur in Wissenkerke

Natura 2000 kaart

Een kaart van de Natura 2000-gebieden. 

monument op een plein

Cultuurhistorische Hoofdstructuur kaart

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de kaart’. Het bevordert de beleving door...

kanaal met berm

Omgevingsverordening Zeeland 2018 kaart

In de Omgevingsverordening Zeeland 2018 zijn onder andere regels op het gebied van ruimte, milieu, water, landschap, natuur,...

dorpsplein met winkel

Omgevingsplan Zeeland 2018 kaart

Op 21 september 2018 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld. Dit plan bevat het provinciaal beleid voor...

Scheepvaartverkeer

Risicokaart

De risicokaart wordt gebruikt door de Provincie Zeeland en al haar gemeenten om u te informeren over risico’s in uw omgeving. Op de...

Asfalteringswerkzaamheden aan de weg

Zeeuwse verkeersinformatie

Deze kaart geeft informatie over zowel de actuele als de geplande werkzaamheden die kunnen leiden tot hinder op de wegen en vaarwegen...

Zwemmen aan de kust in Vlissingen

Zwemwater in Zeeland

Een overzichtskaart van alle 56 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland. Per locatie kan de zwemwaterkwaliteit, de borden met...

Luchtfoto verblijfsaccommodatie in Zeeland

Aanbod verblijfsaccommodaties

Een overzicht van de verblijfsaccommodaties in Zeeland per gemeente en woonplaats.