Hieronder vindt u een overzicht van onze digitale kaarten in GeoWeb. De kaarten zijn ingedeeld per onderwerp. Per kaart wordt uitleg gegeven over wat erop te vinden is.

Deel van kaart van Zeeland

Topografische kaart Zeeland

Een algemeen informatieve kaart van de provincie Zeeland. De belangrijkste topografische elementen zijn in kleur weergegeven.

historische luchtfoto Zeeland

Historische luchtfoto's

Bekijk de historische luchtfoto's van de Provincie Zeeland. Het is mogelijk om luchtfoto's van verschillende jaren met elkaar te...

Bord grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterbeheer

Een overzichtskaart van kwetsbare gebieden zoals aangegeven in de Waterverordening Zeeland. Naast de kwetsbare gebieden zijn ook de...

voormalige stortplaats

Voormalige stortplaatsen

Een overzicht van voormalige stortplaatsen in Zeeland. Per stortlocatie kan het onderzoeksrapport opgevraagd worden

bodemenergie

Geschiktheid bodemenergie

Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen.

kaart met geluidszones

Geluidszones

Een weergave van de geluidszones industrielawaai die in beheer zijn bij de Provincie.

plattegrond Goes

Wet bodembescherming

Een weergave van locaties waar de Provincie een beschikking heeft genomen in het kader van de Wet bodembescherming. Op de locaties is...

Windenergie

Windenergie

Een overzicht van de windmolenlocaties in Zeeland. Per gemeente kan de rapportage van windenergie opgevraagd worden.

Gevarenlabel

Milieuvergunningen bedrijven

Een overzichtskaart van BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen bedrijven) in Zeeland waar de Provincie een vergunning aan...

milieuverordening

Provinciale milieuverordening

Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Provinciale milieuverordening Zeeland zijn aangewezen. In deze gebieden gelden...

waterput in een weiland

Wet ammoniak en veehouderij

Een overzichtskaart van zeer kwetsbare natuur volgens de Wet ammoniak en veehouderij en de zone van 250 meter daar omheen. Binnen deze...

loodsen op een bedrijventerrein

Bedrijventerreinen

Een weergave van alle bedrijventerreinen in Zeeland. Naast de bedrijventerreinen zijn ook de kantoorlocaties en de zeehaventerreinen van...

Natuur in Wissenkerke

Natura 2000

Een kaart van de Natura 2000-gebieden. Met voor een aantal gebieden ook habitattypenkaarten. Verder enkele gerelateerde thema's zoals de...

luchtfoto bebouwd gebied

Begrenzing bebouwd gebied

Een overzichtskaart van de begrenzingen van het bestaand bebouwd gebied in Zeeland. Deze grenzen zijn bedoeld om te kunnen bepalen of...

monument op een plein

Cultuurhistorische Hoofdstructuur

De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de kaart’. Het bevordert de beleving door...

Sporen in het landschap

Natuur en landschap

Een overzicht van de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en de leefgebieden agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast...

kanaal met berm

Verordening Ruimte

In de Verordening Ruimte zijn onder andere regels over uitbreiding van bedrijventerreinen en woonwijken, bescherming van natuurgebieden...

dorpsplein met winkel

Omgevingsplan 2012 - 2018

Op 28 september 2012 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan 2012 – 2018 vastgesteld. Dit plan bevat het provinciaal beleid voor...

Scheepvaartverkeer

Risicokaart

De risicokaart wordt gebruikt door de Provincie Zeeland en al haar gemeenten om u te informeren over risico’s in uw omgeving. Op de...

sloot met bomen erlangs

Europese Kaderrichtlijn Water

Een overzicht van verschillende typen grond- en oppervlaktewateren die begrensd zijn als Europese Kaderrichtlijn Waterlichaam. Voor deze...

haven met boten en huizen op achtergrond

Waterkansenkaart

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die...

Asfalteringswerkzaamheden aan de weg

Zeeuwse verkeersinformatie

Deze kaart geeft informatie over zowel de actuele als de geplande werkzaamheden die kunnen leiden tot hinder op de wegen en vaarwegen...

Zwemmen aan de kust in Vlissingen

Zwemwater in Zeeland

Een overzichtskaart van alle 55 gecontroleerde zwemlocaties in Zeeland. Per locatie kan de zwemwaterkwaliteit, de borden met...

Sloopwoning

Gesubsidieerde projecten Provinciale Impuls Wonen

Projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. Het zijn projecten waarbij sloop, sloop en nieuwbouw of...