Met deze kaart kan snel worden achterhaald of de bodem geschikt is om een bodemenergiesysteem aan te leggen.