Commissies

Voordat Statenvoorstellen in de Statenvergadering komen, worden ze besproken in de Statencommissies. In de vergadering worden geen besluiten genomen, maar meningen gevormd. Statenleden en burgercommissieleden zitten in één van de commissies. De commissievergadering wordt in de Statenzaal of in de Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis gehouden.

Commissievergadering

Het publiek kan deze vergadering op de publieke tribune volgen als er genoeg ruimte is. Hierbij geldt vol is vol. In dat geval kunt u de vergadering in de Voorhal of online volgen. Meld u zich minimaal 24 uur vooraf aan via e-mail bij secretariaatSG@zeeland.nl als u bij de vergadering wilt zijn. De link voor de livestream vindt u op de homepage van de website.

De commissie Strategische Opgaven Provinciale Staten vergadert in een wisselende samenstelling. Deze hangt af van de opgave. Er worden drie tot vijf strategische opgaven voor de (middel) lange termijn geformuleerd. De criteria zijn:

  • bestuurlijk ingewikkeld, onbekend terrein, groot politiek afbreukrisico 
  • ​grote invloed op de behoefte van de Zeeuwse samenleving
  • behoefte aan integrale sturing voor externe/interne samenhang
  • multidisciplinair, programma-, portefeuille- en commissie overstijgend
  • onverwacht vraagstuk van strategisch belang
  • ingrijpende wijziging van rijksbeleid en meerjarig

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer dan rechts de commissie.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur    

Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe

me.trimpe@zeeland.nl

Economie    

Vacature

Ruimte    

Mw. I.A.M (Iris) Curfs 

iam.curfs@zeeland.nl