In de Statencommissies worden Statenvoorstellen besproken voordat die in de Statenvergadering aan de orde komen. De vergadering is niet besluitvormend maar meningsvormend. Statenleden en burgercommissieleden hebben zitting in één van de  commissies.

De commissie Strategische Opgaven provinciale Staten vergadert in een wisselende gecombineerde (thematische) samenstelling, afhankelijk  van  de opgave. Er worden drie tot vijf strategische opgaven voor de (middel) lange termijn geformuleerd. De criteria hiervoor zijn:

  • bestuurlijk complex, onontgonnen terrein, groot politiek afbreukrisico 
  • ​grote impact op de Zeeuwse samenleving behoefte
  • behoefte aan integrale sturing t.b.v. externe/interne samenhang
  • multidisciplinair, programma-, portefeuille- en commissie overstijgend
  • onverwacht vraagstuk van strategisch belang
  • ingrijpende wijziging van rijksbeleid en meerjarig

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer rechts dan de betreffende commissie onder Bestuur.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur Dhr.  C.L.M. (Kees) van den Berge Mevr. C.J. van der Vliet-Hart Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe
Economie Dhr. G.W.A. (Gerwi) Temmink Dhr. J.A.M. (Ralph) van Hertum Dhr. J. (Jonathan) Schroevers
Ruimte Mw. dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland Dhr. R.L. (Robèrt) Brunke Mw. A.C. (Alma) van Wallenburg

 

SP

CDA

50PLUS

D66

SGP

VVD

PvdA

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland
Partij voor Zeeland
Partij voor Zeeland

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie

ChristenUnie

ChristenUnie

GroenLinks

Prozeeland

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

PVV Bosch

PVV Van Dijk

PVV Van Dijk