In de Statencommissies worden Statenvoorstellen besproken voordat die in de Statenvergadering aan de orde komen. De vergadering is niet besluitvormend maar meningsvormend. Statenleden en burgercommissieleden hebben zitting in één van de  commissies.

De commissie Strategische Opgaven provinciale Staten vergadert in een wisselende gecombineerde (thematische) samenstelling, afhankelijk  van  de opgave. Er worden drie tot vijf strategische opgaven voor de (middel) lange termijn geformuleerd. De kriteria hiervoor zijn:

  • bestuurlijk complex, onontgonnen terrein, groot politiek afbreukrisico 
  • ​grote impact op de Zeeuwse samenleving behoefte
  • behoefte aan integrale sturing t.b.v. externe/interne samenhang
  • multidisciplinair, programma-, portefeuille- en commissieoverstijgend
  • onverwacht vraagstuk van strategisch belang
  • ingrijpende wijziging van rijksbeleid en meerjarig

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer rechts dan de betreffende commissie onder Bestuur.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur Dhr. mr. C.L.M. (Kees) van den Berge Dhr. M. (Martin) Bos Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe
Economie Dhr. P. (Peter) van Dijk Dhr. J.A.M. (Ralph) van Hertum Mw. mr. A.M. (Annemieke) Lobik
Ruimte Mw. dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland Dhr. V.L. (Vincent)Bosch Mw. A.C. (Alma) van Wallenburg

 

CDA

SGP

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie
Forum voor Democratie
Forum voor Democratie
Forum voor Democratie

VVD

PvdA

PVV Bosch

PVV Van Dijk

PVV Van Dijk

Partij voor Zeeland

Partij voor Zeeland
Partij voor Zeeland

ChristenUnie

ChristenUnie

GroenLinks

50PLUS

SP

D66

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren
Partij voor de Dieren

Partij Pro Zeeland

Partij Pro Zeeland