Commissies

In de Statencommissies worden Statenvoorstellen besproken voordat die in de Statenvergadering aan de orde komen. De vergadering is niet besluitvormend maar meningsvormend. Statenleden en burgercommissieleden hebben zitting in één van de  commissies.

Commissievergadering

De commissie Strategische Opgaven provinciale Staten vergadert in een wisselende gecombineerde (thematische) samenstelling, afhankelijk  van  de opgave. Er worden drie tot vijf strategische opgaven voor de (middel) lange termijn geformuleerd. De criteria hiervoor zijn:

  • bestuurlijk complex, onontgonnen terrein, groot politiek afbreukrisico 
  • ​grote impact op de Zeeuwse samenleving behoefte
  • behoefte aan integrale sturing t.b.v. externe/interne samenhang
  • multidisciplinair, programma-, portefeuille- en commissie overstijgend
  • onverwacht vraagstuk van strategisch belang
  • ingrijpende wijziging van rijksbeleid en meerjarig

Wilt u weten wie in welke commissie zitting heeft? Selecteer rechts dan de betreffende commissie.

Commissie Voorzitter Plaatsvervangend voorzitter Commissiegriffier
Bestuur Dhr.  C.L.M. (Kees) van den Berge Mevr. C.J. van der Vliet-Hart Mw. M.E. (Margreeth) Trimpe
Economie Dhr. G.W.A. (Gerwi) Temmink Dhr. J.A.M. (Ralph) van Hertum Dhr. D.G.A.J. (Dani) Bracke
Ruimte Mw. dr. J.L. (Hannie) Kool-Blokland Dhr. R.L. (Robèrt) Brunke Mw. A.C. (Alma) van Wallenburg