Besluitvorming Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordiging van de Provincie Zeeland. Ze worden ook wel PS genoemd. Elke vier jaar kiezen de inwoners van Zeeland de Statenleden. Provinciale Staten bepalen het beleid van de Provincie. Gedeputeerde Staten voeren dat beleid uit.

statenzaal 6

Besluiten in vergadering PS

Er zijn in Zeeland 39 Statenleden. Dit aantal hangt samen met het aantal inwoners van Zeeland. De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten. Statenleden vergaderen ongeveer één keer per maand. De Statenvergadering is openbaar. Tijdens deze vergadering komen voorstellen aan de orde over onderwerpen die besproken zijn in Statencommissies. De Statenleden besluiten tijdens de vergadering welke voorstellen ze goedkeuren. Goedgekeurde beleidsvoorstellen worden uitgevoerd door Gedeputeerde Staten, ook wel GS genoemd. PS controleren vervolgens of GS het beleid goed uitvoeren.

Voorbereiding in Statencommissies

Voordat Provinciale Staten vergaderen, komen de Statenleden bij elkaar in de Statencommissies. Daar bereiden ze de Statenvergadering voor. In Statencommissies zitten leden van elke fractie. Leden van PS kunnen bij de commissies voorstellen indienen omdat ze vinden dat een probleem opgelost moet worden of omdat ze een bestaande situatie willen verbeteren. Over deze voorstellen wordt gesproken in de vergadering. Inwoners kunnen tijdens deze vergaderingen hun zegje doen door middel van het spreekrecht . Leden van PS vormen hier hun mening over de voorstellen zodat zij tijdens de Statenvergadering een standpunt in kunnen nemen. Er zijn vier commissies:

  • Bestuur 
  • Economie  
  • Ruimte 
  • Strategische Opgaven

Commissievergaderingen zijn openbaar. Publiek kan de vergaderingen  op de publieke tribune bijwonen. Hierbij geldt de regel vol is vol. In dat geval kan de vergadering in de Voorhal worden gevolgd of online. U wordt verzocht zich binnen minimaal 24 uur voorafgaand aan de vergadering aan te melden via secretariaatSG@zeeland.nl.

Economie  

Dani Bracke 
31 625726683
dgaj.bracke@zeeland.nl

Bestuur 

Margreeth Trimpe
+31 118 631437
me.trimpe@zeeland.nl

Ruimte 

Alma van Wallenburg
+31 118 631265
ac.v.wallenburg@zeeland.nl

Voorbereiding door Statengriffie

Elk voorstel dat ingediend wordt bij een Statencommissie is goed voorbereid. Een voorstel moet bijvoorbeeld juridisch kloppen en niet in strijd zijn met landelijke wetgeving of EU-richtlijnen. De Statengriffie biedt hierbij ondersteuning. 

Het Presidium

De voorzitter van PS en de fractievoorzitters vormen het Presidium. Zij beslissen welke voorstellen die in de Statencommissies aan bod zijn geweest, op de agenda komen van de commissies en de Statenvergadering. 

De agendacommissie

De leden van de agendacommissie bepalen de agenda's van de Statencommissies Bestuur, Economie, Ruimte en Strategische Opgaven.

Vragen van PS aan GS

Statenleden kunnen schriftelijk vragen stellen aan het college van GS. Deze vragen noemen we artikel 44-vragen. Binnen 30 dagen moeten GS deze vragen schriftelijk beantwoorden. In de Statenvergadering kunnen de vragen en antwoorden mondeling toegelicht worden. Statenleden kunnen ook schriftelijk inlichtingen vragen van GS of van de commissaris van de Koning. Deze vragen noemen we artikel 46-vragen. Inlichtingen worden mondeling of schriftelijk gegeven in de Statenvergadering. Tijdens de vergadering krijgen de leden van PS ook de gelegenheid om vragen te stellen aan GS over de uitvoering van het beleid. Alle vragen en antwoorden zijn terug te vinden in de notulen in het vergaderoverzicht van Provinciale Staten.