Provincie Zeeland heeft samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het waterschap een Zeeuwse Kustvisie opgesteld. In de gezamenlijke visie staan de afspraken over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. Op 26 juni 2017 maakten de partners de Kustvisie definitief. In de maanden erna legden zij de visie voor aan de betrokken besturen, waarna het convenant op 9 oktober 2017 door alle betrokken partijen werd ondertekend.

Zeeuwse Kustvisie: een blik op de toekomst

In de kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust: het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van recreatiesector. Drie werkgroepen bestaande uit leden van de partners hebben zich over deze thema's gebogen. De Provincie Zeeland heeft het proces gefaciliteerd en ondersteund.

Eind 2016 is de concept Zeeuwse Kustvisie door de samenwerkende partners onderschreven en volgde een consultatieronde bij de achterbannen. Resultaat van deze ronde is de afgelopen maanden besproken en nu verwerkt in een definitieve visie. Op 9 oktober 2017 volgde de ondertekening van het convenant.

De definitieve visie is na deze ondertekening een bouwsteen voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen. De provincie zal de Kustvisie in 2018 vertalen in de nieuwe Omgevingsvisie.

Samen sterk voor de Zeeuwse kust!

Contact:

Madeline Buining
+31 118 631843
mc.buining@zeeland.nl

Rene Steijn
+31 118 631196
mja.steijn@zeeland.nl