Zeeuwse Kustvisie

De Provincie Zeeland stelde samen met de Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen de Zeeuwse Kustvisie op. In deze visie staan afspraken over wat wel en niet kan aan de Zeeuwse kust. De visie is op 9 oktober 2017 door alle betrokken partijen ondertekend.

Zeeuwse kust

Zeeuwse kust

Zeeuwse Kustvisie: een blik op de toekomst

In de Kustvisie staan drie opgaven centraal voor de Noordzeekust. Dit zijn het behouden en versterken van de dijken en stranden, de natuur- en landschapswaarden en de toekomst van de recreatiesector. De visie vormt de basis voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen voor de kustzone. De provincie vertaalde de Kustvisie in 2018 naar het nieuwe Omgevingsplan en de daarbij behorende Omgevingsverordening. Daarmee is het gedachtengoed van de Zeeuwse Kustvisie vastgelegd in de Provinciale regelgeving.

Tot 2022 hebben de Kustvisie partijen aan de uitvoering van het actieprogramma Kustvisie gewerkt. Zo zijn de betrokken gemeenten de afgelopen periode bezig geweest met de voorbereiding en uitvoering van gebiedsvisies voor de aandachtsgebieden in de kustzone. De versterking van het landschap in de aandachtsgebieden wordt ook door een bijdrage uit de Regio Deal uitgevoerd. Ook is er een fonds ontwikkeld dat het voor ondernemers mogelijk maakt om de kwaliteit van hun bedrijf te verbeteren. Dit is verbonden aan een compleet programma dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit van recreatiebedrijven. Het fonds wordt aangeboden door Economische Impuls Zeeland.

Evaluatie Kustvisie 2022

In 2022 is de Kustvisie in nauwe samenwerking met de Kustvisiepartners geëvalueerd. Het doel van de evaluatie was het ophalen hoe de Kustvisiepartners terugkijken op de realisatie van en samenwerking rondom de Kustvisie. Dit om te komen tot optimalisaties voor de voortzetting van de samenwerking. De conclusie over actualisatie van de Kustvisie is dat de scope van de Kustvisie behouden kan blijven, maar dat richting moet worden bepaald, gekoppeld aan bestaande visies. De uitgangspunten van de Kustvisie bieden voldoende aanknopingspunten voor de toekomst.

De Kustvisie hoeft dus niet herzien te worden, maar aangeraden wordt een aantal onderwerpen te onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • de mogelijkheid om leefbaarheid als vierde lijn toe te voegen (naast dijken en stranden, natuur- en landschapswaarden en de toekomst van de recreatiesector);
  • het tegengaan van verstening (van de kust) en het instrumentarium daarvoor;
  • het verder uitwerken van het kwaliteitskader ter aanvulling en concretisering van het Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie, en;
  • het opzetten van monitoring.

In totaal bevat de evaluatie 13 aanbevelingen waarmee de Kustvisiepartners gezamenlijk aan de slag gaan. Om hiermee te kunnen starten is een prioritering gemaakt in welke aanbevelingen als eerste opgepakt moeten worden. De evaluatie van de Kustvisie kunt u vinden onder de ‘Downloads’.

Contact