Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie verzoekt om uitstel besluitvorming toelating gewasbeschermingsmiddel MH in uiensector

Ter uitvoering van een motie van de SGP hebben GS een brief verzonden aan de Europese Commissie. In deze brief verzoeken GS om uitstel van de besluitvorming over de toelating van het gewasbeschermingsmiddel MH in de voor Zeeland belangrijke uiensector.

Provincie vraagt aandacht voor problematiek uiensector

Ter uitvoering van een motie van de SGP hebben GS een brief verzonden aan een aantal in de motie genoemde partijen. In deze brief verzoeken ze hen de motie mede te ondersteunen.

Emergis Kinder- en jeugdkliniek bouwt nieuw met oud

Het slopen van het gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen in het kader van de verbreding van de zeesluis loopt bijna parallel met de nieuwbouw van de Kinder- en jeugdkliniek Emergis in Goes. Het (her) gebruik van het ene 'meest duurzame gebouw in 1990' vormt het materiaal voor de nieuwbouw van Emergis. Een zinnig en prachtig leertraject van circulair bouwen, vernieuwend binnen Nederland, waar de Provincie in samenspraak met Rijkswaterstaat actief aan bijdraagt in sloop, (juridische) kennisontwikkeling én publiciteit.

ZomerOndernemer in Zeeland 2017

De Provincie Zeeland geeft € 5.000 subsidie aan het project ZomerOndernemer in Zeeland 2017. Gedurende de zomervakantie beginnen 20 tot 30 Zeeuwse jongeren een eigen bedrijf en ervaren zo wat het ondernemerschap inhoudt. Daarbij kunnen zij terugvallen op professionele begeleiding. Het project komt uit Zweden en draait al zeven jaar in Nederland. In 2015 is het aantal regio's uitgebreid, waaronder in Zeeland. Van 2010 t/m 2016 hebben 654 jongeren deelgenomen aan ZomerOndernemer. Hiervan hebben zich tot nu toe 180 als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Partners in Zeeland zijn naast de Provincie Zeeland bijna alle Zeeuwse gemeenten en de Rabobank Oosterschelde en de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen.

Aanvullend openbaar busvervoer voor toeristen

Gedeputeerde staten stellen voor 2017 een aanvullende exploitatiebijdrage van ongeveer 300.000 euro beschikbaar aan Connexxion voor toeristenlijnen in de regio's Schouwen-Duiveland, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

GS wijzen verzoek inrichting camperplaats bij Hansweert af

Op het verzoek om bij Hansweert een camperplaats te beginnen, is door Gedeputeerde Staten afwijzend gereageerd. Eerder al had de Commissie Ruimte van Provinciale Staten laten weten vast te willen houden aan het provinciale beleid. Het initiatief past niet binnen het provinciale beleid op het gebied van recreatievoorzieningen.

Goedkeuring Collectief Beheerplan Agrarisch Natuurbeheer Zeeland 2017 (oud stelsel)

Op 1 januari 2016 is er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De Provincie verleent voortaan subsidie hiervoor aan Poldernatuur Zeeland. Er zijn nog agrarische beheersubsidies die doorlopen onder het oude stelsel en om tot uitbetaling van deze subsidies over te kunnen gaan is er een Collectief beheerplan opgesteld door ZLTO, Dit plan is goedgekeurd door GS. In het plan staat door wie, op welke plaats, voor welke oppervlakte en voor welk beheerpakket er agrarische beheersubsidie verkregen kan worden. Er zijn vier verschillende types agrarisch natuurbeheer: akkerranden, botanisch beheer, weidevogelbeheer en landschapselementen.

IVN ontvangt een provinciale subsidie van € 215.610 voor natuureducatie en –beleving

Het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is een belangrijke partij als het gaat om natuur- en milieueducatie en natuurbeleving en de Gezonde Regio. Activiteiten zijn zowel gericht op de Zeeuwse bevolking als op recreanten en toeristen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het IVN in 2017 een provinciale subsidie van € 215.610 te verlenen voor de uitvoering van tal van aansprekende activiteiten rond natuureducatie en -beleving en gezondheid op onder andere scholen, in zorginstellingen, in de buurt en in natuur- en recreatiegebieden. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met inwoners, maatschappelijke en terreinbeherende organisaties, Terra Maris, onderwijs, zorginstellingen en de recreatiesector. Nieuws en projecten zijn te vinden op de website van IVN.

Begrotingscirculaire 2018-2021

GS hebben de jaarlijkse begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeren GS de colleges van burgemeester en wethouders, met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2018-2021, over een aantal aandachtspunten met betrekking tot het financieel toezicht zoals GS dat uitoefent.

Vervolg uitvoering Participatiewet

In het vierde kwartaal 2016 is gestart met de uitvoering van de afspraken in de Participatiewet. Deze afspraken houden voor de Provincie Zeeland in dat we tot en met 2023 achttien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaamheden voor of in onze organisatie willen laten verrichten. De doelstelling van de Participatiewet is het creëren van duurzame functies voor mensen met een arbeidsbeperking. In het coalitieakkoord geven GS aan dat zij hierin als werkgever het goede voorbeeld willen geven.

Fiscaal controleplan en Vennootschapsbelasting

GS nemen kennis van het Fiscaal Controleplan waarin wordt beoogd een effectief fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem te realiseren. Ook nemen zij kennis van uitsluitsel belastingdienst inzake geen belastingplicht vennootschapsbelasting 2016.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 maart 2017.

Een greep uit de agenda: 

15 maart 2017                    

Ben de Reu opent de debatwedstrijd van het Model European Parliament voor Europese scholieren in de Statenzaal van het provinciehuis. Ook draagt hij het monument van de Verdronken dorpen in Colijnsplaat over aan de directeur van het Watersnoodmuseum, de heer Siemco Louwerse.

16 maart 2017                    

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Connexxion in Middelburg.

Ben de Reu is aanwezig bij de netwerkbijeenkomst ‘Wind op Zee’ en de lancering van de internationale brochure Zeeland offshore Champion in Dok 41 in Vlissingen. Ook gaat hij naar de première van de voorstelling Als de klok van A … in de Schouwburg in Middelburg.

17 maart 2017

Ben de Reu neemt deel aan het Benefietdiner in de Vleeshal in Middelburg.