Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

2,2 miljoen euro aanleg infrastructuur Maintenance Valuepark

De Provincie Zeeland draagt maximaal 2,2 miljoen euro bij aan de aanleg van de openbare infrastructuur van het Maintenance Valuepark in Terneuzen. Met de aanleg van dit bedrijventerrein, speciaal bedoeld voor onderhoudsbedrijven, wordt gestart in 2015. Als het park klaar, is komen er circa 1200 mensen te werken. De procesindustrie is een belangrijke motor van de Zeeuwse economie en een grote werkgever. Onderhoud is van groot belang voor de prestaties en de levensduur van installaties en fabrieken. Een clustering van alle kennis op dit gebied is dan ook een grote stap in het verder versterken van het (industriële) vestigingsklimaat in Zeeland. Het Maintenance Valuepark wordt gerealiseerd in Terneuzen nabij de Westerscheldetunnel en is een initiatief van Dow en Zeeland Seaports.

Subsidie voor Nationaal Park Oosterschelde

Provincie Zeeland verleent een subsidie van 186.935 euro aan Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit het bestedingsplan 2015. Nationaal Park Oosterschelde richt zicht met deze activiteiten op het stimuleren van natuur- en milieueducatie en het bevorderen van natuurgerichte recreatie in het Oosterscheldegebied.

GS keuren Beheerplan agrarisch natuurbeheer 2015 goed

Gedeputeerde Staten keurden het collectief Beheerplan agrarisch natuurbeheer 2015 goed. Dit plan is door de ZLTO namens de Zeeuwse Agrarische Natuurverenigingen opgesteld. In het plan staat door wie, op welke plaats, voor welke oppervlakte en voor welk beheerpakket er agrarische beheersubsidie verkregen kan worden. Er zijn vier verschillende types agrarisch natuurbeheer: akkerranden, botanisch beheer, weidevogelbeheer en landschapselementen.

Subsidie voor uitvoering strategische marktbewerking Zeeland 2015

VVV Zeeland hebben de strategie voor de uitvoering van de integrale strategische marktbewerking Zeeland 2013-2015 aan Gedeputeerde Staten (GS) voorgelegd. Deze strategie bestaat uit een meerjarenbegroting VVV Zeeland en Projectplan Strategische Marketing 2013-2015. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het collegeprogramma Stuwende Krachten om te komen tot een meerjarige integrale toeristische promotie, waardoor Zeeland als bijzondere en aantrekkelijke bestemming beter (h)erkend wordt in binnen- en buitenland. Voor de realisatie van bovenstaand plan verlenen GS  een subsidie van 665.000 euro voor 2015.

Subsidie voor uitvoering educatieve verkeersprojecten

VVN district Zeeland is een partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in de provincie Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsdoelgroepen aan bod. Voor het jaar 2015 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van 79.119 euro.

Subsidie voor Klaverblad Zeeland

Stichting Het Klaverblad Zeeland ontvangt tot een met 2016 jaarlijks voor haar activiteiten subsidie van de Provincie Zeeland. Deze subsidie wordt vanaf 2015 afgebouwd. Voor 2015 bedraagt de subsidie maximaal 690.000 euro. Deze subsidie is bestemd voor activiteiten en projecten op het gebied van collectieve belangenbehartiging van de Zeeuwse zorgconsumenten/patiënten.

Voorschot Zeeuws Museum vooruitlopend op subsidie 2015

Het Zeeuws Museum ontvangt jaarlijks een integrale kostensubsidie van de Provincie Zeeland. Zij hebben eind 2014 aangegeven de indeling van hun administratie te herzien, waardoor de begroting van 2015 ook aangepast gaat worden. Hierdoor wordt de beschikking 2015 later afgegeven. Het Zeeuws Museum verzoekt om die reden om een voorschot voor de maanden januari tot en met april 2015.

Jongerenparticipatie bij de Provincie

De Provincie Zeeland heeft in de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd van ongeveer tweehonderd jongeren in de leeftijd van 12 – 23 jaar. Via Jouw Zeeland worden jongeren al een aantal jaar met succes betrokken bij provinciaal beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en events. Het bedrijfsleven en organisaties kunnen gebruik maken van de door de Provincie opgebouwde ervaring en expertise met jongerenparticipatie.
In de notitie zijn twee belangrijke lijnen uitgezet:

  1. Jongerenplatform Jouw Zeeland
  2. Leerlijn jongeren en debat

Hulp voor zieke vogels en zoogdieren

Het beleid van de Provincie is dat ze extra aandacht besteedt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte exemplaren van de kwetsbare en bedreigde dieren uit de natuur op. ze verzorgen ze, laten ze revalideren en zetten ze terug in de natuur. Hiervoor ontvangt de stichting 10.000 euro subsidie van de Provincie. Naast het verzorgen van opvang geeft de stichting voorlichting over de opvang.

Toeristische Uitvoeringsalliantie ontvangt 135.437 euro subsidie

De Provincie Zeeland investeert in meer samenhang binnen en profilering van het Zeeuws toeristisch-recreatief product en de uitstraling ervan. Voor de uitvoering daarvan geeft ze een financiële bijdrage aan de Toeristische Uitvoeringsalliantie, bestaande uit de VVV Zeeland, Economische Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van de Hogeschool Zeeland). Het Kenniscentrum Kusttoerisme garandeert kennisverwerving, -deling en –monitoring voor de onderbouwing en toetsing van het beleid en voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven binnen de vrijetijdssector. Hiervoor ontvangt ze een bedrag van 135.437 euro. Dit draagt bijvoorbeeld bij aan de verdere ontwikkeling van de Zeelandpas, de positionering van Zeeland als gezonde regio of de realisatie van nieuwe exploitatie- en verdienmodellen voor ondernemers in de sector.

Vaststelling subsidie project duurzame vegetarische omega3-olie

In 2013 is subsidie toegekend aan het project Duurzame omega3-olie. Hierin wordt suikerrijk proceswater van CSM Goes behandeld om vervolgens algen op te kweken die worden gebruikt voor fabricage van duurzame omega3-olie en hoogwaardig visvoer voor duurzame visteelt. Het project is nu afgerond. Na enkele wijzigingen is de subsidie vastgesteld. De resultaten zijn positief: CSM ziet kansen om de behandeling van suikerrijk proceswater op industriële schaal in te voeren. Penvoerder Algae Biotech ziet mogelijkheden voor verscheidene soorten viskweek op basis van hoogwaardig visvoer uit algen. De mogelijkheden voor zulke duurzame viskweek in Zeeland worden nu nader verkend in samenwerking met Impuls.

Bestuurlijke instemming en ter visie legging Natura 2000-ontwerpbeheerplan Deltawateren

Het College van Gedeputeerde Staten stemt in met het ter visie leggen van het Natura 2000-ontwerpbeheerplan Deltawateren. Om het beheerplan in procedure te kunnen nemen, is ook instemming nodig van de Provincie Zuid-Holland, Noord-Brabant en van de Ministers van Economische Zaken en lnfrastructuur en Milieu. Het Natura 2000-beheerplan Deltawateren is opgesteld door Rijkswaterstaat als voortouwnemer, in samenspraak met maatschappelijke organisaties. Met het ter visie leggen van het beheerplan is een belangrijke stap gemaakt in het beschermen van de natuurwaarden. Het beheerplan biedt duidelijkheid aan ondernemers en burgers over de mogelijkheden in en rondom de Natura 2000 gebieden in de Delta.

Toeristisch vervoer 2015-2025

In 2014 hebben Gedeputeerde Staten (GS) opdracht gegeven aan de Toeristische Uitvoeringsalliantie (Impuls, VVV en Kenniscentrum Kusttoerisme) om een integraal ‘Businessplan toeristisch vervoer’ op te stellen. De ambitie van dat plan is dat gasten in Zeeland in 2025 gebruik kunnen maken van een uniek netwerk van vervoer, waarbij de gast kan kiezen voor de vorm van vervoer die past bij zijn wensen. Dat kan gemak zijn en snelheid, maar ook fun, beleving of gezondheid. Door de ontwikkeling van nieuwe vervoersconcepten zal de auto minder als primair vervoersmiddel gebruikt worden, waardoor Zeeland kan inspelen op een bestemming met 'gezond klimaat'. GS nemen kennis van dit integraal businessplan. Ze zullen de projecten integreren in een nieuw collegeprogramma, Economische Agenda en Provinciaal Verkeer en \/ervoer Plan.

Intentieverklaring samenwerking Projectbureau Waterveiligheid Zeeland

De Provincie Zeeland overlegt met Projectbureau Waterveiligheid Zeeland om de uitvoering van de werkzaamheden bij Baalhoek en Knuitershoek onder te brengen bij hun organisatie. Op 11 februari 2015 heeft de Raad van State het beroep van de Vogelbescherming Nederland tegen het aanleggen en ophogen van strekdammen bij Baalhoek en Knuitershoek verworpen. Daarmee zijn er geen belemmeringen meer voor de realisatie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 maart 2015.

Een greep uit de agenda: 

16 maart 2015

Ben de Reu was aanwezig bij de Meet & Greet van Eerste Kamerlid Marleen Barth in Heinkenszand. Ook nam hij deel aan het Statendebat van Omroep Zeeland/Scoop/Zeeuwse Bibliotheek in de Zeeuwse Bibliotheek.

Carla Schönknecht verzorgde de opening van een project over toeristisch vervoer op Neeltje Jans samen met wethouder Molenaar van Veere.

17 maart 2015

Commissaris van de Koning Han Polman bezoekt de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging Lenteprikkel waar ondernemers, overheid en onderwijs elkaar treffen.

Carla Schönknecht gaat naar de toeristische lounge in Renesse.

18 maart 2015

Han Polman is aanwezig bij de uitslagenavond van de verkiezingen en geeft om 22 uur een interview op Omroep Zeeland.

19 maart 2015

Kees van Beveren is aanwezig bij de Europarlementariërs bij de Oesterij in Yerseke. Zij krijgen daar een rondleiding.

Ben de Reu is aanwezig bij de terugblik op de verkiezingen met Omroep Zeeland in het Prinsenlogement van het provinciehuis in Middelburg.

20 maart 2015

Kees van Beveren gaat naar de jaarvergadering van algemeen vissersbelang Bruinisse in ’t Dorpsuus in Bruinisse

21 maart 2015

Ben de Reu is aanwezig bij de Ronde van Zeeland Seaports.

22 maart 2015

Han Polman bezoekt de Matthäus Passion van de Stichting Rotary in de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst.