College van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 20 april 2017

Subsidie Oestercarrousel

Oesterhaven B.V. in Wolphaartsdijk ontwikkelt een innovatieve wijze van oesterkweek in het Veerse Meer: de oestercarrousel. Dit is een geautomatiseerd opgroeisysteem voor oesters dat zorgt voor een betere groei en verhoging van het visgewicht.

Subsidie Kenniswerf Zeeland | DOK41

De Provincie Zeeland verleent € 175.000 subsidie aan de Stichting Kenniswerf Zeeland | DOK41 voor het jaar 2017 voor de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Ambities realiseren!". De stichting werkt met haar activiteiten mee aan het versterken van de innovatiekracht van het Zeeuws bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Doel van de stichting Kenniswerf Zeeland | D0K41 is onder meer om de komende drie jaar minimaal 300 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren, 36 nieuwe startende bedrijven binnen D0K41 te verwelkomen en 15 innovatieve projecten op te zetten. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeenten stellen middelen beschikbaar.

Toezichtbevindingen Interbestuurlijk toezicht over 2015- 2016

Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht is de Provincie belast met het Interbestuurlijk toezicht op de wettelijke taakbehartiging door gemeenten van medebewindstaken. De Zeeuwse gemeenten hebben de Provincie informatie verschaft over de prestaties op de domeinen omgevingsrecht en informatie- en archiefbeheer. De Provincie heeft de informatie beoordeeld en informeert de gemeenten.

Monitoring rijksmonumenten

In afwijking van het provinciale inkoop- en aanbestedingsbeleid zal aan Fenicks BV opdracht verleend worden voor het uitvoeren van de eerste meting van de monitor van de fysieke staat van rijksmonumenten. Dit betreft een gezamenlijk project van alle Provincies in Nederland in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Met de digitale monitor ontstaat een volledig en actueel overzicht van de restauratiebehoefte en de staat van onderhoud van rijksmonumenten.

Provincie gaat akkoord met concept begroting 2018 RUD Zeeland

De provincie Zeeland is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). GS stellen PS voor om akkoord te gaan met de ingediende concept begroting 2018 van de RUD Zeeland.

 

Dinsdag 18 april 2017

Cofinanciering voor food projecten

Provincie Zeeland verleent een cofinancieringsbijdrage van € 150.000 aan het project hightech (w)aardappelverede!ing en van € 210.623 aan het project Aquavalley. Onder de voorwaarde dat deze projecten gehonoreerd worden door het Operationeel Programma Zuid.

Provincie stelt € 50.000 beschikbaar voor Kennis- en Innovatienetwerk Zeeland Connect

Voor de verdere versteviging van het logistieke samenwerkingsverband Zeeland Connect is in 2017, naast het initiëren en (doen) realiseren van concrete projecten, behoefte aan strategiebepaling, het betrekken van meer bedrijven, gestructureerde communicatie over behaalde resultaten en werksessies met de leden. De stuurgroep Campus Zeeland is van mening dat 'Zeeland Connect' voldoet aan de criteria van een 'Campus Zeeland Kennis- en Innovatienetwerk' en heeft de Provincie Zeeland geadviseerd middelen voor deze ambitie beschikbaar te stellen. Om de Zeeuwse kennisinfrastructuur te versterken, is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken is/zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen. Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen (beter dan nu) gebruik maken van beschikbare Europese middelen (zoals OP Zuid, Interreg). Het realiseren van deze Kennis- en Innovatienetwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.

GS verlenen subsidie aan Barge Connect

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 23.750 subsidie beschikbaar te stellen aan het project Barge Connect van Zeeland Connect. Dit project moet de doorstroming en samenwerking verbeteren in de binnenvaart. De binnenvaart is een belangrijke sector en modaliteit voor Zeeland. Om de doorstroming, zowel op het water als de administratieve processen, te verbeteren en te vereenvoudigen, werken Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Schuttevaer, DOW, Zeeland Refinery en de Provincie met elkaar samen. Uiteindelijk levert de samenwerking in deze branche de volgende voordelen op: verminderen van het aantal opvaarverboden; betere afstemming tussen verladers, schippers, rederijen en het havenbedrijf en het verbeteren van de informatievoorziening en een betere doorstroming van de binnenvaartschepen.

Connexxion ontvangt voorschot exploitatiebijdrage voor busvervoer 2017

Connexxion geeft uitvoering aan de door de Provincie verleende concessie voor het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor 2017 een exploitatiebijdrage van € 14.446.043 als voorschot uit te betalen.

Financieel budget busvervoer 2018

Connexxion is gestart met de voorbereiding van het vervoerplan en de dienstregeling voor het busvervoer in 2018. Gedeputeerde Staten geven daarvoor als financieel uitgangspunt mee dat € 14.750.000 beschikbaar is voor het uitvoeren van de concessiebeschikking en het continueren van eerder opgedragen meerwerk.

Vaststellen exploitatiebijdrage busvervoer 2015

Gedeputeerde Staten hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer in 2015 vastgesteld op (afgerond) € 13,9 miljoen. Dit is ongeveer 460.000 euro lager dan in 2015 als voorschot is uitbetaald. Het verschil kan grotendeels verklaard worden doordat de voor de betreffende periode geldende indexen lager zijn dan indertijd verwacht.

Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd

Op 11 april 2017 hebben GS het Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd. De begrenzing van de agrarische leefgebieden is op enkele plaatsen aangepast. Ook is een categorie water begrensd. Daardoor komen deze nieuwe gebieden ook in aanmerking voor subsidie agrarisch natuurbeheer. Voorts is de begrenzing van enkele percelen natuurgebied op het Groot Eiland gewijzigd in agrarisch beheergebied. De wijzigingen zijn gericht op de subsidieverlening agrarisch natuurbeheer in 2018.

Monitoringsplan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017-2021

Gedeputeerde Staten zenden ter kennisname het monitoringsplan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017-2021 aan de Statencommissie Ruimte bij het uitvoeringsprogramma van de Natuurvisie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 mei 2017.

Een greep uit de agenda: 

Een greep uit de agenda: 

20 april 2017

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Vertigo Sports Kitesurfschool en Surfshop in Vrouwenpolder.
’s Middags overhandigt hij, met de leden van de Taskforce Structuurversterking en Werkgelegenheid, de projectenvoorstellen voor een versterking van de Zeeuwse economie aan het ministerie van Economische Zaken.
’s Avonds reikt hij een cheque uit bij de Verenigingsavond Raboclubkas Campagne in Koudekerke.

Harry van der Maas introduceert de Cargo Card bij Zeeland Seaports.

Han Polman opent het Roosevelt Institute for American Studies in Middelburg.

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord bij de cursus Pacht in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. De Provincie Zeeland en de Radboud Universiteit verzorgen deze cursus.

21 april 2017

Jo-Annes de Bat woont het symposium Schelpdieren bij in Yerseke.

Harry van der Maas ontvangt Zeeuwse infrabeheerders in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman gaat naar het afscheid van Jaap Gelok, burgemeester van de gemeente Borsele, in Heinkenszand.

22 april 2017

Han Polman neemt een cd in ontvangst tijdens het Orgelconcert in de Doopsgezinde Kerk in Middelburg.

24 april 2017

Ben de Reu gaat op werkbezoek naar de Saman Groep in Zierikzee.

4 mei 2017

Han Polman woont de Nationale Herdenking bij op de Dam in Amsterdam.

5 mei 2017

Han Polman woont de Nationale Viering van de Bevrijding bij in Haarlem.

Ben de Reu is aanwezig bij de van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. ’s Middags onthult hij een plaquette ter herdenking van de opvang van de honderdduizenden Belgische vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen op het stadhuis in Hulst.

8 mei 2017

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht openen de vernieuwde website van de VVV in Nieuwdorp.