Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

€ 1,28 miljoen PIW-subsidie voor sloop en herstructurering 26 projecten

De Provincie Zeeland subsidieert voor de vierde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om 26 projecten uiteenlopend van slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen en sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 42 incourante particuliere woningen en 22 sociale huurwoningen. Er komen 11 particuliere woningen en 12 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. In Vlissingen worden 2 portiekflats met 12 particuliere appartementen energieneutraal en levensloopbestendig gemaakt. Met de € 1,28 miljoen subsidie wordt voor meer dan € 10 miljoen aan investeringen in de sloop en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW). De vijfde ronde van de PIW zal in de tweede helft van 2016 gehouden worden.

Motie herstructureringsplan DELTA N.V.

In de Statenvergadering op 8 juli 2016 is de motie herstructurering DELTA N.V. aangenomen. In de motie worden Gedeputeerde Staten verzocht de betreffende motie onder de aandacht te brengen van het kabinet en de Tweede Kamer. Per brief wordt hieraan door het college invulling gegeven.

Digitale cursus Business Development Biobased Economy

De Provincie Zeeland verleent € 34.090 subsidie aan het Centre of Expertise Biobased Economy (samenwerking tussen HZ en Avans Hogeschool) voor het ontwikkelen van de internet cursus Business Development in de Biobased Economy. Deze cursus stimuleert interactie tussen studenten, professionals en anderen, levert een verdiepend inzicht in economisch haalbare alternatieven in de Biobased Economy en helpt ondernemers bij het opzetten en realiseren van succesvolle biobased businesscases. De cursus maakt gebruik van Zeeuwse praktijkvoorbeelden door het actief betrekken van bedrijven uit Zeeland. De cursus kan door mensen wereldwijd worden gevolgd en duurt 8 weken. De cursus start in augustus 2017.

Derde wijzigingsregeling MIT Zuid 2016

Vanwege een storing van de webportal waarop aanvragers van subsidie conform de Subsidieregeling MKB-innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid) aanvragen konden indienen, is een wijziging van de subsidieregeling noodzakelijk. De wijziging houdt in dat er geloot wordt tussen de op een dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen, indien op die dag alleen aanvragen digitaal binnenkomen en er zich technische storingen voordoen in het digitale systeem.

Ophoging subsidieplafond SNL Openstellingsbesluit en wijziging loket van indiening

Gedeputeerde Staten stellen de SKNL, een subsidieregeling voor natuurontwikkeling, open voor enkele projecten ontwikkeling nieuwe natuur en nazorg bestaande natuur. Deze projecten passen in het provinciale beleidskader met betrekking tot de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland (Natuurbeheerplan Zeeland 2016). Hierdoor kan ongeveer 24 hectare landbouwgrond worden ingericht tot natuurgebied en kunnen in circa 43 hectare bestaand natuurgebied knelpunten worden hersteld, die niet onder regulier beheer vallen en de natuurkwaliteit ter plaatse aanzienlijk verbeteren. Het betreft de gebieden: Yerseke Moer (Vlakeweg/Postweg/Akkerseweg), Ganzenreservaat de Poel (vdDries/Bal/Markusse), St. Laurense Weihoek Noord (Pronkenburgseweg/centraal midden) en Steenovens Axel.

Bestedingsplan Cultuur 2016

Gedeputeerde Staten hebben besloten om in te stemmen met een aanvullend bestedingsplan cultuur 2016. Met dit plan worden onder andere de kosten van overdracht van het Monument Verdronken Dorpen aan het Watersnoodmuseum gedekt. Ook wordt via dit plan een bijdrage verleend aan het standbeeld 'De Ballerina van de Zeeman' van Walter de Buck bij het nieuwe Zeesluiscomplex Terneuzen.

Géén verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers voor het jaar 2015

De Provinciewet kent de plicht tot verrekening van eventuele neveninkomsten van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers (met inachtneming van een overgangsregeling). Over het kalenderjaar 2015 behoeft er géén verrekening wegens neveninkomsten plaats te vinden voor de politieke ambtsdragers van de Provincie Zeeland.

Tijdelijk mandaatbesluit GS zomerreces 2016

Gedeputeerde Staten (GS) hebben van 23 juli 2016 tot en met 21 augustus 2016 zomerreces. In deze periode staan er geen reguliere GS-vergaderingen op de planning. Aan het afdelingshoofd Ruimte of diens plaatsvervanger wordt voor de duur van het zomerreces door GS mandaat verleend tot het geven van een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 lid 6 juncto artikel 4.2 lid 1 Wro en voor het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, lid 1 onder d Wro.

GS stellen nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vast

Gedeputeerde Staten stellen een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vast om aan te sluiten op het collegeprogramma 'Krachten bundelen' en de nieuwe gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Dit betekent dat in aanbestedingen, waar mogelijk, aandacht wordt besteed aan innovatie, technische ontwikkeling, gebruik van biobased materialen en toepassen van duurzame energie en circulaire economie. Er is aandacht voor het regionale MKB. In opdrachten boven € 250.000 wordt aandacht gevraagd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid worden inkoopprocedures efficiënter ingericht via digitale offertes, bestelorders en facturen. Leveranciers profiteren daarvan.

Subsidievaststelling 2012 en 2013 exploitatie en kwaliteitsverbetering Bio Base Europe Training Center

De subsidie over de jaren 2012 en 2013 wordt vastgesteld op € 259.298. Na verrekening van het voorschot van € 260.000 wordt het bedrag van € 702 teruggevorderd.

Subsidiebeschikking aan Stichting Het Zeeuwse Landschap is van arrangement gewijzigd

De subsidiebeschikking aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor monitoring natuurkwaliteit EHS 2013 is gewijzigd van arrangement 3 naar arrangement 2. Dit om bij de vaststelling van de subsidie aan te kunnen sluiten bij de voorwaarden van SVNL.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 augustus 2016.

Een greep uit de agenda: 

19 juli 2016

GS-college bezoekt Doe-Dag Jonge Boeren in Zaamslag.

20 juli 2016

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht zijn ’s avonds op bezoek bij de KNRM reddingstation Neeltje Jans.

21 juli 2016

Han Polman opent brasserie/restaurant Huys van Roosevelt als voorzitter van de Roosevelt Foundation in Oud-Vossemeer.

22 juli 2016

Jo-Annes de Bat vaart met Provinciale Staten mee op een Hoogaars.

Han Polman wacht de Zeeuwse deelnemers op bij de Nijmeegse Vierdaagse.

24 juli 2016

Jo-Annes de Bat woont het Tuinconcert bij van Brassband Excelsior in Kloetinge.

26 juli 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt drie bedrijven: ’s morgens EPS Baecke VOF in Nieuw Namen, ’s middags Ryckaert-De Milliano in Waterland-Oudeman en daarna Kloosterboer in Nieuwdorp.

27 juli 2016

Jo-Annes de Bat verricht de openingshandeling voor Vodafone SmallCell op het strand, daarna opent hij De Zomerondernemer in Goes. ’s Avonds reikt hij de prijzen uit van het sjezenrijden Ringrijdersvereniging De Zandruiters.

Han Polman verricht samen met burgemeester Van den Tillaar de starthandeling van Rescue Vlissingen.

31 juli 2016

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij het Beachvolleybalevenement in Vrouwenpolder.

20 augustus 2016

Carla Schönknecht maakt een fietstocht langs de kunstpicknickplekken op Walcheren ter nagedachtenis aan Joke de Witte.