Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor Centrum Toptechniek Terneuzen

De Provincie Zeeland stelt € 500.000 beschikbaar voor de realisatie van een Centrum Toptechniek in Terneuzen. In Zeeuws-Vlaanderen dreigt het techniekonderwijs op de Voortgezet Onderwijs (VO) scholen en het MBO te verdwijnen als er op korte termijn geen vergaande stappen gezet worden in de samenwerking en afstemming van het Voortgezet Onderwijs (VO) en het MBO én het samenvoegen en centraliseren van het onderwijsaanbod. Om het Zeeuws-Vlaamse Techniek onderwijs toekomst-proof te maken hebben de VO scholen en Scalda het initiatief genomen om een gezamenlijk Centrum Toptechniek in Terneuzen op te zetten. Het Zeeuwse bedrijfsleven, onderwijs en overheden steunen het initiatief van harte. Vanaf het schooljaar 2017 zullen de eerste leerlingen in het Centrum aan de slag gaan.

Bijdrage aan aquacultuurproject Vlaanderen – Nederland

HZ University ontvangt een subsidie van € 100.000 als cofinanciering van een Interreg-subsidie voor de verdere stimulering van de duurzame aquacultuur in de grensregio. Dit project heeft als algemene doelstelling om bedrijven uit de aquacultuursector in de grensregio te ondersteunen bij een aantal uitdagingen die technische innovaties vereisen.

VNG Congres Zeeland

De Provincie verleent medewerking aan het VNG Congres in Zeeland op 13 en 14 juni 2017 in Goes. De Zeeuwse overheden bundelen hun krachten in personele, organisatorische en/of financiële zin, zodat Zeeland zich op een gastvrije en kwalitatief hoogwaardige wijze bestuurlijk presenteert.

Versterken oever Killetje Buiten

Voor het veilig functioneren van de getijdenduiker is het nodig aanvullende werkzaamheden uit te voeren. Dit betreft het versterken van de oever bij ‘Killetje Buiten’. De opdracht voor het waterschap Scheldestromen, zoals overeengekomen in de overeenkomst ‘Waterpoort naar Waterdunen (aanleg van de getijdenduiker)’, wordt daartoe uitgebreid. Vooruitlopend op de te sluiten heronderhandelings-overeenkomst wordt in verband met de start van de aanbesteding in januari 2017, de aanvulling op de opdracht aan het Waterschap per brief bevestigd.

Openstellingstermijn Regeling Uitvoering Leaderprojecten met twee en halve maand verlengd

Het blijkt dat het lastig is voor potentiële aanvragers om tijdig een projectaanvraag met bijbehorende publieke cofinanciering gereed te hebben en de aanvraag binnen de aanvankelijke openstellings-periode van 17 oktober tot en met 31 december 2016 in te dienen. Dit zou kunnen leiden tot onderuitputting van het door Gedeputeerde Staten voor de Lokale actiegroepen Midden- en Noord Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen opengestelde Europese budget van € 600.000. Dat is ongewenst en daarom wordt de openstellingstermijn met twee en halve maand verlengd.

Financieel toezicht 2017

Gedeputeerde Staten (GS) zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begrotingen 2017 van de gemeenten Middelburg en Vlissingen niet structureel sluiten en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laten zien, zijn die gemeenten onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. De gemeenschappelijke regeling VRZ is onder preventief toezicht geplaatst omdat de begroting 2017 begin december 2016 nog niet was vastgesteld.

Nieuwe beslissing op bezwaar

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe beslissing genomen op het bezwaarschrift van Paramotorclub Holland, gericht tegen het besluit van GS van 9 oktober 2012 tot weigering van een generieke ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van terreinen voor het landen en opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 augustus 2016 in het kader van het door GS ingestelde hoger beroep. GS zien geen aanleiding om van hun eerder besluit af te wijken.

Rusthoeve als kenniscentrum voor pootgoedteelt

Proefboerderij Rusthoeve krijgt jaarlijks een bijdrage voor onderzoek naar specifieke gewassen die belangrijk zijn voor de Zeeuwse landbouwsector. In 2016 en 2017 willen ze de bijdrage besteden aan praktijkonderzoek naar de pootgoedteelt. GS hebben besloten deze bijdrage te verlenen vanwege het belang van kennis- en innovatie voor de Zeeuwse landbouwsector.

Nieuw initiatief Zilte Teelt

Een landbouwer en agrarisch loonwerker uit Hulst  is van plan de teelt van zoutminnende en zouttolerante gewassen jaarrond op te zetten en te professionaliseren. Hiervoor zal hij een subsidieverzoek indienen in het kader van het Europese subsidieprogramma LEADER. De Provincie Zeeland stelt € 45.000 subsidie beschikbaar als cofinanciering hiervan.

Provincie zet in op duurzaamheid in de Infrastructuur

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 te ondertekenen. De ondertekening vindt plaats op 17 januari 2017 tijdens de InfraTech in Rotterdam. Daarmee zet de Provincie in op duurzaamheid in de infrastructuur.

Financiële bijdrage aan Eurorapprojecten van Rijkswaterstaat op de N57/N59

Rijkswaterstaat gaat een aantal projecten uitvoeren op de N57 en N59 op Schouwen-Duiveland om de verkeersveiligheid te vergroten. Dit gebeurt onder het project Eurorap dat in opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd wordt. Het gaat om de volgende locaties: Kraaijensteinweg (N57), Serooskerke (S) (N57/N59) en Zwaardweg (N59). De Provincie is direct betrokken bij de plannen bij Serooskerke, omdat hier een weg van de Provincie op aansluit. In de plannen is hier een rotonde getekend. Rijkswaterstaat heeft de Provincie gevraagd om een financiële bijdrage voor deze rotonde. Aangezien een kwart deel van de rotonde een weg van de Provincie betreft is het gebruikelijk om dat deel mee te betalen. Of er bij deze rotonde ook een fietstunnel komt, zal later moeten blijken als de definitieve plannen inclusief kostenraming compleet zijn.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie en Gemeente Schouwen-Duiveland 'Kloosterweg Beleven'

De Provincie Zeeland en de Gemeente Schouwen-Duiveland hebben plannen om het deel Kloosterweg tussen de Badweg en Maireweg te gaan aanpakken. De Provincie voert het project uit, waarbij de gemeente de aanleg van een ruiter/menpad bekostigd. Omdat de Provincie als uitvoerende partij optreedt, moet er een overeenkomst tussen de beide partijen worden afgesloten, die de samenwerking en geldstroom van de gemeente naar de Provincie regelt.

Opdrachtverlening NBTC-NIPO Research voor het beschikbaar stellen van gegevens

NBTC-NIPO Research verzamelt cijfers die inzicht kunnen geven in trends en ontwikkelingen in de Nederlandse/Zeeuwse vrijetijdsmarkt en het vrijetijdsgedrag van de Nederlandse bevolking. Dit levert zeer waardevolle informatie op voor acties vanuit overheid en ondernemers, actief in deze sector. Daarom betaalt de Provincie Zeeland deze organisatie voor het beschikbaar stellen van deze gegevens.

Extra taken RUD door nieuwe wet en regelgeving natuur

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe wet Natuurbescherming in werking. De Provincie is daarmee verantwoordelijk voor extra taken inclusief een deel van de handhaving voor die taken. Daarom zijn aanvullende afspraken met de Regionale Uitvoeringsdienst nodig. Omdat de exacte behoefte aan capaciteit nog niet goed kan worden ingeschat en ook andere handhavende taken bij de RUD moeten worden belegd in verband met nieuwe regelgeving, wordt nu gekozen voor een tijdelijke oplossing. In 2017 wordt gezamenlijk het totale plaatje ingevuld.

Wijziging Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten 2016 en Wijziging Mandaatbesluit RUD 2014 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Voor een efficiënte uitvoering van taken is het gewenst enkele bevoegdheden die voortvloeien uit de Wet natuurbescherming te mandateren.

Pensioenpremie wordt verhoogd in 2017

Het ABP heeft besloten de pensioenpremies in 2017 te verhogen. Dit leidt tot extra kosten voor de Provincie als werkgever. GS hebben besloten deze kosten ten laste te brengen van de verhoging van de uitkering uit het Provinciefonds.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 januari 2017.

Een greep uit de agenda: 

20 december 2016

Ben de Reu plaatst een gerestaureerde Shermantank bij het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

21 december 2016       

Harry van der Maas ontvangt studenten van de lerarenopleiding in de Abdij in Middelburg.

22 december 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de lunch van de Ondernemersclub Goes in Goes.

Ben de Reu fietst mee met de Warmste Koers ten voordele van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in Oudenaarde.

23 december 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het Klokuus in 's-Heer Arendskerke.

24 december 2016 – 9 januari 2017

Het GS-college heeft Kerstreces.

24 december 2016

Jo-Annes de Bat leest het Kerstevangelie voor tijdens 'Kerst bij de Stenen Brug’ in Goes.

28 december 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de eindejaarsbijeenkomst Cyclomotion in Heinkenszand.

29 december 2016

Jo-Annes de Bat doet mee met de ATB en MTB Ride for the Roses bij de Brouwersdam.

2 januari 2017 

Jo-Annes de Bat bezoekt de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Terneuzen en de gemeente Sluis

Harry van der Maas bezoekt de nieuwjaarsrecepties van de gemeente Kapelle en de gemeente Veere.

5 januari 2017

Han Polman is te gast bij het live radioprogramma ‘Zeeuwse Kamer’ van Omroep Zeeland tussen 12.15-13.00 uur.

9 januari 2017             

Harry van der Maas bezoekt de nieuwjaarsreceptie van de buurtbusvrijwilligers.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlissingen.