Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bezwaar Provincie tegen BDU-uitkering 2015

Net als in 2014 maakt de Provincie Zeeland bezwaar tegen de Rijksbijdrage voor verkeer en vervoer: de Brede Doeluitkering (BDU). Met deze uitkering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden onder andere het openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe infrastructuur bekostigd. Bij de BDU beschikking is, net zoals in 2014, geen index toegevoegd voor de verwachte kostenstijging in 2015. Mogelijk volgt er nog een index, maar dat is afhankelijk van het ministerie van Financiën. In de uitgaven die we als Provincie doen in 2015, wordt wel rekening gehouden met gestegen kosten. Komt er uiteindelijk geen of onvoldoende index vanuit het Rijk, dan moet de Provincie de kostenstijging (deels) uit eigen middelen betalen. De Provincie vindt dit niet behoorlijk en maakt daarom bezwaar tegen de BDU beschikking 2015.

Wijziging diverse rechtspositionele regelingen vanwege invoering IKB

Een aantal rechtspositionele regelingen voor de ambtenaren van de Provincie moet worden aangepast in verband met de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB).

Evaluatie werkwijze en convenant Agrarische Adviescommissie Zeeland

De Agrarische Adviescommissie Zeeland  (AAZ) adviseert gemeenten over agrarische aanvragen. Deze commissie is ingesteld door de Provincie, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en de Zuidelijke Land- en tuinbouworganisatie. In een convenant is afgesproken in welke gevallen advies wordt gevraagd. De werkwijze van de commissie en het convenant zijn geëvalueerd. De Provincie stemt in met de resultaten van de evaluatie en de voorgestelde aanpassing van het convenant. De Provincie beziet bij de herziening van het Omgevingsplan of meer kleinschalige bouwwerken buiten het bouwblok zonder advisering door de AAZ wenselijk is.

Preventief toezicht gemeente Kapelle 2015

Gedeputeerde Staten (GS) beantwoordden vragen van de fractie CU Kapelle. De antwoorden hebben betrekking op de overlegprocedure voorafgaand aan de besluitvorming over het instellen van het preventief toezicht op de begroting voor 2015 en de vervolgprocedure.

Jaarlijkse subsidie 2015 SportZeeland

SportZeeland ontvangt jaarlijks voor haar activiteiten een subsidie van 344.171 euro van de Provincie Zeeland. De subsidie is bestemd voor het uitvoeren van activiteiten waarvoor de Provincie inzet vraagt van SportZeeland. Die activiteiten hebben betrekking op: Sport en leefbaarheid, het Olympisch plan en kernsport en Netwerk & infrastructuur.

Jaarlijkse subsidie voor Terra Maris

In 2015 ontvangt Zeeuws museum Terra Maris subsidie van de Provincie Zeeland van 332.783 euro voor het voortzetten van haar activiteiten. Terra Maris draagt door middel van haar activiteiten bij aan het beleid van de Provincie Zeeland:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden zodat draagvlak ontstaat voor de Zeeuwse natuur
  • Het faciliteren en uitvoeren van natuur- en milieu educatie in samenwerking met onder andere het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
  • Het verbreden van het recreatief product.

Vier verzoeken rondom afwikkeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer

Jaarlijks verleent de Provincie Zeeland subsidie uit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer aan gemeentelijke infrastructuurprojecten. Bij de afwikkeling van deze subsidies komen er geregeld verzoeken van betrokken gemeenten binnen bij de Provincie om af te wijken van de voorwaarden zoals gesteld in de subsidiebeschikkingen. In dit geval gaat het om twee verzoeken tot een voorschot en twee verzoeken tot uitstel voor het indienen van de rekening en de verantwoording, vanwege vertraging binnen de projecten.

Subsidie voor Zeeuws Vrouwenplatform

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van maximaal 2.150 euro aan het Zeeuws Vrouwenplatform voor het organiseren van activiteiten in 2015.

Subsidie 2015 Scouting Zeeland

De Provincie Zeeland verleent 6.375 euro subsidie aan de Regio Scouting Zeeland voor het uitvoeren van diverse trainingen voor bestuurders en leidinggevenden.

Beslissing op bezwaarschriften verleende omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten (GS) ontvingen een bezwaarschrift tegen de bekendmaking op 2 juli 2014 dat een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend aan Beelen Terneuzen B.V. Moeliker & Platteeuw Advocaten, AKD advocaten en notarissen en Grondstoffenbank Zeeland B.V. ontvangen nu van GS een beslissing op deze bezwaren. In afwijking van het advies van de adviescommissie bezwaarschriften blijven GS van mening dat er een van rechtswege verleende vergunning is ontstaan voor Beelen Terneuzen B.V.

Ondertekening overeenkomst Green deal circulaire gebouwen

De Provincie Zeeland sluit aan bij de Green deal circulaire gebouwen. Het gaat hier om nieuwe bouwconcepten zoals flexibel bouwen, (her)gebruik van materialen en (andere) vormen van samenwerking en financiering in de keten.  Allemaal ingrediënten voor een goede basis in een circulaire aanpak. Een aanpak die met name kansrijk is voor de verblijfsrecreatie in Zeeland. Met het ondertekenen van de Greendeal circulaire gebouwen ondersteunt de Provincie Zeeland N.V. Economische Impuls Zeeland, geeft de Provincie richting aan een onderzoek bij de Hogeschool Zeeland en profiteren we van landelijk ontwikkelde én nog te ontwikkelen kennis op dit terrein.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 januari 2015.

Een greep uit de agenda: 

22 januari 2015

George van Heukelom houdt een toespraak tijdens de huldiging van de 10.000ste passagier buslijn 182 – Wilhelminadorp.