Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Reactie op transmissiesysteem op zee Borssele

Het ministerie van Economische Zaken heeft een conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het transmissiesysteem op zee Borssele in procedure gebracht. Door de Provincie en de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere en Borsele is een gezamenlijke reactie opgesteld. Daarin wordt aangegeven dat de betrokken overheden in de regio een voorkeur hebben voor een tracé door de Westerschelde of het Veerse Meer en dat het onderzoek zich hiertoe kan beperken. De reactie is door alle colleges vastgesteld en wordt aan het inspraakpunt toegestuurd.

Het kabinet heeft besloten het windpark Borssele voor de kust van Walcheren te ontwikkelen. Dit windpark moet worden aangesloten op het 380 kV hoogspanningsstation nabij de kerncentrale in Borssele. Deze conceptnotitie is een eerste stap in de m.e.r. procedure ter voorbereiding op het MER (Milieueffectrapportage).

Geen financiële bijdrage Vlissingen Maritiem/Sail de Ruyter

Gedeputeerde Staten hebben het verzoek van stichting Vlissingen Maritiem/Sail de Ruyter voor een bijdrage aan de realisatie van Vlissingen Maritiem 2015 afgewezen. De aard en omvang van het evenement zijn niet toereikend om in aanmerking te komen voor een bijdrage ter promotie van Zeeland. Er is evenmin aansluiting bij de doelen uit de Economische Agenda of de provinciale cultuurnota.

Subsidie voor Zeeuwse Vereniging Kleine kernen

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie aan de Zeeuwse Vereniging voor Kleine Kernen (ZVKK) van maximaal 2.600 euro voor diverse activiteiten. Dit is de laatste keer dat de ZVKK subsidie van de Provincie Zeeland ontvangt.

Reactie Provincie op deelnameverzoek in Stuurgroep Duinpolder brandveilig

De Provincie Zeeland heeft gereageerd op de brief van het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland inzake de Stuurgroep Duinpolder brandveilig. De gemeente geeft in deze brief aan welke risico's er zijn als de Provincie niet bestuurlijk deelneemt aan de stuurgroep Duinpolder brandveilig. De Provincie Zeeland is van mening dat er voldoende afstemming en samenwerking plaatsvindt door onze ambtelijke deelname in de projectgroep en vindt zitting nemen in de Stuurgroep daarom niet nodig. De Provincie Zeeland heeft een taak in het uitvoeren van het natuurbeleid: ook binnen de Duinpolder als onderdeel van het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Deze taak staat los van het vergroten van brandveiligheid binnen de Duinpolder. De uitvoering van het natuurbeleid leidt wel tot vergroting van de brandveiligheid, maar dit is niet de directe opgave voor de Provincie. Indien nodig is altijd bestuurlijk overleg mogelijk met gedeputeerde Carla Schönknecht.

GS vragen advies aan SER Zeeland over nieuwe Economische Agenda

De provinciale inzet op economie is opgenomen in de beleidsnota Economische Agenda. Deze Agenda heeft een looptijd tot en met 2015. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om de Economische Agenda te herzien. De Provincie vindt het belangrijk om gebruik te maken van de SER Zeeland als adviesorgaan. Daarom vraagt de Provincie nu advies over het opstellen van een nieuwe Economische Agenda. In de SER Zeeland zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd, evenals de ZMF sinds kort.

Subsidieplafond 2016 voor restauratie van rijksmonumenten

Het maximaal te verlenen subsidiebedrag voor restauraties van rijksmonumenten bedraagt 1.619.400 euro in 2016. Subsidies in het kader van deze regeling kunnen worden aangevraagd tussen 1 mei en 15 juni 2015.

Besluiten rondom kleine verkeer educatieve subsidies ROVZ

De Provincie Zeeland werkt continue aan het verbeteren van de (interne) processen. Daarom wordt de besluitvorming van kleinere ROVZ subsidies gemandateerd aan het afdelingshoofd Mobiliteit en Samenleving. Hierdoor blijft de huidige doorlooptijd en besluitvaardigheid voor verkeer educatieve subsidies van het ROVZ gehandhaafd. De administratieve last van deze besluitvorming wordt erdoor verlicht.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 mei 2015.

Een greep uit de agenda: 

20 april 2015

Commissaris van de Koning Han Polman bezocht de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

21 april 2015

Kees van Beveren woont een gedeelte bij van de inspiratie- en innovatietour voor Zeeuwse ondernemers: Amaai Zeeland.

Han Polman reikt de Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten uit. Hij zit in de jury en houdt ook een toespraak.

22 april 2015

Carla Schönknecht neemt het boek Terroir in Walcheren en Noord-Beveland in ontvangst bij  Aspergepunt Walcheren aan de Abeelseweg in Middelburg.

23 april 2015

Kees van Beveren reikt certificaten uit tijdens de uitreiking “Lekker Regionaal Product” in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu neemt deel aan Le Tour de France en 80 Chansons in Porgy & Bess in Terneuzen.

25 april 2015

Han Polman verricht de openingshandeling van het Witte Orgel in Zoutelande. Ook speelt hij 'Hier aan de Kust' van BLØF op de piano. Het orgel heeft lang in Den Helder gestaan en is nu weer terug en gerestaureerd.

Ben de Reu geeft het startschot bij de Omloop van Borsele in ‘s-Heerenhoek.

27 april 2015

Kees van Beveren gaat naar de receptie van de Consul-Generaal der Nederlanden, de heer Frans Bijvoet, in Antwerpen.

Ben de Reu opent de speeltuin ’t Kerkje in Waterlandkerkje.

30 april 2015

Carla Schönknecht is aanwezig bij de uitreiking van de Blauwe Vlag in hotel Arion in Vlissingen.

1 mei 2015

Kees van Beveren gaat naar het Requiem Auschwitz in de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

4 mei 2015

Kees van Beveren legt een krans/bloemstuk neer tijdens de Dodenherdenking op het Abdijplein in Middelburg

Han Polman bezoekt de Nationale Dodenherdenking op De Dam in Amsterdam en gaat daarna naar Wageningen voor het in ontvangst nemen van het bevrijdingsvuur.

5 mei 2015

Han Polman is aanwezig bij de Nationale Viering Bevrijding in Vlissingen met het ontsteken van het bevrijdingsvuur door Minister-President Rutte. Ook woont hij het 5 mei concert bij in Theater Carré in Amsterdam.

Het GS-college is aanwezig bij de Nationale Viering Bevrijding in de st. Jacobskerk in Vlissingen.  

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van de Liberation Route Zeeland in Renesse.

8 mei 2015

Ben de Reu opent het eerste Middelburgse Abdij Bier Festival in de Kloostergangen van de Abdij (ingang Lange Jan).