Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Handhaving oeverbestortingen Burghsluis, Levenstrijd en Zierikzee

De Vereniging van beroepsvissers Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta heeft verzocht om handhavend op te treden tegen de door Rijkswaterstaat uitgevoerde oeverbestortingen in de projecten Burghsluis, Levenstrijd en Zierikzee. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van overtreding van de drie vergunningen. Gedeputeerde Staten (GS) zijn van plan om handhavend op te treden, door Rijkswaterstaat (RWS) te gelasten om binnen een jaar granulair materiaal te storten met de afmetingen zoals genoemd in de vergunningaanvragen (in de vergunningvoorschriften wordt hiernaar verwezen). Per last willen GS een dwangsom koppelen van vier miljoen euro aan de RWS als zij de last niet naleeft. RWS en de vereniging worden eerst in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

Subsidie voor SER-Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van maximaal 21.000 euro aan de SER-Zeeland. De Sociaal Economische Raad Zeeland is een onafhankelijke stichting waarin de organisaties uit het Zeeuwse bedrijfsleven samenwerken. Zij heeft tot doel om de (provinciale) overheid te adviseren op sociaaleconomisch terrein. Zij doet dit onder meer door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de speerpunten van de provinciale Economische Agenda en conferenties te organiseren. Onderwerpen waarover de SER adviseert zijn bijvoorbeeld Energie en Klimaat en Biobased Economy.

Verzoek nadeelcompensatie inwoner Hulst gehonoreerd

Op een verzoek om nadeelcompensatie als gevolg van werkzaamheden voor het project Waterdunen is besloten een vergoeding toe te kennen aan de verzoeker. De werkzaamheden hadden betrekking op de aanleg van de getijdenduiker. Zowel de Provincie als het Waterschap hebben werkzaamheden verricht. Het Waterschap en de Provincie nemen ieder de helft van de geleden schade voor zijn rekening.

Kerncentrale Doel

Naar aanleiding van de geconstateerde haarscheurtjes in de wand van de reactor in Doel 3, heeft milieuvereniging Benegora vragen gesteld aan minister Kamp wat betreft mogelijke nucleaire scenario's in België. De provincies Zeeland en Noord-Brabant hebben een afschrift van die brief ontvangen en worden door Benegora gevraagd om zich ook over de situatie rond de KC Doel uit te spreken. Hoewel het gezag over de (veiligheid van) kerncentrales in Nederland een nationale verantwoordelijkheid is, hebben Gedeputeerde Staten schriftelijk gereageerd op het verzoek van Benegora.

Subsidie voor Landgoed Moermond

GS verlenen maximaal 316.000 euro subsidie aan Moermond Landgoed BV voor het project Inrichting Landgoed Moermond fase III.  Dit doen ze vanuit de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. De subsidie is bedoeld voor de omvorming van landbouw naar natuur op het perceel dat deel uitmaakt van het Landgoed Moermond. De subsidie betreft een vergoeding van het verlies van economische waarde van de grond als gevolg van de functieverandering. De subsidie is ook bedoeld voor de inrichting van het natuurgebied en de uitvoering van herstelmaatregelen die bijdragen aan de instandhoudingsdoelen van het N2000-gebied Kop van Schouwen.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016

Op 1 januari 2016 start het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur-Landschapsbeheer. Om de invoering van het stelsel goed te laten verlopen, worden alle beheerders geïnformeerd die een subsidieovereenkomst voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer hebben. Dat gebeurt in een gezamenlijke brief van de Provincie Zeeland en in overleg met het Collectief Poldernatuur Zeeland.

Aanpassingen aantal decentrale rechtspositionele regelingen

De bestaande rechtspositionele regelingen voor de ambtenaren van de Provincie moeten worden aangepast aan de actualiteit van de inrichting van de provinciale organisatie en aan (gewijzigde) wetten regelgeving. Verder zijn de regelingen als gevolg van eerdere wijzigingen nog eens nagelopen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 maart 2015.

Een greep uit de agenda: 

26 maart 2015

GS-college is aanwezig bij de laatste vergadering van Provinciale Staten in de oude samenstelling en de installatie van de nieuwe PS-leden.

27 maart 2015

Ben de Reu opent "Het Warenhuis - Museum Land van Axel" in Axel.

Carla Schönknecht en Kees van Beveren zijn aanwezig tijdens het Walchers Contact in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

28 maart 2015

Ben de Reu heropent het gerestaureerde Stadhuis van Veere. Hij is ook aanwezig bij de boekpresentatie Jo de Roo in Goes.

31 maart 2015

Commissaris van de Koning Han Polman bezoekt de gemeenteraad Terneuzen.

1 april 2015

Han Polman is aanwezig bij de openbare jaarvergadering van de Dorpsraad Lewedorp: hij houdt een inleiding.

2 april 2015

Han Polman is aanwezig bij de viering van 700 jaar Vlissingen.