Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Engagementsverklaring Vlaams Nederlandse Delta werkgroep kust 2017-2019

De Provincies West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland werken sinds 2001 samen rond kustzonebeheer. Dat doen ze binnen de werkgroep Delta Kust onder de koepel van de Vlaams Nederlandse Delta (VND) samenwerking. Deze samenwerking is tot en met 2016 succesvol verlopen. Het is duidelijk dat grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling een meerwaarde heeft voor alle betrokken partijen. Het is de ambitie van de werkgroep om de samenwerking 'Delta Kust' verder uit te bouwen als een platform voor grensoverschrijdende kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en kennisvalorisatie op het gebied van integrale kustontwikkeling. De ondertekenende partners Provincie West-Vlaanderen, Provincie Zeeland en Provincie Zuid-Holland verbinden zich hierbij om de samenwerking inzake Delta Kust in het kader van de Vlaams Nederlandse Delta samenwerking verder voort te zetten in de periode 2017-2019.

Provincie stimuleert ondernemers in toerisme met financiële bijdrage aan project PROFIT

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland hebben besloten een cofinancieringsbijdrage van € 150.922 te verlenen aan het HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme) en Impuls Zeeland voor het Grensoverschrijdende project PROFIT (PROfessional Framework for Innovation of Tourism). PROFIT activeert en stimuleert ondernemers in de toeristische sector om hun producten te innoveren en in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden. Toenemende concurrentie, grillig gedrag van consumenten en een exponentiële toename van technologische (ICT) mogelijkheden vormen de aanleiding voor dit project. Doel is uiteindelijk om de concurrentiekracht te garanderen en vergroten. De vrijetijdseconomie is van groot economisch belang voor Zeeland. Daarom zet de Provincie vanuit het economische beleid in op het op peil houden van de innovatiekracht in deze sector.

Provinciale bijdrage satellietkosten Omroep Zeeland

De Nederlandse tv-zenders zijn voor de inwoners van het buitengebied in Zeeland alleen via satelliet te ontvangen, omdat het bereik van het tv signaal door de ether onvoldoende is. Ontvangst via internet van deze zenders is door onvoldoende snelle internetverbindingen vaak ook niet mogelijk. Daarom stimuleert de Provincie in 2017 samen met gemeenten de realisatie van draadloze internet verbindingen in het buitengebied met een subsidieregeling. Ook wil de Provincie in 2017 aan Omroep Zeeland een bijdrage in de satellietkosten verstrekken. Dit in afwachting van voldoende maatregelen door het Rijk om de ontvangst van de Nederlandse zenders via de ether in de Zeeuwse buitengebieden te verbeteren.

Zeeland steunt de agrofoodsector

Zeeland is de grootste akkerbouwprovincie van Nederland. Willen we onze concurrentiepositie behouden dan is innovatie en duurzame ontwikkeling noodzakelijk. ZLTO, Proefboerderij Rusthoeve en adviesbureau Delphy hebben de handen ineen geslagen en gaan intensiever samenwerken op de volgende thema's: precisielandbouw, nieuw Food en climate farming. Om dit te ondersteunen verleent de Provincie Zeeland een subsidie van € 129.992.

Afzien provinciale bevoegdheid vergunningverlening vervanging windturbines

De Provincie ziet op verzoek van de gemeente Noord- Beveland af van haar provinciale bevoegdheid op grond van de Elektriciteitswet voor de vergunningverlening voor de vervanging van windturbines.

Reactie op klacht ingediend door Van Leeuwen Advies

Op 16 augustus 2016 is een klacht ontvangen van Van Leeuwen Advies, namens een cliënt ingediend. Deze klacht is behandeld door de provinciale klachtencommissie. De commissie heeft geoordeeld dat Gedeputeerde Staten (GS) bij het nemen van de beslissing op bezwaar en het uitstellen van de besluitvorming aangaande de sanctiebeschikking een zorgvuldige voorbereiding voor ogen hebben gehad en niet vooringenomen hebben gehandeld. Dat neemt echter niet weg dat de commissie van oordeel is dat GS niet hebben kunnen volstaan met een herroeping van het primaire besluit, maar gelijktijdig een besluit strekkende tot handhaving hadden moeten nemen. Ten aanzien van dit laatste punt heeft het college besloten niet mee te gaan met het oordeel van de commissie en de klacht in zoverre ongegrond verklaard.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 december 2016.

Een greep uit de agenda: 

29 november 2016

Het GS-college brengt een werkbezoek aan de proeftuin van fruitbedrijf Jan Rijk in Ovezande.  

Jo-Annes de Bat spreekt over de Jonge Landbouwersregeling in Heinkenszand.

Ben de Reu is aanwezig bij het galaconcert en de aansluitende receptie ter gelegenheid van het staatsbezoek aan Nederland van de Koning en de Koningin van België.

30 november 2016

Han Polman neemt één van de publicaties in ontvangst van de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum in het Zeeuws Archief in Middelburg.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Kavelruilbureau Zeeland.

Ben de Reu is aanwezig bij het Belgisch-Nederlands Watersymposium in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning der Belgen.

1 december 2016        

Jo-Annes de Bat gaat naar het 5-jarig jubileum van Chapter BNI Neeltje Jans in Goes. Ook is hij aanwezig bij Dow vanwege het werkbezoek van het ministerie van OC&W.

Harry van der Maas ontvangt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Zeeland. Ook ontvangt hij de CEO Pro-Rail bij Zeeland Seaports.

Han Polman is aanwezig bij de Slotmanifestatie Archief 2020 in Amersfoort.

Ben de Reu is aanwezig bij het werkbezoek aan NIOZ/Imares met een delegatie van het ministerie van OCW.

2 december 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar Dok 41 tijdens het werkbezoek van het ministerie van OC&W in Vlissingen.

Harry van der Maas ontvangt het ministerie van OC&W in Zeeland.

5 december 2016

GS-bijeenkomst met de ZLTO in het provinciehuis in Middelburg.         

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Centrum Top Techniek in Zeeuws-Vlaanderen.