Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie ziet kansen World Expo 2025 in Rotterdam

Rotterdam wil de World Expo (Wereldtentoonstelling) in 2025 organiseren. Een dergelijk groot evenement biedt allerlei kansen voor de omgeving. Daarom steunt Zeeland de kandidatuur van Rotterdam. Deze steun wordt verwoord in een brief aan het Kabinet die op haar beurt binnenkort een besluit neemt over ondersteuning van de kandidatuur van Rotterdam.

Schout- en Schepenenrace in Sint-Annaland

De Provincie geeft een subsidie van € 5.000 voor het organiseren van de Schout & Schepenenrace op 18 juni 2016 in Sint-Annaland. Deze zeilrace wordt gevaren met klassieke Zeeuwse zeilschepen. Tijdens de race maken bestuurders van Zeeuwse, Zuid-Hollandse, Brabantse en Vlaamse gemeentes kennis met elkaar en met de watersport in de Zuidwestelijke Delta.

Bestuursakkoord zero emissie busvervoer

Gedeputeerde Staten stemmen in met het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer. Daarmee sluiten zij zich aan bij de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg en de beide Randstedelijke Vervoerregio's dat het regionaal busvervoer in 2030, of zoveel eerder als mogelijk is, volledig emissievrij is bij de uitlaat.

Internationaal Centrum Onderwijsexcellentie

De stuurgroep Campus Zeeland! wil, als onderdeel van Campus Zeeland!, een stevig wetenschappelijk fundament onder het Centrum voor Onderwijs Excellentie (RCEE) van de UCR als (inter)nationaal expertisecentrum leggen. De Provincie Zeeland stelt daartoe, mede op advies van de stuurgroep CZ!, € 129.000 beschikbaar om een aantal onderzoeks-aanvragen op te stellen en in te dienen bij onder meer het Ministerie van OCW, de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de ERC (European Research Council). Het indienen van deze onderzoeks-aanvragen is onderdeel van de tweede fase van het uit drie fases bestaande Plan van Aanpak om te komen tot een RCEE met (inter)nationale uitstraling. De tweede fase wordt afgerond met een businessplan voor het RCEE wat ook de start is voor de derde, de implementatiefase.

Provinciale subsidie voor kennisagenda mosselcultuur

De Producentenorganisatie voor de Nederlandse mosselcultuur heeft een kennis- en innovatieagenda voor de periode 2016-2020 opgesteld onder de naam KOMPRO (programma Kennis en Onderzoek voor de Mosselproductie). Hierin wordt een groot aantal kennis- en onderzoeksvragen verwoord waarmee de sector in de komende jaren geconfronteerd zal worden. Deze vragen hebben onder andere betrekking op vergunningen, kweekpraktijk en maatschappelijk draagvlak. Daarnaast worden een aantal ad-hoc vragen beantwoord. Voor de uitvoering van de kennis- en onderzoeksagenda verleent het college van Gedeputeerde Staten een bijdrage van € 200.000.

Subsidie voor organisatie uitreiking FFA

Gedeputeerde Staten verstrekken een subsidie van € 50.000 aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de uitreiking van de Roosevelt Four Freedoms Awards op 21 april 2016 in Middelburg.

Scheldemondraad: spil in grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen- Zeeland

De grensoverschrijdende samenwerking in Euregio Scheldemond, tussen de provincies Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen, kent een traditie van 27 jaar. In de laatste jaren wordt steeds meer strategisch en concreet projectmatig gewerkt onder meer als aanjager voor Europese projecten. Gedeputeerde Staten is voornemens de bijdrage in de werkingskosten te continueren voor de jaren 2017 tot en met 2019.

Subsidie voor Faunabeheereenheid Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) een subsidie van ruim € 110.000 voor het uitvoeren van haar activiteiten in 2016. De FBE zorgt voor een planmatig beheer van de fauna in Zeeland. Bijvoorbeeld het binnen de perken houden van de damhertenpopulaties in de Manteling van Walcheren en op de Kop van Schouwen-Duiveland. Ook verzorgt de FB ontheffingen voor agrariërs die schade aan hun gewassen ondervinden van in het wild levende dieren. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Faunabeheereenheid.

Gewijzigde subsidieregeling restauratie rijksmonumenten

De Provincie Zeeland verstrekt jaarlijks subsidie voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. De subsidieregeling hiervoor is gewijzigd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 april 2016.

Een greep uit de agenda: 

5 april 2016

Jo-Annes de Bat gaat ’s avonds naar de voorlichtingsavond van de ZLM Roompottour in Kamperland.

Harry van der Maas ondertekent de samenwerkingsovereenkomst openbare verlichting.

Han Polman is aanwezig bij de opening van het Film Festival Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen.

6 april 2016

Jo-Annes de Bat en Han Polman bezoeken Omoda in Zierikzee.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het uitzetten van de eerste tarbot in de kreek bij Ouwerkerk.

Harry van der Maas ontvangt PABO-studenten in het provinciehuis in Middelburg.

7 april 2016

Harry van der Maas ontmoet staatssecretaris Dijksma tijdens de landelijke spoortafel.

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de Thijs Kramer lezing in Middelburg.

Han Polman spreekt tijdens de opening van de Preview expositie FFA Cartoonfestival in Middelburg.

11 april 2016

Harry van der Maas is aanwezig bij de bijeenkomst buurtbusvereniging Zuid-Beveland.

Ben de Reu is aanwezig bij de Roadshow Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen, georganiseerd door de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland.

Carla Schönknecht opent de expositiewand in het Topshuis op Neeltje Jans.