Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 9 november 2017

Begroting 2018 Nazorgfonds

De begroting en het meerjarig financiële perspectief van het Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zeeland zijn ter vaststelling aan PS aangeboden. In de begroting 2018 van het fonds is een rentevergoeding van € 460.000 afkomstig van de Provincie opgenomen. Binnen de Provinciale begroting zijn hiervoor voldoende middelen geraamd.

Informeren Staten over voorgenomen afspraken Grevelingen

Het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta heeft besloten om afstand te doen van de erfpachtrechten van de gronden in de Grevelingen. Hierdoor wordt Staatsbosbeheer weer volledig eigenaar. Met de betrokken partijen wordt afgesproken onder welke condities dit gebeurt en hoe de sturing in de toekomst plaats vindt.

Toesturen stukken GR Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta aan PS

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta heeft de 3e begrotingswijziging 2017, behorend bij de Najaarsrapportage 2017, vastgesteld. Als Provincie Zeeland participeren wij als deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om hun gevoelens op de nu voorliggende begrotingswijzigingen kenbaar te maken, zodat deze kunnen worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR op 7 december 2017.

2e wijziging GR natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke delta

Provincie Zeeland en Zuid-Holland treden uit het natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta. Naar aanleiding daarvan moet de Gemeenschappelijk regeling worden aangepast. Provincie Zeeland stemt in met de wijziging.

Gedeputeerde Staten geven invulling aan motie van Provinciale Staten

Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden opgedragen om in gesprek te gaan met verladers, belanghebbenden en betrokkenen om er voor te zorgen dat ontgassingsinfrastructuur beschikbaar komt in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben invulling gegeven aan deze motie. Provinciale Staten zijn daar per brief over geïnformeerd.

Dinsdag 7 november 2017

Gedeputeerde Staten hebben vergunning verleend voor de Roggenplaatsuppletie

Gedeputeerde Staten hebben een vergunning verleend in het kader van de Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat voor het winnen van zand in de Roompot en het uitvoeren van een zandsuppletie met monitoringsactiviteiten op de Roggenplaat in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Dit betreft de zandsuppletie als Natura 2000 beheerplan-maatregel om de effecten van de zandhonger te beperken.

Bedrijventerreinenprogramma Schouwen-Duiveland bekrachtigd

Schouwen-Duiveland heeft het bedrijventerreinenprogramma Schouwen-Duiveland 2016-2025 aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Het programma voldoet aan de gestelde eisen. Daarom kunnen GS het programma bekrachtigen.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis- en Innovatienetwerk Toeristische Uitvoeringsalliantie

Het Kennis- en Innovatienetwerk Toeristische Uitvoeringsalliantie/Toeristisch Ondernemend Zeeland (TUA/TOZ) ontvangt financiële steun om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een verbinding tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden en is actief binnen de sector toerisme en recreatie. Het kerndoel is om de onderlinge kennisuitwisseling en innovatie op het gebied van toerisme en recreatie te versterken door de verscheidenheid aan ketens structureel met elkaar te verbinden. Op dit moment zijn twintig partijen, waaronder ondernemers-belangenverenigingen, zoals Recron, Horeca Nederland en MKB NL, betrokken bij het TUA/TOZ netwerk. De Provincie Zeeland stelt € 19.075 beschikbaar voor het Kennis- en Innovatienetwerk TUA/TOZ. Om de Zeeuwse kennis en innovatie infrastructuur te versterken is het van belang dat er in elke Zeeuwse kernsector één of enkele robuuste netwerken zijn waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden meerjarig met elkaar werken aan kennisuitwisseling, innovatie en/of de invulling van nieuwe opleidingen. Door die netwerken kunnen bedrijven en kennisinstellingen, beter dan nu, gebruik maken van beschikbare Europese middelen zoals OP Zuid en Interreg. Het realiseren van deze Kennis- en Innovatie-netwerken is een van de doelstellingen van Campus Zeeland.

Subsidie voor NK Tegenwindfietsen

Zeeland is de provincie van de wind, Zeeuwen weten dat natuurlijk allang, hier waait het altijd wat straffer dan in het binnenland. Logisch dus dat een NK Tegenwindfietsen hier plaats vindt. Om dat evenement te steunen geeft de Provincie Zeeland een subsidie van € 7.500 voor het organiseren van het NK Tegenwindfietsen in 2017. De datum voor dit evenement staat nog niet vast. Windexperts kunnen drie dagen van tevoren voorspellen wanneer de omstandigheden perfect zijn: windkracht 6-8 en de juiste windrichting. Dat is het moment dat het verlossende 'We kriehen sturm!' wordt geroepen en het inschrijven kan beginnen. De opbrengst van het NK is bedoeld voor kinderen van het Zeeuwse Jeugdsportfonds: zij kunnen immers wel wat wind in de rug gebruiken!

Openstelling subsidiemaatregel Niet productieve investeringen water

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water'. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/ transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 400.000 aan Europese middelen. Aangezien de benodigde nationale publieke cofinanciering niet door de Provincie Zeeland in het openstellingsbesluit beschikbaar wordt gesteld, dient een aanvraag voorzien te zijn van een subsidie-intentie van een andere overheid.

Intentie cofinanciering POP-subsidies

Wegens vertraging in besluitvorming bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bestaat de kans dat er pas in 2018 een besluit genomen kan worden over het toekennen van subsidie waardoor de in 2017 gereserveerde cofinanciering niet meer beschikbaar is. Met dit GS-besluit kan budget hiertoe worden bestemd en verplicht in betreffende jaren.

Provincie stemt in met rol als observor voor Europees project ‘Speed’

De Universiteit van Antwerpen heeft de havens in de Deltaregio gevraagd om deel te nemen in het ambitieus Europees datascience project ‘Speed’. De vertegenwoordigers van de havens  zijn gevraagd een lijst van mogelijke innovaties te maken waar datascience entrepeneurs oplossingen kunnen aandragen. Het doel van de brede samenwerking is om een gedeeld overzicht te krijgen van de actuele ontwikkelingen over de voortgang van de technologische innovaties, zodat deze apps internationaal ingezet kunnen worden. Na afstemming met de Provincie heeft Zeeland Seaports besloten om als observer aan te sluiten bij dit project. Aan de Provincie Zeeland is ook gevraagd binnen dit project een rol als observer te vervullen. Vanuit deze rol ontvangt de Provincie twee keer jaar een uitnodiging voor een overleg waarin de voortgang van het project wordt besproken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 november 2017.

Een greep uit de agenda: 

9 november 2017

Harry van der Maas en Han Polman bezoeken Contacta in Goes.

Ben de Reu is aanwezig bij de Energiedialoog over energieopwekking in Goes.

11 november 217

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de receptie van de Schutterij Ravenstein in Kloetinge.

13 november 2017      

Harry van der Maas opent het VMBO-debat in het provinciehuis in Middelburg