Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Instellen gesloten verklaring voor voertuigen zwaarder dan 50 ton op de Zeelandbrug

De Provincie Zeeland wil voorkomen dat er schade aan het brugdek van het beweegbare deel van de Zeelandbrug (N256) komt nu dit gedeelte van de brug in orde is. Dat kan alleen door de zwaarste categorie voertuigen niet meer over de Zeelandbrug te laten rijden. Daarom hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om voertuigen zwaarder dan 50 ton van de Zeelandbrug te weren. Rijdende werktuigen, waaronder bijvoorbeeld mobiele kranen, moeten voortaan omrijden via de Oosterscheldekering (N57) of de A4 in West-Brabant. De meningen van de transportbedrijven die regelmatig met rijdende werktuigen over de Zeelandbrug rijden, zijn voorafgaand aan het opstellen van het verkeersbesluit onderzocht en meegenomen in de afweging ervan. Voordat de maatregel in de praktijk wordt gebracht, moet de Provincie eerst de wettelijke bezwaarprocedure van zes weken afwachten.

Kleine aanpassing milieuvergunning voor sanering Thermphosterrein

Op dit moment wordt het terrein van de voormalige Thermphosfabriek gesaneerd. Het belangrijkste deel van de sanering is het verwijderen van het gevaarlijke fosfor. De hiervoor afgegeven milieuvergunning wordt nu gewijzigd doordat een buffervat wordt toegevoegd in de slibverwerkingsinstallatie. Dit heeft onder andere als voordeel dat er een continue stroom van fosforslik naar de verwerkingsinstallatie is gegarandeerd. De wijziging van de vergunning heeft geen nadelige gevolgen voor het milieu of voor de veiligheid.

Provincie Zeeland ondersteunt Zeeuwse Olympiade

In Rio de Janeiro vonden dit jaar de Olympische en Paralympische Spelen plaats. Dit is aanleiding voor SportZeeland om ook voor Zeeuwen met een lichamelijke beperking een Zeeuwse Olympiade te organiseren. De Provincie Zeeland wil voor al haar inwoners een leefbare en gezonde regio zijn. Daarom maakt de Provincie de Zeeuwse Olympiade 2016 mede mogelijk met een subsidie van € 5.000.

Campus Zeeland! steunt Kennis- en Innovatienetwerk Proeftuin duurzame initiatieven cultuurtoerisme Veere

De gemeente Veere en de UCR hebben het initiatief genomen om een proeftuin op te zetten voor duurzame initiatieven op het gebied van cultuurtoerisme met gebruikmaking van het natuurlijk kapitaal van de stad Veere en haar directe omgeving. Dit doen ze in wisselende samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen (HZ en Scalda), ondernemers uit Veere, maatschappelijke partners en overheden (Rijkswaterstaat, waterschap).  Van oudsher staan de kustgemeenten, waaronder Domburg, bekend als 'kunstenaarskolonie'. Voor het stimuleren en het in gang zetten van dit proces wordt € 10.000 beschikbaar gesteld door Campus Zeeland! /Provincie Zeeland. De gemeente Veere heeft al voor deze ambitie € 74.000 gereserveerd waarmee daar boven op derdengeld zal worden aangetrokken via Eusubs Creative Europe en Crowdfunding tot een bedrag van € 36.000.

Campus Zeeland! steunt Kennisnetwerk Onderwijsexcellentie

De Provincie Zeeland stemt in met het voorstel van de stuurgroep Campus Zeeland! om € 50.000 beschikbaar te stellen voor het versterken van de onderwijskwaliteit van het Zeeuwse Voortgezet Onderwijs (VO). De Zeeuwse VO scholen hebben door deze bijdrage gelegenheid om deel te gaan nemen aan het Zeeuwse Netwerk Onderwijsexcellentie waar ook de HZ, Scalda en de UCR lid van zijn. Een van de drie sporen van Campus Zeeland! is het versterken van de Zeeuwse Kennis- en Innovatienetwerken. Campus Zeeland! vervult hierin een vliegwielfunctie. Verwachting is dat het netwerk over drie jaar mede gefinancierd zal worden door het ministerie van OCW.

Openstellingsbesluit regeling Investeringen in infrastructuur voor ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven POP-3

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven'. Deze maatregel betreft een combinatie van mogelijkheden ter verbetering van de verkaveling, de toegankelijkheid en de landbouwinfrastructuur enerzijds en verbetering van de ligging van landbouwbedrijven uit het oogpunt van milieu-, water- en natuurdoelen anderzijds. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 4.550.000 waarvan de helft uit Europa afkomstig is en de andere helft door de Provincie Zeeland wordt bijgedragen.

Provinciale reactie op ontwerp-omgevingsvergunning appartementengebouw in Cadzand-Bad

De gemeente Sluis wil een vergunning verlenen voor de bouw van een appartementengebouw aan de Boulevard de Wielingen 54 in Cadzand-Bad. De Provincie heeft een reactie gegeven op de ontwerp-vergunning waarin de gemeente wordt gevraagd om de behoefte aan de ontwikkeling goed te onderbouwen en ervoor zorg te dragen dat de appartementen ook daadwerkelijk recreatief gebruikt gaan worden.

Maatregelen kreeftenvisserij

GS vragen de Staatssecretaris maatregelen te nemen om het reserveren van ruimte op de vrije gronden in de Oosterschelde tegen te gaan. Deze ruimte wordt 'gereserveerd' doordat er vaste vistuigen, zoals fuiken en kubben, worden geplaatst die jaarrond blijven staan terwijl er niet of nauwelijks mee gevist wordt. Dit is onwenselijk.

Tarieven busvervoer 2017

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de tariefvoorstellen van Connexxion voor het busvervoer in 2017. Uitgangspunt daarbij is uit dat het gemiddelde gewogen tarief voor regionale tarieven en reisproducten niet boven de landelijke tariefindex van 0,38% uitkomt.

Artikel 12 Vlissingen; toestemming uitgaven

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen en het feit dat GS goedkeuring hebben onthouden aan de begroting voor 2016, moeten GS voor iedere nieuwe uitgave toestemming verlenen. Alleen uitgaven die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn, komen voor toestemming in aanmerking, In nauw overleg met de artikel 12-inspecteur hebben GS besloten toestemming te verlenen aan de volgende uitgaven: de financiële gevolgen van de 1e herziening grondexploitaties; budgetoverheveling en resultaatbestemming sociaal domein na vaststelling jaarrekening 2015; de 2e kwartaalrapportage 2016; enkele aanvullende onderhoudskredieten en de 2e fase onderzoek sport- en welzijns-accommodaties. Verder is Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van het artikel 12-proces.

Provincie trekt Dienstkledingreglement 2007 in

In verband met de aanschaf van nieuwe dienstkleding is besloten het puntensysteem voor de vervanging van dienstkleding te laten vervallen. Daardoor kan het Dienstkledingreglement Provincie Zeeland 2007 per 1 januari 2017 worden ingetrokken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 november 2016.

Een greep uit de agenda: 

8 november 2016

Jo-Annes de Bat is 's avonds aanwezig op de Contacta in Goes.

Han Polman opent de Contacta in Goes.

9 november 2016  

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de uitreiking van de Emergo prijs op de Contacta in Goes. Hij is jurylid.

Harry van der Maas reikt de Onderwijsprijs Zeeland uit in Middelburg.

Ben de Reu geeft een presentatie tijdens de Zeeland at Ocean Energie Europe Conference in Brussel.

Han Polman, Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig bij de Conferentie Vlaams Nederlandse Delta in Gent.

10 november 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van de nieuwe fabriek van Lamb Weston Meyer in Bergen op Zoom.

Harry van der Maas ontvangt de Brabants-Zeeuwse Christelijke Werkgeversvereniging in het provinciehuis in Middelburg.

14 november 2016

Harry van der Maas verzorgt de aftrap van de Zeeuwse fietsverlichtingstour in Grijpskerke.

Ben de Reu is aanwezig bij het werkbezoek van Directeur-Generaal Buitendijk aan Zeeland. Ook is hij bij de perspresentatie van App & Vloed op Neeltje Jans.