Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 13 juni 2019

Jaarbericht 2018 PZEM N.V.

Op 29 mei 2019 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM N.V. plaats. In deze vergadering is de Jaarrekening 2018 PZEM NV vastgesteld. Het Jaarbericht 2018 PZEM NV is ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Verwerking meicirculaire Provinciefonds 2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de meicirculaire provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een verlaging van de algemene uitkering van € 0,9 miljoen in 2019, € 0,5 miljoen in 2020, € 1,1 miljoen in 2021, € 1,9 miljoen in 2022 en € 2,2 miljoen in 2023. Daarnaast wordt de stelpost BTW compensatiefonds verlaagd met structureel € 0,4 miljoen per jaar vanaf 2019. Er zijn ook 3 decentralisatie uitkeringen ontvangen in 2019 voor Zeeland in stroomversnelling € 9,2 miljoen (tweede tranche), MKB Topsectoren € 0,2 miljoen en Jong leren eten € 0,1 miljoen.

Netwerkevenement ‘Thank Middelburg it’s Friday’ op het Abdijplein

Gedeputeerde Staten verlenen toestemming voor het netwerkevenement ‘Thank Middelburg it’s Friday’ op het Abdijplein op 21 juni 2019. Na afloop zal het evenement worden geëvalueerd en het vervolg worden bezien.

Dinsdag 11 juni 2019

Samenwerkingsovereenkomst ViaZorg en subsidie voor project ‘Gezamenlijke Aanpak Zorg en Welzijn’

De Provincie Zeeland formaliseert de samenwerking met veertien partijen uit zorg en welzijn om artsen en ander hoger opgeleid personeel voor Zeeland te werven. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten en wordt een subsidie verstrekt van € 49.200 om de eerste activiteiten uit te werken. Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van de arbeidsmarktaanpak uit de Regiodeal die vorig jaar met het Rijk is gesloten.

Zeeuwse delegatie naar Michigan en New York

De Roosevelt Foundation organiseert in samenwerking met de Provincie Zeeland begin oktober 2019 een uitwisselingsbezoek voor bedrijven, onderwijs- en cultuurinstellingen aan Michigan. Een Zeeuwse delegatie zal een bezoek aan Michigan brengen aansluitend aan de Four Freedoms Awards uitreikingsceremonie in Hyde Park New York. Het doel is om de relatie tussen Zeeland en Michigan te verbeteren, nieuwe contacten te leggen en waar mogelijk nieuwe verbindingen te maken. Specifiek is gekozen voor Michigan, deels omdat veel Nederlanders (Zeeuwen) destijds naar dat gebied geëmigreerd zijn en er nog steeds banden zijn tussen Michigan en Nederland. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zal de Zeeuwse delegatie begeleiden.

Provincie Zeeland maakt Provinciaal Jeugddebat 2019 in het provinciehuis mogelijk

De Nationale Jeugdraad (NJR) organiseert ieder jaar provinciale jeugddebatten in de twaalf provincies. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar van zowel het vmbo, mbo, havo en het vwo nemen jaarlijks deel aan deze Jeugddebatten. Naast een educatieve manier om jongeren kennis te laten met de provinciale politiek kunnen jongeren meedenken over het beleid van hun Provincie. De jongeren krijgen de mogelijkheid actief deel te nemen en te worden geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer in Den Haag. Het Provinciaal Jeugddebat past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 3.140. De activiteit vindt op 20 november 2019 plaats in het provinciehuis in Middelburg.

Mandatering asbesttaken aan RUD Zeeland

In verband met de uitvoering van asbesttaken door de RUD Zeeland wordt met ingang van 1 juli 2019 mandaat toegekend aan de directeur van de RUD Zeeland.

Provincie stelt nieuwe ronde subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open

Gedeputeerde Staten hebben besloten een nieuwe ronde van de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open te stellen. Het fonds is voor 2019 gevuld met 1,75 miljoen euro en moet een impuls bieden voor de kwaliteit van bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen zijn namelijk verouderd. Er zijn bijvoorbeeld parkeerproblemen, leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Ook zijn sommige terreinen slecht bereikbaar. Einddoel is dat het regionaal aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Zeeuwse gemeenten kunnen vanaf 1 juli tot en met 12 september 2019 een aanvraag voor subsidie indienen voor herstructurerings-projecten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 juni 2019.

Een greep uit de agenda: 

11 juni 2019

 Anita Pijpelink gaat naar Amuse Film by the Sea 2019 in Vlissingen.

12 juni 2019    

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas bezoeken Science Park Zwolle met Economic Board.

13 juni 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt de regio Ede-Wageningen met Economic Board.

14 juni 2019

Han Polman opent Zeeland Beach Classics in Vlissingen.

Harry van der Maas reikt de prijs uit aan de winnaar van de gouden tip MONO in Goes.

15 juni 2019 

Han Polman geeft het startschot van de 80- en 120 km route Ride for the Roses in Terneuzen. Hij is aanwezig bij het 250-jarig jubileum van het Zeeuws Genootschap in aanwezigheid van Prinses Beatrix.