Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 mei 2020

Begroting 2020 gemeente Schouwen-Duiveland goedgekeurd

Gezien het resultaat van de Bestuursopdracht ‘Creëren budgettaire ruimte’ is het college van Gedeputeerde Staten (GS) van oordeel dat hiermee voldoende is aangetoond dat binnen de termijn van de meerjarenraming er weer sprake is van een structureel en reëel evenwicht. Daarom hebben GS besloten de begroting 2020 van de gemeente Schouwen-Duiveland goed te keuren.

Begroting 2019 en 2020 Vlissingen

GS hebben diverse wijzigingen van de begroting 2019 goedgekeurd. De begroting voor 2020 is gedeeltelijk goedgekeurd. Aan het gedeelte binnen het sociaal domein, waarvoor er een artikel 12-onderzoek loopt, is vooralsnog goedkeuring onthouden.

Cofinanciering Water2Energy project ENCORE 2

Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland hebben besloten om Water2Energy BV 15% cofinancieringssubsidie (€ 95.545) te verlenen voor hun projectdeel binnen het goedgekeurde Interreg 2-Zeeën project ENCORE 2. Energizing Coastal Regions with Offshore Renewable Energy.

Benoeming nieuw en plaatsvervangend lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Woensdrecht

Gedeputeerde Staten hebben per 12 mei 2020 mevrouw F.W.M. Worobiej-Jansen, werkzaam bij de Provincie Zeeland, benoemd tot lid van de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht. Ook is de heer J.P.G. Rockx, werkzaam bij de RUD Zeeland, benoemd tot plaatsvervangend lid van de COVM Vliegbasis Woensdrecht.

Toekomstbestendig ecosysteem Grevelingen

Rijk en regio werken samen aan een toekomstbestendig ecosysteem in de Grevelingen. Het middel hiertoe is herstel van beperkt getij via een doorlaat in de Brouwersdam. Voor de volgende stap in het traject is een plan van aanpak 'Planuitwerkingsfase' opgesteld. Hierin staan de afspraken over hoe we samenwerken, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de werkwijze is. De kernpunten zijn: opgave gericht werken, samenwerkende partners, open en transparant en projectsturing via het bij Rijkswaterstaat gehanteerde IPM (integraal project management)-model.

Strategisch ontwikkelplan Grevelingen

De Provincie heeft samen met de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Staatsbosbeheer, verenigd in het bestuurlijk overleg Grevelingen (BOG), het strategisch ontwikkelplan Grevelingen opgesteld. De ambitie van het BOG is om het gebied in de komende tien jaren verder te ontwikkelen als een toonaangevend natuur- en recreatiegebied, waar sprake is van een evenwichtige samenhang tussen natuur en gebruik (recreatie en visserij). Daarvoor zal geïnvesteerd worden in het versterken en vergroten van de aanwezige natuurwaarden, het verbeteren en verduurzamen van het recreatieve aanbod en de visserij met respect voor de ecologische- en landschappelijke kwaliteiten. Het strategisch ontwikkelplan Grevelingen geeft het kader voor de inzet van het geld uit het Gebiedsfonds Grevelingen.

Dinsdag 12 mei 2020

Algemene vergadering van Aandeelhouders Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Op 16 april 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Nederlandse Waterschapsbank NV plaats. De Provincie Zeeland is voor 0,11% aandeelhouder van deze NV. In de AvA is onder andere besloten in oktober 2020 over het boekjaar 2019 een dividend van € 55 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit een dividenduitkering van € 33.188.

Mogelijke CO2-reductie in 2030 in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland

Stichting Circular Biobased Delta heeft op basis van veertig projecten en initiatieven in Zeeland, West-Brabant en Zuid-Holland een inschatting gemaakt hoeveel CO2-reductie kan worden gerealiseerd in 2030 door het maken van producten uit biomassa in plaats van fossiele grondstoffen. Circular Biobased Delta wil deze inschatting laten verifiëren door de deskundigen van het bureau CE Delft. De Provincie Zeeland kent € 20.000 subsidie toe aan de stichting om deze doorrekening te laten maken.

Besluit tot ophoging subsidieplafond en subsidieverlening POP-3 openstelling Fysieke investeringen water 2019

De openstelling van het Europese landbouwsubsidieprogramma ‘POP-3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen water 2019’ is zeer succesvol gebleken. Er zijn in totaal 73 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim € 1,8 miljoen. Hiervan zijn 66 aanvragen conform EU-richtlijnen ingediend en goedgekeurd. Deze projecten hebben een waarde van € 1.759.242,61. Het aanvankelijke subsidieplafond van € 1.520.000,-, was niet toereikend om alle subsidieaanvragen die voldoen aan de bepalingen van de Verordening POP-3 Zeeland toe te kennen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om het subsidieplafond met € 239.242,61 op te hogen, komende tot het totaalbedrag van € 1.759.242,61.

Besluit tot ophoging subsidieplafond en subsidieverlening POP-3 openstelling Fysieke Investeringen 2019

De openstelling van het Europese landbouwsubsidieprogramma ‘POP-3, Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen 2019’, is zeer succesvol gebleken. Er zijn in totaal 120 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van ruim € 4,6 miljoen. Hiervan zijn 106 aanvragen conform EU-richtlijnen ingediend en goedgekeurd. Deze projecten hebben een waarde van € 4.133.535,94. Het aanvankelijke subsidieplafond van € 1.768.000,-, dat later verhoogd is naar € 3.812.000,- was niet toereikend om alle subsidieaanvragen die voldoen aan de bepalingen van de Verordening POP-3 Zeeland toe te kennen. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om het subsidieplafond met nog eens € 321.535,94 op te hogen naar het totaalbedrag van € 4.133.535,94.

Effectonderzoek ondergronds beregenen bij Proefboerderij Rusthoeve

Bij Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat wordt de komende drie jaar onderzoek verricht naar de effectiviteit van watertoediening met behulp van een zogenoemd peilgestuurd drainagesysteem, wat wordt aangeduid als ondergronds beregenen. De proef wordt gefinancierd door de gemeente Noord-Beveland, de Provincie Zeeland, het Rijk en waterschap Scheldestromen. De Provincie verleent een subsidie van € 356.643 en is coördinator namens de financierende partijen. Proefboerderij Rusthoeve doet dat namens de uitvoerende partijen. Dat zijn, naast de Rusthoeve zelf, KWR en KnowH2O. De aanpak bestaat eruit dat twee percelen op exact dezelfde wijze beboerd gaan worden, maar dat het ene perceel in droge perioden via zijn drainagesysteem water aangeleverd krijgt en het andere niet. Naar verwachting zal de teeltproductie in het eerste geval hoger liggen dan in het tweede. Dit gedetailleerde onderzoek moet uitwijzen of dat verschil meetbaar is en de aanleg van een peilgestuurd drainagesysteem rechtvaardigt. Als de resultaten in lijn zijn met de verwachtingen, kan dat een stimulans voor ondernemers betekenen om te investeren in deze techniek en daarmee hun zoetwatersituatie sterker maken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Limburg en Zeeland stemmen in met Regionale Innovatie Strategie

De Provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland werken, via Europese Programma's, samen met de Europese Unie aan het stimuleren van innovatie in de regio. Hiervoor hebben zij een gezamenlijke strategie vastgesteld, de Regionale Innovatie Strategie 2021-2027 (RIS). Zij gaan de komende jaren innovatieprojecten met behulp van Europese subsidies zoveel mogelijk richten op maatschappelijke transities als klimaat, energie, landbouw, circulaire economie en gezondheid. Het gaat dan niet alleen om technologische innovatie, maar ook om vernieuwing van organisaties en processen. Daarnaast zal de implementatie van de innovaties een belangrijk accent krijgen. Digitalisering, design en arbeidsmarktinnovaties van mbo, hbo tot wo zijn daarvoor van belang en daarin wordt dan ook geïnvesteerd. Ook nu al stimuleren Europa en de drie Provincies innovatie in Zuid-Nederland. De lopende programmaperiode is actief tot het einde van dit jaar en heeft inmiddels € 118 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vierhonderd projecten in Zeeland.

Beslissing op bezwaar

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten over het verlenen van een omgevingsvergunning aan Yara Sluiskil B.V., voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting door het vervangen van een luchtkoeler, is bezwaar gemaakt. De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. In het besluit op bezwaar nemen Gedeputeerde Staten dit advies over en wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Aan een inhoudelijke behandeling van het bezwaar komt men derhalve niet toe.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 mei 2020.

Een greep uit de agenda: 

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas, Anita Pijpelink en Dick van der Velde bezoeken de komende tijd samen met Han Polman, een Zeeuwse instelling, organisatie, bedrijf of particulier die Zeeland helpt de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen en/of zwaar te lijden heeft onder de crisis.

13 mei 2020

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Industrieel Museum in Sas van Gent en aan Zeeland Theaters in Terneuzen.

14 mei 2020

Harry van der Maas en Han Polman brengen een bezoek aan Connexxion en de Westerschelde Ferry in Vlissingen.

Han Polman beëdigt Jack van der Hoek tot burgemeester van Schouwen-Duiveland.

18 mei 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Groenvoederdrogerij Timmerman in Kortgene.