Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 november 2019

Aanvullende beantwoording vragen zomernota en begroting 2020

Fracties hebben naar aanleiding van de begroting 2020 en zomernota vragen gesteld. De meeste vragen zijn 5 november 2019 door Gedeputeerde Staten beantwoord en per brief toegestuurd aan Provinciale Staten. Op 12 november 2019 hebben Gedeputeerde Staten de beantwoording van de laatste vragen vastgesteld. Deze beantwoording is eveneens toegestuurd aan PS.

Antwoord op vragen over toegankelijkheid Westerscheldetunnel bij calamiteiten

De Stichting  werkgroep gehandicapten Walcheren heeft de Provincie verzocht om bij de N.V. Westerscheldetunnel de procedures en het beschikbare materieel te toetsen aan wat nodig is en ook daadwerkelijk een ontruimings-oefening uit te voeren waarbij mensen met een beperking, die bijvoorbeeld gebruik maken van een rolstoel en/of scootmobiel, aanwezig zijn. In reactie op deze brief antwoordt GS dat bij de bouw en realisatie van de Westerscheldetunnel veel aandacht is besteed aan het faciliteren van evacuatiemogelijkheden voor mindervaliden samen met vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en conform de geldende normen. Voorafgaand aan de opening van de tunnel in 2003 is e.e.a. uitgebreid getest. Ook tijdens de multidisciplinaire oefening in 2014 heeft een dergelijke test in de Westerscheldetunnel plaats gevonden. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om de procedures nogmaals te toetsen en een ontruimingsoefening uit te voeren. Een afschrift van de brief is naar Provinciale Staten gezonden.

Dinsdag 12 november 2019

Openstelling Jonge Landbouwers regeling 2019-2020

De jonge landbouwers regeling stimuleert jonge landbouwers (t/m 40 jaar) fysiek te investeren in de verduurzaming van hun agrarische onderneming. Daarbij kunnen ze een keuze maken uit 26 verschillende investeringscategorieën. Het zal daarbij voornamelijk gaan om de aanschaf van moderne installaties en machines. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van bijvoorbeeld het milieu, biodiversiteit of volks- en diergezondheid en mag niet alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van de onderneming. Het maximaal beschikbare budget voor aanvragen in deze openstelling bedraagt € 381.600 waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling (ELFPO) komt en de andere helft door Provincie Zeeland wordt bijgedragen.

Subsidie voor LEADER project Boergondische buren

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor op samenwerkingsactiviteiten gerichte projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. EGTS heeft het project "Boergondische buren" ingediend waarvoor het college van Gedeputeerde Staten subsidie toekent. De subsidie bestaat uit € 98.500 aan Europese middelen en € 98.500 aan cofinanciering vanuit de gemeente Hulst en de Provincie Zeeland.

Subsidie voor Zeeuwse bloemdijken en de bruine kiekendief

Bloemdijken zijn kenmerkend voor het Zeeuwse cultuurlandschap. Ze dooraderen het platteland en herbergen karakteristieke plantensoorten zoals de Wilde marjolein, Wollige distel en de Ruige anjer. Ook zijn ze van groot belang voor onder andere vogels, vlinders en wilde bijen. Landschappelijk zijn ze heel aantrekkelijk voor de Zeeuwse inwoners en de gasten in Zeeland. Door tal van oorzaken gaat het niet zo goed met de kenmerkende dijkplanten. Met behulp van een provinciale subsidie van € 196.040 wordt de komende vier jaar gewerkt aan een verbeteringsslag. Staatsbosbeheer coördineert het project en werkt hierin samen met Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Ook wordt een subsidie van € 21.930 verstrekt aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) ten gunste van één van de karakteristieke Zeeuwse roofvogels, de Bruine kiekendief. Deze “bruine kiek” verplaatst zijn broedgebied wegens diverse omstandigheden steeds vaker naar akkers met bijvoorbeeld wintertarwe of luzerne. Als er geoogst wordt kan onbedoeld het nest met kuikens vernietigd worden. Om dit te voorkomen worden in samenwerking met de roofvogelwerkgroep Zeeland meer vrijwilligers opgeleid die de nesten kunnen opsporen, de agrariërs kunnen informeren en de nesten beschermen. SLZ werkt ook samen met Het Zeeuwse Landschap en ZLTO aan dit project waarbij het delen van kennis centraal staat. De kennis wordt geborgd in de vorm van een steunpunt bij SLZ.

Gewijzigd subsidieaanvraagformulier SVNL-N 2020 vastgesteld

GS hebben besloten het landelijke e-formulier voor aanvragen van subsidies voor natuur- en landschapsbeheer op grond van de SVNL2016 te gaan gebruiken en hebben daartoe het aanvraagformulier SVNL-N 2020 met enkele wijzigingen opnieuw vastgesteld. Het e-formulier wordt via de provinciale website beschikbaar gesteld.

GS bevorderen samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt zullen de vrijwilligersorganisaties in het cultuurveld met ingang van de nieuwe cultuurperiode (2021) meer samenwerken. Hiervoor zal het Netwerk Erfgoedorganisaties worden ingesteld, waarin alle vrijwilligersorganisaties met een Zeeuwsbreed belang kunnen deelnemen. Voor Erfgoed Zeeland is een faciliterende, adviserende en informerende taak voorzien. Het voorstel zal, na een consulterende ronde, aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Subsidie voor duurzaamheidsscans bedrijventerreinen

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. Hiervoor is € 300.000 beschikbaar. Gemeenten kunnen de subsidie aanvragen vanaf 18 november 2019 tot en met 1 maart 2020.

Notitie Reikwijdte en detailniveau en Nota van Antwoord voor het MER vastgesteld

De Wet milieubeheer schrijft voor dat voor wettelijk verplichte plannen een milieueffectrapport (planMER) moet worden opgesteld. Het doel van de milieueffectrapportage is om het milieubelang volwaardig te laten meewegen in de besluitvorming van plannen en besluiten. De Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is een eerste stap tot het opstellen van een planMER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. In de NRD wordt opgenomen welke milieuaspecten relevant zijn en op welk schaalniveau de milieuaspecten onderzocht moeten worden. De NRD heeft ter inzage gelegen en is nu definitief vastgesteld.

Tarieven busvervoer 2020

Gedeputeerde Staten stemmen in met het door Connexxion voorgelegde Tariefplan 2020. Dat betekent voor het busvervoer in Zeeland dat het aanbod aan producten en kaartsoorten ongewijzigd blijft. De tarieven worden verhoogd met de landelijk afgesproken tariefindex van 2,23%.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 november 2019.

Een greep uit de agenda: 

12 november 2019

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de Thoolse ondernemersavond.

Han Polman geeft het startsein voor de provinciale zoektocht naar foto’s van de Tweede Wereldoorlog in het provinciehuis in Middelburg.

13 november 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het startmoment Buitenmuseum Fruitteeltmuseum in Kapelle en hij brengt een werkbezoek aan Murre Technologies in Krabbendijke.

Harry van der Maas lanceert de nieuwe website ‘School op SEEF’ op basisschool Acaciahof in Middelburg.

14 november 2019

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde hebben een werklunch met Bouwend Nederland in Middelburg.

Anita Pijpelink en Han Polman bezoeken het Deltacongres in Goes.

Harry van der Maas reikt een verkeersveiligheidspluim uit in ’s-Heer Arendskerke.  

15 november 2019

GS lunchen met de prijswinnende ondernemers tijdens Dag van de Ondernemer in het provinciehuis in Middelburg.

16 november 2019

Jo-Annes de Bat overhandigt het eerste boek over de Kustmarathon aan Lenie Lievense in Zoutelande.