Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 16 juli 2020

Marktverkenning Tidal Technology Center Grevelingendam

Rijkswaterstaat start een marktverkenning om te peilen of er marktpartijen zijn die de locatie van het Tidal Technology Center in de Grevelingendam willen afbouwen en daarna willen exploiteren. Gedeputeerde Staten stemmen in met de door Rijkswaterstaat voorgestelde werkwijze voor deze marktverkenning.

Borging werkzaamheden en noodmaatregelen mkb en corona

Met dank aan alle betrokkenen van Economic Board, VNO-NCW Brabant Zeeland, Impuls Zeeland, ZLTO, Arbeidsmarktregio en gemeenten konden we de afgelopen periode snel en slagvaardig werken aan de gevolgen die de coronacrisis met zich mee bracht. Ook na de eerste acute hulp is constructief nagedacht en samengewerkt om de coronamaatregelen verder uit te werken. De partners uit de Bestuurlijke Taakgroep Economie hebben een notitie opgesteld in verband met deze werkzaamheden rond de noodmaatregelen in het mkb en een vervolgvoorstel gedaan voor de borging ervan.

Bekendmaking Statenbesluit tot gedeeltelijke openbaarmaking van PvA Thermphos en Faktonrapport

Naar aanleiding van een WOB-verzoek hebben PS besloten om de geheimhouding die zij in 2017 hebben opgelegd op het PvA Thermphos en de Fakton-rapportage gedeeltelijk op te heffen. Hierdoor worden beide documenten binnenkort gedeeltelijk openbaar gemaakt door middel van plaatsing op www.zeeland.nl, tenzij een belanghebbende binnen twee weken na bekendmaking een verzoek bij de rechtbank indient om een voorlopige voorziening te treffen.

Subsidie voor omvorming van landbouw naar natuur

GS verlenen in totaal € 1.745.666 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en twee particuliere natuurbeheerders in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het treffen van inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren. Het gaat om percelen in de gebieden Oude Veerseweg fase III, Fiernispolder en Vincent den Koornbyter, respectievelijk gelegen op Walcheren, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Hiermee wordt ruim 21 hectare nieuw natuurgebied (natuurlijk grasland) toegevoegd aan de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland. Voor de twee gebieden Margarethapolder I en Noordkant Pereboomsgat fase II, waarvoor al eerder subsidie is verleend, wordt de subsidietermijn verlengd om de werkzaamheden te kunnen afronden.

Programmaplan ‘Programma Natuur’ op hoofdlijnen

Als resultaat van de door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekondigde structurele aanpak Stikstof, de kamerbrief van 24 april 2020, is tussen het Rijk en de provincies op 9 juli een programmaplan ‘Programma Natuur’ vastgesteld. Dit programmaplan zal vervolgens verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma 2021-2030, waarbij verdere afspraken tussen Rijk en provincies worden vastgelegd in een Natuurpact2.

Subsidie Hogeschool Zeeland voor project slimme deelfietsen

De Hogeschool Zeeland start begin van het volgend schooljaar een pilotproject met slimme deelfietsen. Het doel is om de verschillende locaties beter bereikbaar te maken en de mobiliteit van onder andere veel internationale studenten te verbeteren. Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief met een bijdrage van € 19.867,50 uit de regio-envelop Smart Mobility.

Onderzoek Rekenkamer Zeeland naar effectiviteit busvervoer in Zeeland

De Rekenkamer Zeeland gaat de effectiviteit van het busvervoer in Zeeland onderzoeken. Gedeputeerde Staten benutten de mogelijkheid om te reageren op een daarvoor opgestelde startnotitie. Ze vragen daarbij aandacht voor de gevolgen van de ontwikkelfunctie, die bij de vervoerder ligt, de onderzoeksvragen bij de doelstellingen en een goede afstemming met de opgave Slimme Mobiliteit.

Subsidie voor duurzaamheidsscans bedrijventerreinen de Bevelanden

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De gemeente Goes treedt op als coördinerend gemeente voor de Bevelanden en ontvangt een subsidie van €19.500 voor het project Duurzaamheidsscans bedrijventerreinen de Bevelanden.

Gemeente Sluis ontvang subsidie voor masterplan aandachtsgebied Nieuwvliet-Bad

De gemeente Sluis heeft een subsidieaanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Regio Deal die op 6 juli 2018 met het Rijk en de Provincie Zeeland is afgesproken. Dit betreft de 1e fase van de uitvoering van het masterplan en aandachtsgebied Nieuwvliet-Bad. Met de vaststelling van het Masterplan door de gemeenteraad op 28 mei 2020 is doorgepakt om een samenhangend pakket aan projecten uit te werken, die bijdragen aan een enorme kwaliteitsimpuls in Nieuwvliet-Bad. Onderdeel van de subsidie zijn onder andere de projecten en investeringen gericht op beleefbare pieren, de ontwikkeling van recreatienatuur in de Baanstpolder, verkeerskundige verbeteringen en entreeversterking van de duinen. De gemeente Sluis krijgt een totale bijdrage van € 2.075.000 voor de uitvoering van het project.

Dinsdag 14 juli 2020

Extra steun bij planvorming toeristische sector

De afgelopen maanden zijn voor de Zeeuwse toeristische bedrijven zwaar geweest. De Provincie Zeeland ondersteunt de ondernemers in de toeristische sector door het beschikbaar stellen van tien vouchers van € 25.000 en ondersteuning door Impuls Zeeland. Deze vouchers zijn specifiek voor planvorming bestemd zodat als de bedrijven weer ruimte hebben om te investeren de plannen gereed zijn. De vouchers zijn onderdeel van het ‘Aanjaagprogramma innovatie toerisme’ van Impuls Zeeland. De totale kosten bedragen € 300.000.

Provincie Zeeland eigenaar van de stortplaats Koegorspolder

De stortplaats Koegorspolder is niet meer in gebruik. Exploitant Indaver heeft de stortplaats afgedekt en draagt deze over aan Provincie Zeeland. Volgens de Wet milieubeheer is de Provincie de partij die verantwoordelijk is voor de eeuwigdurende nazorg van een stortplaats. Eind 2017 heeft het college de sluitingsverklaring vastgesteld. Per 1 januari 2018 heeft de Provincie de nazorg op zich genomen.

GS nemen deel aan programma Altijd Actuele Digitale Vergunning

Het programma ‘Altijd Actuele Digitale Vergunning’ is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland. Het programma heeft als doel bedrijven en inwoners meer inzicht te geven in de regelgeving rondom risicovolle bedrijven en in de naleving van die regels. In 2022 moeten de relevante gegevens van alle risicovolle bedrijven digitaal beschikbaar zijn. Het besluit van GS om deel te nemen aan het programma houdt in dat de 24 Zeeuwse BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen) worden meegenomen en voorschriften, vergunningseisen en informatie over naleving op eenvoudige manier digitaal beschikbaar worden gemaakt voor inwoners en bedrijven. Hiermee wordt bovendien een belangrijke randvoorwaarde ingevuld als voorbereiding op de Omgevingswet. DCMR (Milieudienst Rijnmond) voert het programma samen met Provincie Zuid-Holland uit. DCMR voert ook de VTH (Vergunning, Toezicht, Handhaving)-taken uit voor de Zeeuwse BRZO-bedrijven, in opdracht van de Provincie Zeeland.

Tijdelijk mandaatbesluit Gedeputeerde Staten voor het zomerreces van 2020

Gedeputeerde Staten hebben van 17 juli tot en met 16 augustus 2020 zomerreces. In deze periode staan er geen reguliere GS-vergaderingen op de planning. Aan het afdelingshoofd POJZ dan wel zijn plaatsvervanger wordt voor de duur van het zomerreces door Gedeputeerde Staten mandaat verleend tot het geven van een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 zesde lid juncto artikel 4.2 eerste lid Wro, voor het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, eerste lid onder de Wro en het indienen van een zienswijze gebaseerd op de planMER-procedure uit de Wet Milieubeheer, artikel 7.9 juncto artikel 7.11, lid 1 onder b. Wet Milieubeheer.

Voorronde jongerendebat Op Weg naar Het Lagerhuis 26 januari 2021

Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. In de periode van januari - maart 2021 vindt er in alle provincies een Lagerhuisdag plaats waar zo'n 2500 jongeren aan meedoen. De landelijke finale wordt uitgezonden op televisie. Op 26 januari 2021 vindt de voorronde in Zeeland plaats in het provinciehuis in Middelburg. Zeeuwse jongeren maken dan kennis met de Provincie en worden betrokken bij de provinciale politiek. Ze leren technieken om te spreken in het openbaar en om een constructieve dialoog te voeren. De activiteit past binnen het jongerenparticipatiebeleid van de Provincie Zeeland. Gedeputeerden Staten hebben daarom besloten een subsidie te verlenen van € 8.995.

Subsidie onderzoek kostenverhogende regionale factoren Zeeuwse gemeenten

GS hebben besloten subsidie te verlenen van € 20.000 aan de gemeente Schouwen-Duiveland voor een verdiepend onderzoek naar kostenverhogende regionale factoren van alle Zeeuwse gemeenten.

Subsidie voor Kennis en Innovatienetwerk KicMPI

De afgelopen jaren is het KicMPi succesvol gebleken met ontwikkelen van goede innovatieprogramma’s. Zo succesvol dat zij nu de grens hebben bereikt van hun organiserend vermogen. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van nieuwe programma’s en goede marketing en communicatie van hun projecten. Daarom krijgt KicMPI dit jaar een bijdrage van € 50.000 vanuit de Provincie Zeeland/Campus Zeeland. Deze subsidie wordt gebruikt om het organiserend vermogen van het netwerk te versterken. Zo zullen diverse bijeenkomsten worden georganiseerd gericht op kennisdeling en wordt de communicatie met de leden en met het netwerk van KicMPI geïntensiveerd. Het Kennis & Innovatienetwerk KicMPI is opgericht in 2011 en richt zich op onderhoud in de procesindustrie.

Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Gedeputeerde Staten hebben het landelijk Convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2020-2025 ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd om sociale veiligheid in bussen en op haltes te bevorderen. Naast vervoerders en overheden hebben ook de NS en de politie dit convenant ondertekend.

Actualisatie mandaatbesluit

Het mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Zeeland 2019 is geactualiseerd voor een efficiëntere uitvoering van taken.

Subsidie voor parking Retranchement

De Provincie Zeeland wil de projecten voor het Natuurpakket Westerschelde verbinden met een breder perspectief van regionale ontwikkeling. Met de gemeente Sluis is afgesproken dat de realisatie van een parkeerterrein nabij het natuurgebied het Zwin aan de rand van Retranchement, een gemeentelijk project is dat hieraan een impuls kan geven. Hiervoor wordt € 149.150 subsidie verleend.

Integrale kostensubsidie voor Zeeuwse Milieufederatie

De Zeeuwse Milieuorganisatie (ZMf) voert projecten uit die passen binnen het economisch, omgevings- en energiebeleid. De ZMf versterkt de relatie tussen ecologie en economie. In 2020 ligt de focus van de ZMf op de volgende drie pijlers:

  • Duurzaamheid, circulaire economie & energietransitie,
  • Deltawateren en
  • Ruimtelijke Ordening & Landschap.

De ZMf denkt meer over en werkt mee aan voorbeeldprojecten, waarbij wordt samengewerkt met inwoners, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties. In 2020 ontvangt ZMf hiervoor € 354.439 subsidie.

Provincie Zeeland stuurt intentieverklaring aan culturele organisaties voor additionele financiering Rijkssteun

In aanvulling op de eerdere intentie om drie Zeeuwse culturele organisaties voor te dragen voor Rijkssteun (Watersnoodmuseum, Zeeland Theaters en De Zeeuwse Filmtheaters) lijkt het kansrijk ook poppodium De Spot voor te dragen en heeft de Provincie hiervoor de noodzakelijke matching beschikbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor de Zeeuwse Filmtheaters waar bij twee instellingen (Ledeltheater en ’t Beest) nu ook het podiumgedeelte is opgenomen. Aan de organisaties wordt gevraagd een plan op te stellen waarbij rekening gehouden wordt met:

1. Het bevorderen van toekomstgerichte samenwerking en vernieuwing, waarbij dragende culturele voorzieningen continuïteit wordt geboden. Concreet door:

· Het bevorderen van toekomstgerichte en domeinoverstijgende (bijvoorbeeld met toerisme, zorg et cetera) c.q. provinciebrede samenwerkingen. Daarbij wordt ook gezocht naar andere, nieuwe doelgroepen en verdienmodellen;

· Het stimuleren van de (lokale en kleinere) activiteiten en daarmee de werkgelegenheid in de culturele keten richting culturele ondernemers, - makers en – toeleveranciers;

2. Zoveel mogelijk Zeeuwen en bezoekers van onze provincie in staat te stellen om in de anderhalvemeter-samenleving een breed palet aan Zeeuwse cultuur te beleven of daaraan deel te nemen.

Zeeuwse data alliantie en herpositionering planbureaufunctie

Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten vooruitlopend op het definitieve Statenvoorstel in december over het vervolg van het eindrapport KWINK|PROOF in te stemmen met de vorming van een Zeeuwse data-alliantie en de herpositionering van de planbureaufunctie. Voor beide is HZ in beeld. Uiteraard onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten in september.

Verlenging termijn openstelling uitvoering LEADER-projecten

De termijn waarbinnen aanvragen voor LEADER-subsidie kunnen worden ingediend, sluit op 24 juli 2020. Om de kans te vergroten dat het totale beschikbaar gestelde Europese budget ten goede komt aan het Zeeuwse platteland, hebben Gedeputeerde Staten besloten de termijn te verlengen tot en met 31 december 2020 waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 augustus 2020.

Een greep uit de agenda: 

16 juli 2020

Dick van der Velde heropent strandpaviljoen Oase in Domburg.

17 juli 2020     

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Landbouwbedrijf Steijaert in Graauw in het kader van Zeeuws Deltaplan zoet water.

25 juli 2020     

Anita Pijpelink is gast aan tafel bij WNL Tour d’Hollande.