Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 17 september 2020

Financiering omgevingsveiligheid verschuift van Provinciefonds naar Gemeentefonds

Tot en met 2020 krijgen de provincies van het Rijk een bijdrage via het programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015 - 2020. Deze bijdrage is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe veiligheidstaken. Dit geld is tot en met 2020 door de Provincie ter beschikking gesteld aan de uitvoeringsdiensten, en gebruiken zij om adviezen uit te brengen over externe veiligheid in vergunningen en bijvoorbeeld bij ruimtelijke ordening. Denk aan adviezen over routes voor transport van gevaarlijke stoffen en dergelijke. Vanaf 2021 wordt dit budget door het Rijk rechtstreeks aan gemeenten beschikbaar gesteld. Gelet op het belang van het thema externe veiligheid voor gemeenten, Provincie en inwoners vragen GS  de gemeenten gebruik te blijven maken van de expertise van de RUD-Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland op het gebied van externe veiligheid en het betreffende budget aan hen beschikbaar te stellen.

Verkenning samenwerking drie gemeenschappelijke regelingen

Vanuit de verkenning naar de samenwerking tussen de drie Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) GGD, Veiligheidsregio Zeeland en RUD Zeeland is de vraag gesteld of het provinciale onderzoek naar de toekomst van de RUD Zeeland medio november 2020 afgerond zal zijn. GS delen mee dat dit niet geval zal zijn.

Proces gebiedsvisie Veerse Meer

Gedeputeerde Staten  informeren Provinciale Staten via een brief over het verdere proces van de gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 en hoe verschillende belanghebbenden daarin worden gehoord.

Drie wijzigingen begroting 2020 RUD Zeeland

De RUD Zeeland heeft drie wijzigingen van haar begroting 2020 naar de deelnemers gestuurd. De Provincie heeft in haar begroting al rekening gehouden met deze wijzigingen.

Provincies bundelen krachten voor herstelplan economie

De Provincies spelen een krachtige rol in het duurzaam herstellen en vernieuwen van de economie. Daarom hebben de provincies een Herstelplan Regionale Economie gemaakt, waarin ze het Rijk en hun partners in de regio oproepen om gezamenlijk aan de slag te gaan. Met het herstelplan dat op 9 september 2020 gepresenteerd is, bieden de provincies het Rijk en Europa een vermenigvuldiging aan op de provinciale investeringsprogramma’s. Daarmee werken we eensgezind, als één overheid, aan herstel en vernieuwing van de economie. Samen met het Rijk en de EU versterken we het verdienvermogen van Nederland en dragen we met bestaande en nieuwe middelen bij aan de grote veranderingen op het gebied van de arbeidsmarkt, circulaire economie, energietransitie en digitalisering. Ook de Provincie Zeeland werkt mee aan het Herstelplan. Eerder dit jaar maakte het provinciaal bestuur al twee miljoen euro vrij voor het herstel van de Zeeuwse economie. Het is belangrijk dat we dit met onze collega-provincies doen, maar ook dat er regionaal maatwerk mogelijk is en ruimte voor accentverschillen per provincie. We gaan nu aan de slag met de uitwerking ervan, samen met andere provincies en niet te vergeten onze partners binnen Zeeland. Alleen samen kunnen we de economie vooruit helpen.

Matchingsbijdrage Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024

GS zijn voornemens weer deel te nemen aan het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’. Dit programma richt zich op goed cultuuronderwijs in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. GS sturen een brief aan de gemeenten waarin zij worden gevraagd om eveneens weer financieel bij te dragen.

Visie op ondermijning

Met het vaststellen van een visie op ondermijning, schetst het college van Gedeputeerde Staten contouren waarlangs het beleid ten aanzien van ondermijning nader wordt ingevuld. Deze contouren geven de doelstellingen weer en bieden houvast bij de invulling van onze rol. Daarnaast biedt het ook duidelijkheid voor onze partners in het netwerk die zich bezighouden met de aanpak van ondermijning. Het is van belang dat de gepleegde criminaliteit niet alleen wordt bestreden, maar dat er ook barrières worden opgeworpen die het moeilijker maken om criminele activiteiten uit te blijven voeren. Er is een bestuurlijke aanpak nodig en de Provincie heeft er belang bij om bestuurlijk weerbaar te zijn. De Provincie heeft een algemene verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het vertrouwen in een veilige en integere (provinciale) samenleving wordt ondermijnd. Daarnaast heeft de Provincie de specifieke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat wet- en regelgeving wordt misbruikt.

Dinsdag 15 september 2020

Subsidie voor SAZ+

De samenwerking in de (afval)waterketen Zeeland (SAZ) krijgt vorm in het SAZ+. Aan tafel zitten de gemeenten, het waterschap en Evides. De Provincie is toehoorder. Het SAZ+ zorgt voor efficiëntere werkwijzen, waardoor een bezuinigingstaakstelling kan worden gehaald. Daarnaast komen uit het samenwerkingsverband maatregelen die bijdragen aan het behalen van de kaderrichtlijnwaterdoelen. Verder gaat het SAZ+ in het kader van klimaatadaptatie een steeds grotere rol spelen. De Provincie hecht grote waarde aan deze samenwerking en onderstreept het belang hiervan door de toekenning van een subsidie van €15.000.

Indienen aanvraag Erfgoed Deal Meester van der Heijden Groeve

In het project Meester van der Heijden Groeve in Nieuw-Namen worden oeroud en gloednieuw met elkaar gecombineerd. In de plannen voor de Meester van der Heijden Groeve wordt namelijk een koppeling gemaakt tussen het beschermen van een miljoenen jaren oude groeve en één van de grote ruimtelijke opgaves van deze tijd: het opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Het proces en ontwerp zullen samen met de omwonenden worden vormgegeven. Hiervoor wordt nu een Erfgoed Deal aangevraagd.

Actualisatie bevoegdhedenkaders provinciale organisatie

De provinciale organisatie werd tot vorig jaar aangestuurd door een driehoofdige directie, waarvan de directeur Organisatie een tijdelijke functie was tot en met 1 januari 2020. Met het vervallen van de functie zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden behorend bij deze functie ondergebracht bij de algemeen directeur/secretaris en de directeur Programma’s en projecten en zijn afspraken gemaakt over de werkwijze van de ambtelijke topstructuur gericht op de toekomst. De voorgestelde verdeling wordt ter advies voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Stimuleren aanschaf en gebruik (elektrische) fiets medewerkers Provincie

De Provincie breidt de mogelijkheden voor medewerkers uit om op een financieel aantrekkelijke wijze een (elektrische) fiets aan te schaffen. Dit gebeurt door een (tijdelijke) verhoging van het uitruilbedrag IKB (Individueel Keuzebudget) voor de aanschaf van een fiets.

Cofinanciering voor verder ontwikkelen Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen naar Nationaal Park nieuwe stijl. Het park dient daarom een subsidieaanvraag in bij het Rijk voor de regeling 'Tijdelijke Ondersteuning Nationale Parken'. Deze regeling is bedoeld om de parken die zich ontwikkelen naar Nationaal Park nieuwe stijl te ondersteunen in het proces. De Provincie onderschrijft de ambitie van Nationaal Park Oosterschelde en heeft daarom besloten een intentie voor cofinanciering te verlenen, waarin zij aangeeft te helpen met het regelen van de benodigde cofinanciering.

Principe akkoord BRIKS-taken provinciale bedrijven

De Provincie is sinds 2017 wettelijk verplicht om de BRIKS-taken voor provinciale bedrijven bij omgevingsdiensten te beleggen. BRIKS-taken zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bouwen, Reclame, Inritten, Kappen en Slopen. Tot nu toe voeren de gemeenten deze taken uit. Vanaf 1 januari 2021 gaan de omgevingsdiensten de taken overnemen, waarbij zij de gemeenten zullen inschakelen voor de advisering. De hoofdlijnen en kaders voor de nieuwe werkwijze voor BRIKS-taken voor provinciale bedrijven zijn vastgelegd in een principeakkoord tussen Provincie en gemeenten.

Benoeming nieuw lid COVM

Wegens het vertrek van mevrouw mr. F. Worobiej per 1 september 2020 is het noodzakelijk een nieuw lid te benoemen voor de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM). Daarom is mevrouw mr. D.M.B. da Cruz-Blaha benoemd als nieuw lid voor COVM.

Essay over de kracht van regioprovincies

De provincies Fryslân en Zeeland geven gezamenlijk opdracht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het University College Roosevelt (UCR) voor het schrijven van een bestuurlijk essay over de kracht van regioprovincies.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 september 2020.

Een greep uit de agenda: 

16 september 2020

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Cows & Stars in Terneuzen en PureBlue in Kapellebrug.

Harry van der Maas is aanwezig bij de plaatsing van de Safety Safe (snelheidsspaarpot) in Tholen. Dit is een activiteit van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid.

Dick van der Velde brengt een ’s ochtends een werkbezoek aan Bison in Goes. ‘s Middags brengt hij met het bestuur van Vlaanderen een bezoek aan Waterdunen en ’s avonds bezoekt hij de bijeenkomst van Business Netwerk Zeeland.

17 september 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het Oesterseizoen in Yerseke.

Harry van der Maas is aanwezig bij het 100% Verkeersveilig Event voor het basisonderwijs van de gemeente Borsele in de Stenge in Heinkenszand. Dit is een activiteit van de Zeeuwse Maand van de Verkeersveiligheid.

Anita Pijpelink opent het Eindcongres Smart-Sediment in het provinciehuis in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij de opening van een nieuw kantoor van Beveland Wonen en het afscheid van oud-bestuurder Maarten Sas.

18 september 2020

Jo-Annes de Bat overhandigt met wethouders subsidies Zeeland in Stroomversnelling bij Seafarm Kamperland.

Harry van der Maas opent samen met wethouder Sem Stroosnijder van de gemeente Vlissingen drie nieuwe openbare laadpalen op parking de Spuikom in Vlissingen.

Anita Pijpelink bezoekt het project ’Versterk de Scheldekust’ in de gemeente Hulst. Ook reikt ze de Career Achievement Award uit aan Olga Zuiderhoek tijdens Film by the Sea 2020 in Vlissingen.

Dick van der Velde neemt deel aan de sfeersessie ‘Versterk de Scheldekust’ in Lamswaarde.

20 september 2020

Dick van der Velde opent de LF Kustroute in Zeeland.