Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 18 maart 2021

Provincie stelt Cultural Board Zeeland in oprichting in

Gedeputeerde Staten (GS) vinden het van groot belang de toegenomen samenwerking en krachtenbundeling binnen het culturele veld te ondersteunen en willen daartoe een Cultural Board Zeeland in oprichting ondersteunen. De board richt zich op het vergroten van de maatschappelijke betekenis van cultuur door te fungeren als aanjager van ontwikkelingen binnen het culturele domein en het leggen van verbindingen met andere domeinen. In eerste instantie heeft de Board een opdracht voor 1 jaar. Als onafhankelijk platform en denktank kent de Board geen vertegenwoordiging vanuit GS. De Provincie levert wel een werkbudget en ambtelijke ondersteuning.

Subsidie natuurbeleving en educatie voor samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur

De Zeeuwse Natuur werkt aan activiteiten rond educatie, voorlichting en promotie van natuur en landschap. Dit doet ze onder meer met een natuurbelevingsprogramma in en buiten de natuurgebieden. Ook worden handvatten aangeboden om zelf aan de slag te gaan voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Centraal staan de thema’s kind & natuur, natuur & gezondheid, groene vrijwilligers, klimaatadaptatie & biodiversiteit en natuur & recreatie. De basissubsidie bedraagt € 400.148. Aanvullend ontvangt De Zeeuwse Natuur een budget van € 206.450 voor onder andere het vergroenen van Zeeuwse schoolpleinen, communicatie en educatie rond het Geopark Schelde Delta en de ondersteuning van vrijwilligers. In De Zeeuwse Natuur werken IVN, Terra Maris, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde samen. Er haken veel stakeholders aan, waaronder partijen als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de NME-centra en recreatieondernemers.

Terugblik op tweeënhalfjaar Aanvalsplan Arbeidsmarkt

De notitie ‘Tweeëneenhalf jaar Aanvalsplan Arbeidsmarkt: met een focus op doén!’ blikt terug op de belangrijkste ontwikkelingen van 2,5 jaar Aanvalsplan Arbeidsmarkt. De notitie toont ook de stappen die zijn genomen om de impact van COVID-19 op de Zeeuwse arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Het laat zien waar extra inzet en aandacht naar is gegaan gaat om aan de slag te gaan met de bijbehorende uitdagingen. GS hebben kennis genomen van de notitie en ter informatie aangeboden aan de Commissie Economie.

Dinsdag 16 maart 2021

Subsidie voor project ‘Boeren meten water’ op Noord-Beveland

Meten is weten, is de insteek voor het project ‘Boeren meten water’ van de gemeente Noord-Beveland dat ze met steun van het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland gaat uitvoeren. Het project wordt georganiseerd vanuit het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. In het project meten twintig agrariërs gedurende twee jaar met regelmaat en op vaste plekken de geleidbaarheid van het slootwater. Elke meting wordt meteen opgeslagen in een centrale database die via internet vrij toegankelijk is. De gegevens verschaffen hopelijk een nauwkeuriger inzicht in de variatie van zoutgehaltes van het slootwater en zullen mogelijk houvast bieden voor het nemen van maatregelen om de beschikbaarheid van zoet water te verbeteren. Te denken valt aan het plaatsen van stuwen waar zoute sloten uitmonden in zoete sloten, of het opslaan van zoet slootwater, waardoor het ruim voorradig is voor de drogere momenten.

Subsidie voor samenwerking in de (afval)waterketen

De samenwerking in de (afval)waterketen krijgt vorm in de SAZ+. Aan tafel zitten de gemeenten, het waterschap en Evides. De Provincie is toehoorder. De SAZ+ speelt vanwege de klimaatadaptatie een steeds grotere rol. Daarnaast zorgt de SAZ+ voor efficiëntere werkwijzen, waardoor een bezuinigingstaakstelling kan worden gehaald en komen er uit het samenwerkingsverband maatregelen die bijdragen aan het behalen van de kaderrichtlijnwaterdoelen. De Provincie hecht grote waarde aan deze samenwerking en onderstreept het belang hiervan door de toekenning van een subsidie van € 15.000.

Provincie Zeeland wijzigt het natuurnetwerk

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en beheer. Zo wordt onder andere de begrenzing van de binnendijken op kaart verder verfijnd. Ook worden er enkele bestaande natuurpercelen geschrapt en andere toegevoegd, zoals percelen in het Ganzenreservaat bij Nisse, de inlagen bij Hoedekenskerke, de Baarzandse kreek en de wallen van Sluis. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Adviesrapport Royal Haskoning DHV

Op 12 maart 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten georganiseerd en de statenleden geïnformeerd over de inhoud van het adviesrapport ‘Waterdunen veilig & functioneel’ van Royal Haskoning DHV. Met een begeleidende brief heeft het college het rapport aan de statenleden aangeboden.

Gedeputeerde Staten nemen kennis van rapport van commissie Van Aartsen over omgevingsdiensten

De commissie Van Aartsen heeft op verzoek van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar het landelijke stelsel voor vergunningverlening, toezicht en handhaving milieuwetgeving. De commissie concludeert dat het stelsel niet goed functioneert en niet voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling. Er is nog onvoldoende resultaat zichtbaar van de verbeteringen die sinds de inrichting van het stelsel zijn doorgevoerd. Het belangrijkste gevolg is dat omgevingsdiensten hun rol niet kunnen invullen zoals de bedoeling is. Gedeputeerde Staten nemen kennis van dit rapport.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 maart 2021.

Een greep uit de agenda: 

17 maart 2021

Jo-Annes de Bat heeft een online werkbezoek met wethouder Anja Slenter om met ondernemers uit Noord-Beveland te praten over de gevolgen van de coronacrisis.

18 maart 2021 

Anita Pijpelink spreekt tijdens een online gastles met UCR-studenten over natuurbeheer en ecologie en houdt een speech tijdens het online symposium bijvriendelijk Zeeland. Ook brengt ze een werkbezoek aan de gemeente Borsele in het kader van de festivals.

19 maart 2021 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het persmoment van de ZLM Tour.

Anita Pijpelink neemt zeldzame bodemvondst in ontvangst tijdens webinar Zeeuwse Amateur Archeologen Dag.