Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 20 december 2018

Artikel 12 Vlissingen: toestemming uitgaven

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen en het feit dat GS goedkeuring hebben onthouden aan de begroting voor 2018 moeten GS voor iedere nieuwe uitgaaf toestemming verlenen. Alleen uitgaven die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn komen voor toestemming in aanmerking. Wij hebben in nauw overleg met de artikel 12-inspecteur toestemming verleend aan diverse uitgaven.

Financieel toezicht 2019

Gedeputeerde Staten zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begroting 2019 van de gemeente Vlissingen niet structureel sluit en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laten zien, is die gemeente onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. Voor de overige gemeenten en gemeenschappelijke regeling is in 2019 de lichte vorm van repressief toezicht van kracht.

Decembercirculaire 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de decembercirculaire 2018 van het provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een ontvangst aan decentralisatie uitkeringen van € 0,9 miljoen en een hogere algemene uitkering van € 0,1 miljoen in 2018. De financiële gevolgen voor 2019 en verder zijn nihil. De verdeling van de € 0,9 miljoen aan decentralisatie uitkeringen in 2018 is als volgt:

  • MKB innovatiestimulering Topsectoren (MIT) € 0,6 miljoen
  • Hydrologische maatregelen € 0,1 miljoen
  • Aanpak van de problematiek op vakantieparken € 0,1 miljoen
  • Regioverbinder om de verbinding tussen de rijksoverheid en de grensregio te versterken € 0,1 miljoen.

Geactualiseerd normenkader 2018

Het normenkader is het kader waarbinnen de externe accountant zijn rechtmatigheidsoordeel over de jaarrekening vormt. Jaarlijks wordt het normenkader geactualiseerd. Provinciale Staten wordt gevraagd het geactualiseerde normenkader vast te stellen voor het boekjaar 2018.

Beleidsplan Westerschelde Ferry BV

Op 12 december 2018 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2019 vastgesteld. Dit beleidsplan wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd.

Varend ontgassen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de actualiteiten en de voortgang van de Taskforce varend ontgassen.

Dinsdag 18 december 2018

Sport verenigt Zeeland

Plezier in sport en bewegen is de basis van het Zeeuwse Sportakkoord. Het Zeeuws Sportakkoord vertaalt het landelijke sportakkoord naar de Zeeuwse situatie. Zeeland heeft haar eigen uitdagingen en kansen als het gaat over sport en bewegen. Zeeland is hiermee (één van) de eerste regio‘s met een regionaal sportakkoord. De Provincie Zeeland wil dat als initiator van het Zeeuwse Sportakkoord kracht bij zetten door dit te blijven aanjagen en komende jaren (extra) investeringen te doen in haar speerpunten: 

  • De ondersteuning en opspeuren van Zeeuwse sporttalenten (via TalentBoost en Olympisch Netwerk Zeeland);
  • Het Zeeuwse Jeugdsportfonds voor kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen;
  • Het versterken van de sportmogelijkheden voor gehandicapten (Special Heroes, Zeeuwse Olympiade)
  • Evenementen.​

De Innovatiehub van Zeeland

Op 6 juli 2018 hebben Rijk en regio de Regio Deal Zeeland ondertekend. Het doel van de Regio Deal is om te investeren in een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Eén van de projecten is het project van Dockwize 'De Innovatiehotspot voor Zeeland'. Het project richt zich op de versterking van het Zeeuwse ecosysteem rond innovatie en kenniseconomie. Met een subsidie van de Provincie Zeeland van € 1,5 miljoen moet een versnelling worden gerealiseerd van de te ontwikkelen programmalijnen binnen Dockwize voor ondernemers, start ups, corporate bedrijven en studenten.

Subsidie buurtbusverenigingen

GS hebben subsidie verleend aan de Buurtbusverenigingen Schouwen-Duiveland, Noord Beveland, Walcheren, Zuid-Beveland, Waarde, Oost Zeeuws-Vlaanderen en West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen.

Uitvoeringsprogramma 2019 Four Freedoms door het jaar heen

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsnotitie 2019 voor ‘Four Freedoms door het jaar heen’ vastgesteld. Hiermee stimuleert de Provincie in 2019 activiteiten die in het teken staan van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt. De Provincie vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zeeland meer kennis krijgen van Roosevelt en de waarde van de Vier Vrijheden. De Provincie heeft daarvoor een netwerk opgebouwd van organisaties in Zeeland. In het kader van de uitvoeringsnotitie organiseert deze werkgroep ‘Four Freedoms door het jaar heen’ activiteiten om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect te stimuleren.

GS stellen Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 vast

GS stellen een gewijzigd inkoop- en aanbestedingsbeleid en gewijzigde algemene inkoopvoorwaarden vast vanwege een organisatiewijzing en om te kunnen voldoen aan actuele wet- en regelging.

Strategische partnerovereenkomst Deltaplatform

Het Delta Platform is een platform voor het faciliteren van integrale en innovatieve opleidingen van brede professionals en het faciliteren van integrale en multidisciplinaire delta-kennisontwikkeling, -toepassing en innovatie door partners. Aan het Deltaplatform nemen naast HZ en Hogescholen Rotterdam en Van Hall Larenstein onder andere ook TU Delft, UU, WUR, Deltares, IMARES, NIOZ, RWS, waterschap Scheldestromen en Provincie Brabant deel. De Provincie onderschrijft het doel van het platform en heeft besloten om strategische partner te worden van het Deltaplatform.

Aanschaf nieuwe stoelen voor Nieuwe Kerk in Middelburg

In 2000 heeft de Provincie een financiële bijdrage geleverd in de aanschaf van de nieuwe stoelen voor de Nieuwe Kerk in Middelburg. Dit omdat hier regelmatig bijeenkomsten plaatsvinden die door de Provincie worden georganiseerd. Inmiddels zijn deze stoelen versleten en aan vervanging toe. Het bestuur van de Nieuwe Kerk heeft al 500 nieuwe stoelen aangeschaft. In totaal heeft men behoefte aan 750 stoelen voor bijeenkomsten van de Provincie. Hierbij valt te denken aan: Nieuwjaarsbijeenkomsten, Uitreiking Four Freedoms Awards, Oesterparty, congressen et cetera. Het college heeft besloten tot aanschaf van 250 extra stoelen ten behoeve van deze provinciale bijeenkomsten. Eigendom, het medegebruik alsmede de bijbehorende tegenprestatie, namelijk 15 jaar gebruik van de Nieuwe Kerk ‘om niet’ voor de organisatie van de Four Freedoms Awards, zal worden vastgelegd in een te sluiten overeenkomst met het bestuur van de Nieuwe Kerk.

Steun voor activiteiten kiezen, leren en werken in de techniek

Gezien de (toekomstige) vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven naar voldoende goed geschoold technisch personeel ligt er een belangrijke uitdaging om de leerlingen, studenten (nog) meer kennis te laten maken met bedrijven die in deze sectoren actief zijn en de beroepsmogelijkheden die hier liggen. Via het Huis van de Techniek worden in 2018 diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het kiezen voor- en het leren en werken in de techniek. De Provincie Zeeland stelt € 30.000 beschikbaar om de basis- en nieuwe activiteiten en ondersteuningsprojecten uit te voeren. Naast de Provincie stellen ook de onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en Zeeuwse gemeenten middelen beschikbaar; de totale kosten zijn begroot op € 370.162.

Bijdrageregeling voor busvervoer Zeeuwse leerlingen naar musea en andere culturele activiteiten

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de periode 2018-2022 jaarlijks een bedrag van € 80.000 beschikbaar te stellen voor busvervoer van leerlingen van het basisonderwijs, de onderbouw voortgezet onderwijs en voorbereidend middelbaar onderwijs (VMBO) naar Zeeuwse musea en andere culturele activiteiten. De bereikbaarheid van deze culturele voorzieningen is al geruime tijd een financiële hobbel voor het onderwijs. Met de provinciale bijdrage kunnen Zeeuwse scholen binnenkort in aansluiting op de lesprogramma’s deze culturele voorzieningen gaan bezoeken. De stichting Cultuurkwadraat zal in afstemming met andere culturele organisaties de scholen verder informeren over deze nieuwe voorziening.

CBK Zeeland ontvangt subsidie voor 2019

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving (CBK) Zeeland ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2019 bedraagt deze subsidie € 311.513. Het CBK organiseert hiervoor verschillende activiteiten, gericht op stimuleren van beeldende kunst, architectuur en vormgeving in Zeeland en het CBK geeft op vraag van Zeeuwse gemeenten advies en/of ondersteuning over kunst in de openbare ruimte.

Wijziging Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014

Op 17 december 2013 hebben Gedeputeerde Staten besloten de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland de bevoegdheid te geven om namens hen besluiten te nemen (Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland). In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 is het noodzakelijk de bij het besluit behorende mandaatlijst aan te passen.

Monitor rijksmonumenten Zeeland

In vervolg op de opdracht die verleend is aan Fenicks B.V. voor het uitvoeren van de eerste meting van de monitor met betrekking tot de fysieke staat van rijksmonumenten, wordt opdracht gegeven voor de actualisering van deze gegevens.

Watersnoodmuseum ontvangt subsidie voor 2019

Het Watersnoodmuseum is in 2016 officieel erkend als Nationaal Kennis- en herinneringscentrum Watersnood 1953. Als vervolg op herinrichting van het vierde caisson, waar de Provincie eerder al een subsidie voor heeft verleend, gaat het museum nu een Jeugdwatersnoodmuseum ontwikkelen. Centraal daarin staan de specifieke ervaringen van twee personages; ooggetuigen die als kinderen de Ramp hebben meegemaakt. Hiervoor wordt onder meer een originele Deense Geschenkwoning heringericht. De leerlijn in het museum (feiten, emoties, wederopbouw en toekomst) blijft overeind. Belangrijkste doel is het vergroten van het overstromings- en klimaatbewustzijn onder jongeren. Om dit mogelijk te maken verleent de Provincie Zeeland een subsidie van € 50.000 in 2019.

Kennis van heel veel vrijwilligers gebundeld in Flora Zeelandica

Floron ontvang een bijdrage van € 5000 voor het drukken van de Flora Zeelandica. Het boek is het resultaat van een enorme inspanning van veel vrijwilligers die de hele provincie op planten in kaart hebben gebracht en vervolgens alle informatie hebben samengevat in een lijvig boek. Het boek is niet alleen bijzonder lezenswaardig, maar is ook van grote waarde voor de provinciale beleidsontwikkeling. Vanaf 1 januari 2020 is het boek te downloaden vanaf de website van Floron.

Provinciale subsidie voor natuurbeleving bij Terra Maris

In 2019 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 305.196 voor het uitvoeren van haar museale- en natuurbelevingsactiviteiten. Terra Maris draagt met haar activiteiten bij aan een aantrekkelijke en gezonde regio voor inwoners en toeristen door:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden
  • Het verzorgen van attractieve (wissel)tentoonstellingen en een breed aanbod van activiteiten rond Natuurbeleving.

Met de activiteiten wordt het recreatieve aanbod verbreed. Alle informatie over de activiteiten in en om Terra Maris zijn te vinden op de website van Terra Maris.

Provinciale subsidie Stichting Het Zeeuwse landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2019 een subsidie van € 595.135 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te onderhouden in de terreinen en bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden. Actualiteiten en publieksgerichte informatie worden gecommuniceerd in het tijdschrift van de stichting en op de website.

Verlenging uitvoeringstermijn subsidies en verlenen voorschot (SKNL)

GS stemmen in met het verzoek om de uitvoeringstermijn van de SKNL subsidies voor de gebieden Bosje van Klompe en het Waterwingebied Clinge-Sint Jansteen van Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en het gebied Margarethapolder I van Staatsbosbeheer te verlengen met een jaar. Verder verlenen GS een voorschot ad € 33.745,67 aan HZL voor a uitgevoerde werkzaamheden in het gebied Waterwingebied Clinge-Sint Jansteen.

Hulp aan zieke vogels en zoogdieren in Zeeland

Het beleid van de Provincie Zeeland is erop gericht dat ze extra aandacht besteedt aan bedreigde dieren. Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland vangt gewonde, zieke en verzwakte exemplaren van kwetsbare en bedreigde dieren uit de natuur op. Medewerkers van de Stichting verzorgen de dieren, laten ze revalideren en zetten ze terug uit in de natuur. Hiervoor ontvangt de Stichting in 2019 € 10.100 subsidie van de Provincie Zeeland. Naast het verzorgen van opvang geeft de Stichting voorlichting over de opvang.

Stichting Energiek Zeeland ontvangt subsidie voor ontwikkeling internetplatform verduurzaming woningen

De Stichting Energiek Zeeland ontwikkelt een internet- platform om huiseigenaren op weg te helpen bij het verduurzamen van hun woning. De Provincie ondersteunt dit met een subsidie van € 770.000 uit de Regio Deal Zeeland en het energieakkoord voor de bouw en uitrol van dit platform. Daarmee ondersteunt de Provincie het verduurzamen van de Zeeuwse woningvoorraad en het verkleinen van de CO2 uitstoot in de provincie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 januari 2019.

Een greep uit de agenda: 

18 december 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de afscheidsreceptie van Ad de Korte in Goes.

Harry van der Maas ontvangt PABO-studenten in het provinciehuis van Middelburg.

19 december 2018

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Matchpoint Banen in Zeeuws-Vlaanderen.

Ben de Reu gaat naar het Kerst Muziekgala 2018 (Meer Muziek in de Klas) in Den Bosch.

20 december 2018

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan TOP Onions in ’s Gravenpolder en TOP TASTE in Kapelle.

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens het werkbezoek van directeur-generaal Osinga van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Hedwigepolder.

21 december 2018

Carla Schönknecht gaat naar het netwerkmoment van EGTS Linieland van Waas en Hulst in Beveren.

22 december 2018

Han Polman woont het concert van de Vlissingse Oratoriumvereniging bij in de Sint Jacobskerk.

Ben de Reu gaat naar het concert van het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje in de Kleine Kerk in Veere