Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 21 maart 2019

Nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland

Het Commissariaat voor de Media heeft aan de Provincie Zeeland gevraagd een advies uit te brengen in verband met een nieuwe zendmachtiging aan Omroep Zeeland vanaf 2019. De huidige Mediawet schrijft voor dat publieke regionale omroepen om de vijf jaar hiervoor een aanvraag moeten doen. De Provincie moet daarvoor aan het Commissariaat voor de Media een advies geven of betreffende regionale omroep in de komende periode een gericht media-aanbod kan verzorgen voor alle inwoners van de provincie. Provinciale Staten spreken zich op 7 juni 2019 uit over dit advies.

Opheffing GR ZSP Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports

Na Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten (GS) nu ook besloten tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR) per een door het Algemeen Bestuur van de GR  te bepalen datum en onder de opschortende voorwaarde dat ook de colleges van B&W van Borsele, Vlissingen en Terneuzen en de Gemeenteraden van Borsele, Vlissingen en Terneuzen besluiten tot opheffing van de GR. Tevens hebben GS besloten tot het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR  (waarin o.a. opgenomen de verplichting tot het overnemen van de garanties van de GR) en de Garantieovereenkomst 2019.
GS informeren de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports per brief over het besluit tot opheffing en het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR en de Garantieovereenkomst 2019.

Dinsdag 19 maart 2019

Definitieve ontheffing voor afschot van damherten op de Haringvreter

Gedeputeerde Staten besloten op 22 januari 2019 tot het verlenen van een ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor de reductie van het aantal damherten op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer. Dit besluit lag zes weken ter inzage zodat iedereen er een zienswijze op kon indienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten om de ongewijzigde ontheffing definitief te verlenen.

Reactie op open brief Actiegroep Noodklok Hedwige

Actiegroep Noodklok Hedwige heeft een open brief gestuurd waarin zij onder andere aangeeft dat de Provincie wegloopt met het auteursrecht op het idee van de organisatie van een kunstzinnig festival in de Hedwigepolder op zondag 10 maart 2019. De Provincie herkent zich niet in de inhoud. Het Natuurpunt Waasland is de organisator van het festival en bovendien heeft de activiteit als zodanig geen origineel karakter.

Subsidies natuurbeheer 2019 toegekend

GS hebben subsidies natuurbeheer voor 2019 toegekend aan zes natuurbeheerders. De subsidies dienen voor het beheer en de openstelling van 187 hectare natuurgebied in onder andere de Willemspolder, Yerseke Moer, Sint Laurense weihoek, Strijdersgatpolder en Braakman. Met de subsidies is een totaal bedrag gemoeid van € 78.934 per jaar.

Bezwaren tegen afschot edelherten niet-ontvankelijk

Begin november 2018 zijn diverse waarnemingen gedaan van twee edelherten in Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeland bevindt zich geen natuurlijke, in het wild levende populatie edelherten. Zeeuws-Vlaanderen is niet geschikt als leefgebied voor het edelhert. Daarom is in het belang van de verkeersveiligheid opdracht gegeven tot afschot van deze twee edelherten in de periode tot en met 31 december 2018. Hiertegen zijn bezwaren ingediend. Nu de periode waarin de opdracht uitgevoerd had dienen te worden ongebruikt is verstreken, hebben de bezwaren geen feitelijke betekenis meer en vindt er geen inhoudelijke beoordeling meer plaats. Om die reden zijn de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.

Bestuurlijk Overleg Oosterschelde Toekomst

Het Bestuurlijk Overleg Oosterschelde Toekomst (BOOST) heeft op 8 maart 2018 ingestemd met de Oosterscheldevisie 2018-2024 en de werkgroep Oosterschelde opdracht gegeven een uitvoeringsprogramma voor te bereiden op basis van de opgesomde ambities uit de visie en een voorstel te doen voor de governance. De ambities zijn met alle stakeholders verder uitgewerkt tot projecten en behoeven hier en daar nog verdere concretisering. Deze concretiseringsslag zal voortdurend gemaakt moeten worden en kan pas echt gebeuren als projecten zijn gestart.

Subsidie voor restauratie vier rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks middelen beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van vier rijksmonumenten in 2019 wordt in totaal ruim 1,3 miljoen euro subsidie verleend. Het betreft de Plompe Toren in Burgh-Haamstede, de molens in Nieuwvliet en Zuidzande en de Zuidwellebrug in Zierikzee. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Uitvoering BRIKS taken provinciale bedrijven door Omgevingsdiensten

Om te voldoen aan het Besluit omgevingsrecht hebben Gedeputeerde Staten op 19 februari 2019 besloten dat met ingang van 1 januari 2020 de uitvoering van de BRIKS taken voor de provinciale inrichtingen door de omgevingsdiensten gebeurt.

Functionaris Gegevensbescherming Rekenkamer Zeeland

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. De Rekenkamer Zeeland vervult een onafhankelijke rol en maakt formeel geen onderdeel uit van de provinciale organisatie. In 2018 heeft de Rekenkamer Zeeland gebruik gemaakt van de provinciale Functionaris Gegevensbescherming (FG). Ook in 2019 blijft de Rekenkamer Zeeland gebruik maken van de FG van de Provincie Zeeland.

GS stellen bruikleenovereenkomsten ICT-apparatuur vast

Gedeputeerde Staten hebben voor provinciale medewerkers en politieke ambtsdragers een bruikleenovereenkomst voor gebruik van ICT apparatuur vastgesteld.

Digitaal platform stimuleert professionalisering docenten

De Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) is een opleidingsinstituut voor Zeeuwse VO en MBO-docenten. Met het digitale platform Ruimte voor Leren wil ZAOS het leerproces van studenten versnellen. Via het platform krijgen kleine groepen studenten (met name ook hybride docenten, zij-instromers vanuit bedrijfsleven) instructie en onderwijs op afstand. Dat stimuleert leren in de eigen werkomgeving en versterkt de samenwerking tussen docenten onderling. Deze leergemeenschappen of ontwikkelteams zorgen voor kennisoverdracht, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Het gevolg is dat docenten eerder, sneller en effectiever inzetbaar zijn. Met de bijdrage van € 10.000 ondersteunt Provincie Zeeland de onderlinge samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en de professionalisering van het Zeeuwse onderwijs.

Verkeersbesluit provinciale weg Yerseke-Kruiningen (N673) (Zanddijk-Molendijk)

Vooruitlopend op een structurele oplossing voor de Zanddijk-Molendijk komt Provincie Zeeland tegemoet aan de wens van de omgeving om op de gehele weg een maximumsnelheid van 60 km per uur in te stellen. De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid op de smalle en drukke dijk te verbeteren. Op een deel van de weg geldt momenteel al een 60 km-regime; met een verkeersbesluit wordt deze maatregel uitgebreid voor de gehele weg: vanaf rotonde Nishoek tot aan de bebouwde kom Yerseke. Weggebruikers moeten zien en snappen dat ze op een smalle dijk rijden; zodat ze hun snelheid aanpassen aan de situatie. Daarom wil de Provincie vijf verkeersplateaus aanleggen.  De aanleg van de plateaus vindt gefaseerd plaats, om inzicht te krijgen in het effect en eventuele hinder voor weggebruikers. Bij de fietsoversteek met de Grintweg komt een visueel plateau.  Ook wordt een inhaalverbod ingesteld door middel van een doorgetrokken asstreep. Na publicatie van het verkeersbesluit in de Staatscourant geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

Ondertekening overeenkomst fietstunnel MVP samenwerking bedrijfsleven en overheid

Op 28 februari 2019 ondertekende gedeputeerde Harry van der Maas namens de Provincie Zeeland samen met DOW Benelux B.V., Valuepark Terneuzen CV, de gemeente Terneuzen en NV Westerscheldetunnel een overeenkomst, die de aanleg van een fietstunnel en fietspad op het Maintenance Value Park in Terneuzen mogelijk maakt. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid van fietsers en de doorstroming van het autoverkeer op de nabijgelegen rotonde. De Provincie neemt de helft van de kosten voor haar rekening. De overige partijen financieren de andere 50%.

Integrale kostensubsidie 2019 voor SportZeeland

Om sport en bewegen in Zeeland te stimuleren en toekomstbestendig te ontwikkelen zet de Provincie Zeeland in op een Zeeuws Sportakkoord en financiert de Provincie Zeeland, SportZeeland als kennis-en netwerkorganisatie voor de uitwerking / uitrol van het provinciaal sportbeleid en het ‘Zeeuws Sportakkoord’.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 maart 2019.

Een greep uit de agenda: 

19 maart 2019

Han Polman spreekt tijdens de Lenteprikkel VNO-NCW in Oosterhout.

Carla Schönknecht reikt de prijzen uit voor de scholenwedstrijd ‘De Zilte Bokaal’ tijdens de horecavakbeurs in Goes.

20 maart 2019: Provinciale Statenverkiezingen en verkiezingen waterschap

Han Polman maakt een ronde langs de Zeeuwse stembureaus met Toine Poppelaars, dijkgraaf waterschap Scheldestromen.

21 maart 2019

Han Polman woont het Voorjaarsconcert van het Zeeuws Orkest bij in Terneuzen.

22 maart 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij CVEL en Hanse Staalbouw in Nieuwerkerk.

Carla Schönknecht opent het ruiter- en ATB netwerk in Burgh-Haamstede.