Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 4 februari 2021

Toestemming uitgaven gemeente Vlissingen

Gedeputeerde Staten zijn akkoord met de baten en lasten van de gemeente Vlissingen die zijn geraamd in de begroting 2020 en de begrotingswijzigingen van de taakvelden ‘sociaal domein en werk & inkomen’.

Toezichtregime 2021

Jaarlijks toetst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting van de Provincie. De minister is in haar toezichtbrief voor 2021 van oordeel dat de Provincie onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht blijft vallen. Dit betekent onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan haar hoeven worden voorgelegd.

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

Provinciale Staten worden via een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Vijfde wijziging van de begroting 2021

De begroting 2021 is voor de vijfde keer gewijzigd. Deze vijfde wijziging betreft de financiële verwerking en omvat een aantal budgetneutrale wijzigingen, twee budgettaire wijzigingen en een aantal eerder door Gedeputeerde Staten besloten wijzigingen.

Gedeputeerde Staten stellen voorschotten voor natuurbeheer 2020 vast

Gedeputeerde Staten hebben de voorschotten voor de subsidies natuurbeheer over 2020 bepaald. Het beheer van de natuurgebieden is volgens de beschikkingen van de Provincie Zeeland uitgevoerd.

Jaarplan 2021 met RUD Zeeland vastgesteld

De Provincie en de RUD Zeeland hebben in het jaarplan 2021 vastgesteld welke werkzaamheden de RUD Zeeland dit jaar voor de Provincie gaat uitvoeren.

GS vragen PS om reactie op voorontwerp Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten een werkwijze voorgesteld om te reageren op het voorontwerp van de Omgevingsvisie en de bijbehorende verordening. Dit is onderdeel van de achterbanraadpleging. In deze periode kan elke deelnemer aan het proces reageren op het voorontwerp. De bijbehorende documenten zijn te vinden bij de Achterbanraadpleging - Omgevingsvisie (zeeland.nl).

Vijfjaarlijkse EV-contouren Luchthaven Midden-Zeeland

Elke vijf jaar na vaststelling van een luchthavenbesluit moeten de contouren voor het 10-5- en 10-6-plaatsgebonden risico op basis van het feitelijke gebruik van de luchthaven in het voorafgaande gebruiksjaar worden berekend en openbaar gemaakt. 10-5 en 10-6 plaatsgebonden risicogebieden zijn gebieden, waar de kans op overlijden gelijk is aan eens in de honderdduizend respectievelijk eens in de miljoen jaar. Het plaatsgebonden risico is een maat voor de externe veiligheid in de directe nabijheid van (de start- en landingsbaan van) de luchthaven. Voor luchthaven Midden-Zeeland is op 1 november 2013 een luchthavenbesluit vastgesteld. Dit betekent dat de contouren voor het 10-5- en 10-6-plaatsgebonden risico voor het eerst over het gebruiksjaar 2018 moeten worden berekend. Uit de berekening blijkt dat de plaatsgebonden risicocontouren op basis van het feitelijk gebruik in 2018 passen binnen de vergunde risicocontouren.

Voorzitterschap Commissie Regionaal Overleg luchthaven

De termijn van de huidige voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Midden- Zeeland liep per 23 januari 2021 af. In tegenstelling tot andere CRO’s in het land is er in Zeeland geen vastgestelde procedure voor de benoeming van een voorzitter. De leden van de CRO geven aan voorstander te zijn van het opstellen van een nieuwe openbare procedure waarbij zij een rol hebben. Tevens is de wens uitgesproken de huidige voorzitter opnieuw te benoemen totdat de procedure ‘benoeming voorzitter’ formeel geregeld is en een nieuwe voorzitter aan Provinciale Staten is voorgedragen. Dit in verband met de continuïteit van de CRO. Om aan deze wens te voldoen dient de ‘Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland’ aangepast te worden.

Dinsdag 2 februari 2021

Subsidie activiteiten Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct 2021

Het college van Gedeputeerde Staten verleent een subsidie van € 15.000 aan de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct in de kosten voor 2021. De stichting richt zich op de promotie van Zeeuwse streekproducten. Circa 170 bedrijven zijn inmiddels bij de stichting aangesloten. Het doel voor 2021 is om tien nieuwe producten te certificeren. De stichting wil net als het afgelopen jaar meer inzetten op communicatie. Zo zal ook dit jaar de (online) publieksverkiezing ‘Streekproducent van het Jaar’ worden gehouden en is de stichting van plan om gelijktijdig aan de Dutch Food Week 2021 een Zeeuwse ‘Week van de Streek’ te organiseren om meer aandacht te vragen voor streekproducten en certificaathouders aan te sporen om zelf ook kleinschalige activiteiten op te zetten.

GS stellen plan van aanpak ‘Ruimte voor Woonkwaliteit gemeente Hulst 2020’ vast

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het plan van aanpak ‘Ruimte voor Woonkwaliteit in de gemeente Hulst 2020’ vastgesteld. Dit plan van aanpak is gezamenlijk opgesteld en eerder door het bestuur van de gemeente Hulst vastgesteld. De vorig jaar door GS vastgestelde beleidsnotitie ‘Ruimte voor woonkwaliteit’ maakt het voor gemeenten mogelijk plannen van aanpak op te stellen, waarmee woningbouw doorgang kan vinden ondanks dat er sprake is van een overschot aan woningbouwplannen. Het plan van aanpak geeft weer onder welke randvoorwaarden dit mogelijk is en welke acties door de betreffende gemeente en de Provincie Zeeland worden ontplooid om dit mogelijk te maken. In de gemeente Hulst is nog geen sprake van een overschot. Door het plan van aanpak zorgt de gemeente Hulst ervoor dat woningbouwplannen, die nu en in de toekomst nodig zijn om tekorten aan bepaalde typen woningen te verkleinen, mogelijk worden gemaakt. In 2020 hebben GS en de gemeenten Sluis en Terneuzen al een plan van aanpak vastgesteld.

Beslissing op bezwaar

Tegen het buiten behandeling laten van een gevraagde omgevingsvergunning, voor het opslaan van verontreinigde grond binnen een inrichting in Kloosterzande, is bezwaar gemaakt door SPA WNP Ingenieurs B.V. namens H4A. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit niet te herroepen. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Provinciale reactie op ontwerp-bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer’ van gemeente Middelburg

De Provincie Zeeland heeft een reactie gegeven op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Waterpark Veerse Meer’ van de gemeente Middelburg, omdat er geen of op bepaalde onderdelen onvoldoende overeenstemming is met de (provinciale) regelgeving en provinciaal beleid.

Zeeuwse reactie op Zuid-Hollands omgevingsbeleid

Zuid-Holland heeft het beleid op de ‘fysieke leefomgeving’ aangepast. Beleid op de fysieke leefomgeving gaat over alles wat je om je heen ziet, hoort en ruikt. Als buurprovincie is het belangrijk dat we daarnaar kijken en hierop een reactie geven, zodat we geen tegenstrijdige maatregelen nemen en dat we elkaar kunnen helpen waar dat handig en nodig is. GS hebben een zienswijze ingediend bij Zuid-Holland waarin ze aangeven dat ze op een groot aantal punten overeenkomstige ambities en uitdagingen zien en benoemen de al bestaande samenwerking op onder andere de Zuidwestelijke Delta en de ontwikkeling van de kust in de Omgevingsagenda.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 februari 2021.

Een greep uit de agenda: 

4 februari 2021

Jo-Annes de Bat opent de online bijeenkomst Kennis & Innovatienetwerk circulair bouwen.

Tijdens het online event Kompas 2021 worden de beste bestuurders bekendgemaakt. Anita Pijpelink is een van de genomineerden.