Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 22 augustus 2019

GS sturen rapportage internationalisering primair onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen ter kennisname aan PS

De Zeeuws Vlaamse onderwijsinstellingen ProBaz en Perspecto hebben onderzoek laten uitvoeren naar de wenselijkheid en haalbaarheid van internationalisering van het primair onderwijs in Zeeuws Vlaanderen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben ter informatie het definitieve rapport hiervan ontvangen en sturen het ter kennis name door aan Provinciale Staten van Zeeland.

Mandaat ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen

Gedeputeerde Staten hebben besloten om tijdelijk mandaat (tot en met 31 december 2019) te verlenen aan het afdelingshoofd POJZ, dan wel zijn plaatsvervanger voor het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, lid 1 onder d Wro voor ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen die van invloed zijn op toename van stikstof en waarbij wordt verwezen naar de passende beoordeling van de (voormalige) PAS.

Beleidsregels ontheffing verboden handelingen

GS hebben beleidsregels vastgesteld voor de beoordeling van een verzoek om ontheffing van het verbod op het aangaan van overeenkomsten door raadsleden en bestuurders, als bedoeld in artikel 15 van de Gemeentewet (en artikel 33 Waterschapswet).

Dinsdag 20 augustus 2019

Subsidie Mosselweek Praag 2019

De Provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 4.000 aan de Vereniging van Mosselhandelaren “De Mosselhandel” voor de organisatie van de Mosselweek 2019 in Praag. Het evenement sluit aan bij de doelstellingen voor de mosselsector met betrekking tot het vergroten van de toegevoegde waarde en het ontwikkelen van nieuwe markten, zoals genoemd in de Innovatie-agenda 2022 ‘Verbinden en versterken Visserij Zuidwest Nederland’. Tevens draagt het bij aan het versterken van de concurrentiepositie van de Zeeuwse visserij en aquacultuur.

Subsidie voor het toegankelijk maken van bushalteplaatsen in Vlissingen

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat bushalten toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking. De Provincie heeft de afgelopen jaren belangrijke haltes in haar beheer aangepakt. Denk aan een opgehoogd perron voor reizigers in een rolstoel en geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking. Met een subsidieregeling wil de Provincie ook gemeenten stimuleren om (meer) bushalten toegankelijk te maken. De Provincie heeft hier eerder € 800.000 voor uitgetrokken. De gemeente Vlissingen is de vierde gemeente die subsidie toegekend krijgt. De gemeente gaat voor 1 juli 2020 vijf halteperrons toegankelijk maken en ontvangt daarvoor € 21.671 subsidie.

Toestemming plaatsen LED-informatiezuil

De Provincie geeft toestemming aan de gemeente Terneuzen voor het plaatsen van een informatiezuil op de kruising van de N290/Guido Gezellestraat.

Orange the World Campagne

Provincie Zeeland neemt de komende vijf jaar deel aan de campagne 'Orange the World' op De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen (25 november). In de jaren 2019-2023 wordt het Abdijplein op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, in het kader van de wereldwijde Campagne 'Orange the World' oranje uitgelicht.

Voortgang Toerismetop 2019

Zeeland verwelkomt de Nederlandse recreatiesector tijdens de tweede landelijke Toerisme Top op 9 oktober 2019 in het Topshuis. Ongeveer vierhonderd vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, overheden, VVV’s en andere recreatie gerelateerde organisaties komen samen om te discussiëren over en werken aan Bestemming Nederland. Onder meer Staatssecretaris Mona Keijzer zal aanwezig zijn om haar kijk te geven op de verdere uitwerking van het Perspectief 2030: een visie op recreatief Nederland in 2030.

Provincie en Inspectie zijn akkoord met rapportage risico’s voormalig Thermphosterrein

De Provincie, op advies van DCMR/RUD Zeeland, en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie (ILT) zijn akkoord met de rapportage die het bedrijf Van Citters Beheer heeft laten opstellen. In die rapportage worden de actuele risico’s voor de omwonenden van de aanwezigheid en verwerking van fosfor op het voormalige Thermphosterrein in beeld gebracht. En volgens de Provincie en ILT is één en ander voldoende in beeld gebracht.

De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021; welke richtingen en effecten?

De Provincie werkt samen met alle partijen in Zeeland aan een nieuwe Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. In de ‘Richtingen Notitie’ staat wat de Provincie als uitgangspunten meegeeft aan de opstellers van de visie. Het gaat om het respecteren van recente beslissingen om beleid te gaan veranderen of juist om beleid te behouden. In de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ wordt beschreven welke rol de milieueffectrapportage (MER) speelt bij het opstellen van de omgevingsvisie en hoe effecten op natuur, milieu en landschap alsmede het doelbereik bepaald zullen worden. De MER zal naast de Richtingen Notitie van invloed zijn op de inhoud van de omgevingsvisie.

Tussenrapportages DCMR en RUD Zeeland

De DCMR en de RUD Zeeland hebben gerapporteerd over de door hen voor de Provincie uitgevoerde werkzaamheden in de eerste 4 maanden van 2019.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 augustus 2019.

Een greep uit de agenda: 

19 augustus 2019

Harry van der Maas gaat naar Kickoff Festival Zeeland in Vlissingen.

21 augustus 2019

Dick van der Velde heeft een werkbezoek in het kader van wonen in de regio Hulst.

24 augustus 2019

Han Polman gaat naar de Havendagen Zierikzee.

25 augustus 2019

Anita Pijpelink opent de tentoonstelling ‘Een Bunder Follies’ in ’s-Heer Arendskerke.

26 augustus 2019       

Anita Pijpelink ontvangt staatssecretaris Menno Snel van Financiën bij North Sea Port in Terneuzen.