Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 23 april 2020

Maatregelen Provincie Zeeland voor ondernemers

De Provincie Zeeland trekt twee miljoen euro uit voor steun aan het Zeeuwse bedrijfsleven. Het geld komt als aanvulling op de te verwachten vergoedingen die het Rijk geeft aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. In dit kader wordt geld beschikbaar gesteld voor twee concrete projecten. Impuls Zeeland ontvangt € 316.500 subsidie voor verruiming van scope en doelgroep van het instrument Zeeland Financial Matching. Dockwize ontvangt € 350.000 voor een programma waarin businesscoaches en financieel experts met de ondernemer een oplossing zoeken om het bedrijf aan de crisis te ontworstelen.

Subsidietoekenning aan vijf aanvragen uit openstelling Samenwerking voor Innovatie 2019

Voor de POP-3 openstelling ‘Samenwerking voor Innovatie’ zijn de ingediende aanvragen beoordeeld door de Provincie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Op grond van deze regeling konden partijen een Europese subsidie aanvragen om te investeren in samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis in Zeeland. Van de ingediende aanvragen zijn er op dit moment vijf projecten positief beoordeeld. Samen krijgen de projecten € 908.016,64 Europese POP-3 subsidie. De Provincie zelf heeft hiervoor eerder al € 777.957,15 aan cofinanciering beschikbaar gesteld. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft € 130.059,50 aan cofinanciering beschikbaar gesteld.

Jaarstukken 2019 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

Gedeputeerde Staten hebben de jaarrekening van 2019 van het fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland vastgesteld. Door een gunstige koersontwikkeling van het belegde vermogen van het Nazorgfonds wordt voorgesteld een bedrag van € 746.088 toe te voegen aan de nog in te stellen ‘Reserve meerjarig beleggingsresultaat’ binnen het Fonds. De jaarstukken zijn voor de eerste maal digitaal gepubliceerd op het P&C portaal van de Provincie Zeeland https://zeeland.begrotingsapp.nl/jaarstukken-2019-nazorgfonds.

Zeeuws Maritiem MuZEEum op weg naar hét zeevaardersmuseum van Nederland

Het Zeeuws Maritiem MuZEEum wil hét zeevaardersmuseum van Nederland worden. Om te voldoen aan de wensen van de huidige tijd, is het nodig om het museum grondig te verbouwen. De Provincie Zeeland verleent hiervoor € 200.000 subsidie. Sinds vorig jaar is het MuZEEum opgenomen als museum in drie van de vijftig vensters van de Canon van Nederland. Zij zijn het tweede Zeeuwse museum dat opgenomen is in de Canon.

GS verzoeken gemeenten naam- en adresgegevens te verstrekken voor enquête Zeeuwse Omgevingsvisie

In het kader van burgerparticipatie bij het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie wil de Provincie een goed beeld krijgen van de houding en mening van de Zeeuwse inwoners over de thema’s uit de Zeeuwse Omgevingsvisie. Daarom hebben wij ZB/planbureau gevraagd een enquête te houden. Dat heeft daarvoor namen en adresgegevens nodig uit de Basisregistraties Personen van de gemeenten. Via deze brief doet de Provincie een concreet verzoek aan de verschillende colleges om de benodigde naam- en adresgegevens eenmalig uit de Basisregistratie Personen te verstrekken.

Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd

Het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen na de vaststelling van de jaarlijkse reguliere actualisatie van het Natuurbeheerplan in september 2019. Sindsdien heeft zich de kans voorgedaan om in zes gebieden buiten het Natuurnetwerk Zeeland natuur te realiseren die de bestaande natuur van het Natuurnetwerk versterkt en steviger maakt. Verder wordt in twee gebieden (nieuwe natuur) de begrenzing van het Natuurnetwerk gecorrigeerd volgens de daadwerkelijke kadastrale begrenzing en wordt in een ander gebied de status ‘Agrarisch gebied van ecologische betekenis’ omgezet naar nieuwe natuur. Om die reden is nu een aanvulling op de planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld. Het Openstellingsbesluit SNL Zeeland 2020 is gewijzigd om de eigenaren-beheerders van de gebieden, zoals opgenomen in deze aanvullende planwijziging, in staat te stellen om nog in 2020 gebruik te maken van subsidie voor functieverandering (waardevermindering van de grond bij de omvorming van landbouwgrond naar natuur) en inrichting van nieuwe natuur, of voor subsidie voor een kwaliteitsimpuls in bestaande natuur. Deze wijzigingen maakt het mogelijk om in 2020 een begin te maken met de realisatie van 83,5 hectare nieuwe natuur en voegt 4,5 hectare bestaande natuur toe aan het Natuurnetwerk. Hiermee wordt weer een flinke stap gezet bij de voltooiing van het natuurnetwerk in Zeeland. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het Natuurnetwerk in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Rol Provincie in relatie tot zorg en leefbaarheid

Gedeputeerde Staten leggen in een brief aan Provinciale Staten uit hoe zij in de komende periode hun rol zien in de zorgsector. Zij bezien dit met name vanuit het bredere perspectief van leefbaarheid.

Dinsdag 21 april 2020

Provincie Zeeland staat beweiden toe

Provincie Zeeland heeft samen met de minister van LNV en andere provincies een redeneerlijn vastgesteld om beweiden van vee toe te staan in het kader van de Wet natuurbescherming.

Verlengen Cultuurbeleid

Het huidige Provinciale cultuurbeleid loopt af op 31 december 2020. Omdat de Omgevingsvisie als nieuw beleidskader niet op tijd kan worden vastgesteld wordt aan Provinciale Staten gevraagd om het huidige cultuurbeleid te verlengen tot eind 2021. Dit zorgt voor duidelijkheid en stabiliteit in de door coronamaatregelen zwaar getroffen culturele sector.

Subsidie voor twee LEADER-projecten uit de POP-3 regeling

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en het versterken van de economie van de regio. Er wordt nu aan twee aanvragers subsidie toegekend. Het benodigde budget hiervoor bestaat uit € 176.482,79 aan Europese middelen en € 176.482,79 aan cofinanciering vanuit nationale overheden.

Intern onderzoek naar sponsoring

Artikel 217a van de Provinciewet schrijft voor dat Gedeputeerde Staten periodiek onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur. In dit kader wordt een onderzoek gestart dat zich richt op het instrument sponsoring van de Provincie.

Gedeputeerde Staten beantwoorden brief over de Zeeuwse Omgevingsvisie

GS hebben van een inwoner van Schouwen-Duiveland een brief ontvangen met een aantal vragen over onder andere biodiversiteit en CO2. Deze onderwerpen worden onderdeel van de Zeeuwse Omgevingsvisie. GS kunnen de vragen nog niet inhoudelijk beantwoorden, omdat de Omgevingsvisie nog niet klaar is. Wel is de briefschrijver uitgenodigd om kennis te nemen van en deel te nemen aan het proces van de Omgevingsvisie.

Ontwikkeling gebiedsvisie Veerse Meer wordt ondanks coronacrisis vervolgd

De coronacrisis heeft invloed op de werkwijze en planning van de gebiedsvisie Veerse Meer. De omstandigheden vragen om een aanpassing van de gekozen werkwijze om veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. Daarom worden eerder geplande fysieke bijeenkomsten vervangen door internetconsultaties via vragenlijsten en waar nodig videoconferenties. Daardoor kan de betrokkenheid en inbreng van maatschappelijke partners gewaarborgd blijven voor de eerste fase van de gebiedsvisie. Deze fase gaat onder meer over algemene richtinggevende principes voor toekomstige ontwikkelingen, en duiding van aandachts- en beschermingsgebieden in en rond het Veerse Meer. Fase 1 kan zodoende alsnog voor de zomer volgens planning worden afgerond.

Ontwerpbesluit tot niet opstellen milieueffectrapportage voorgenomen activiteiten van Zeeland Airport B.V.

Vooruitlopend op de aanvraag voor het wijzigen van het luchthavenbesluit heeft Zeeland Airport B.V. op grond van het Besluit milieueffectrapportage een m.e.r.-beoordelingsnotitie met bijbehorend addendum opgesteld. Het vliegveld Midden-Zeeland heeft het voornemen de start- en landingsbaan te draaien en verplaatsen. Provinciale Staten zijn bevoegd om een besluit over deze notitie inclusief addendum te nemen. Daarom leggen Gedeputeerde Staten een ontwerpbesluit over deze notitie voor aan Provinciale Staten.

Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen

De gezamenlijke K6-gedeputeerden hebben voor de komende Kamerverkiezingen het position paper ‘Helemaal Nederland: te klein voor grote verschillen’ opgesteld. De K6 is een netwerksamenwerking van de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland op het gebied van demografische ontwikkelingen. Het position paper moet input leveren voor de partijprogramma’s die voor de komende Kamerverkiezingen worden geschreven. De kernboodschap is dat grote verschillen in Nederland vanuit oogpunt van gelijkheid niet wenselijk én uiteindelijk op termijn ook minder (economisch) gunstig zijn voor ons land als geheel. De regio’s die groeien en die hierin achterblijven, hebben elkaar veel te bieden. Dit paper is dan ook een oproep om ons hele land zo goed mogelijk te gebruiken voor de versterking van een brede welvaart voor ons allemaal.

Aanvullend openbaar vervoer voor toeristen

Gedeputeerde Staten stellen voor 2020 een aanvullende exploitatiebijdrage van € 193.577 beschikbaar aan Connexxion voor toeristenlijnen en op toeristen afgestemde tariefacties. De daadwerkelijke aanwending daarvan is overigens afhankelijk van het verdere verloop van de coronacrisis en de in dat kader te treffen maatregelen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 mei 2020.

Een greep uit de agenda: 

Vanwege de landelijke richtlijnen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de openbare aangelegenheden van het college tot en met 28 april beperkt.

Zo bezoeken Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas, Anita Pijpelink en Dick van der Velde wél de komende tijd samen met Han Polman, een Zeeuwse instelling, organisatie, bedrijf of particulier die Zeeland helpt de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen en/of zwaar te lijden heeft onder de crisis.

21 april 2020

Anita Pijpelink en Han Polman bezoeken het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

5 mei 2020

Han Polman ontsteekt het Vrijheidsvuur in de nacht van 4 op 5 mei om 24:00 uur op het Bellamypark in Vlissingen.