Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 23 januari 2020

Eerste Natuurrapportage Zeeland

De Provincie Zeeland heeft een eerste Natuurrapportage opgesteld. In deze rapportage wordt gekeken naar de trends van soorten en kwaliteit van de natuur in de natuurgebieden en in het agrarisch gebied. In de Natuurrapportage is aangesloten bij de volgende pijlers uit de Natuurvisie: Natuurbescherming, Natuurbeheer, Natuurontwikkeling, en Natuurherstel.
De Provincie is voornemens elke drie jaar een Natuurrapportage op te stellen. Samenvattend wordt gesteld dat gemiddeld in Zeeland de biodiversiteit onder druk staat, zoals dat ook geldt voor de rest van Nederland. Structurele oorzaken die lastig zijn aan te pakken, zijn de depositie van stikstof, de verdroging – verhevigd door de klimaatverandering – en het verdwijnen van landschapselementen buiten de natuurgebieden. Natuurherstel is een proces van jaren en de komende tijd zal dit nog veel aandacht van de Provincie vergen. De natuurherstel- en natuurontwikkelingsprojecten in de provincie hebben echter goede resultaten opgeleverd.

Onderzoeksopdracht mogelijke samenwerking gemeenschappelijke regelingen

De drie gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, GGD en Veiligheidsregio hebben een onderzoeksopdracht gegeven naar eventuele mogelijke vormen van samenwerking. Bij dat onderzoek zullen Provinciale Staten worden betrokken.

Dinsdag 21 januari 2020

De Provincie neemt deel aan een onderzoeksprogramma de Catalyst

De invoering van autonoom rijden komt steeds dichterbij. Er zijn nog wel veel zaken die onderzocht moeten worden. Daarom neemt de Provincie Zeeland deel aan het landelijk onderzoeksprogramma "living lab Catalyst". De Provincie Zeeland neemt deel aan twee onderzoeksprogramma's. Het eerste programma wordt onder de wegbeheerders uitgevoerd. Door het aanbieden van praktische use cases en testfaciliteiten wil de Provincie Zeeland het bedrijfsleven bewust maken van de veranderingen die autonoom transport voor de logistieke keten kan gaan betekenen, maar ook de diverse wegbeheerders voorbereiden op de impact in verkeersmanagement, verkeersveiligheid, beheer en onderhoud en ontwerp/aanleg/aanpassing van de infrastructuur. Dit helpt de Zeeuwse wegbeheerders bij de invoering van het autonoom rijden en digitalisering van de diensten. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de weg, de gegevens verwerking, de verantwoordelijkheid en bigdata. Het tweede onderzoek betreft een economisch onderzoek. Bedrijven in de regio Rotterdam en Zeeland worden betrokken in dit onderzoeksprogramma. Autonome transport oplossingen die in de toekomst worden geïntroduceerd veranderen logistieke netwerken. Nieuwe spelers gaan de logistieke markt veranderen. Dit onderzoek dient de gevolgen voor de logistieke sector in beeld te brengen. Deze onderzoeken maken deel uit van een groter landelijk onderzoeksprogramma waarbij tientallen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen bij zijn betrokken. TNO coördineert de aanpak.

Besluit op bezwaar - Nishoek 38a Kruiningen

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) over de beslissing op het Wob-verzoek met betrekking tot de inrichting aan Nishoek 38a in Kruiningen is bezwaar gemaakt. Gedeputeerde Staten hebben bij Wob-besluit van 8 april 2019 het verzoek tot openbaarmaking van een controlerapport van 13 maart 2019 toegewezen. Dit besluit is vervolgens op 26 mei 2019 ingetrokken. De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk alsmede gegrond te verklaren. De commissie concludeert in haar advies dat het Wob-besluit ten onrechte is genomen en dat bezwaarde tegemoet moet worden gekomen in de kosten van rechtsbijstand. GS nemen het advies van de commissie over.

Benoeming lid Overleg Platform Openbaar Vervoer

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voordracht van de heer S.P. de Paauw als lid van het OPOV namens de Provinciale Chronisch zieken- en Gehandicaptenorganisatie Zeeland.

Fietsrustpunten Schouwen-Duiveland

De gemeente Schouwen Duiveland heeft van de Provincie € 13.360 subsidie gekregen voor het extra comfortabel maken van acht fietsrustpunten. Deze fietsrustpunten zijn mooie en logische rustpunten voor fietsers die op het eiland Schouwen-Duiveland fietsen. Op deze locaties waren al een bankje, een laadzuil voor de elektrische fiets en een overzichtspaneel voor het fietsknooppuntensysteem. Met de verkregen subsidie worden de rustpunten extra comfortabel gemaakt door het creëren van onder andere voorzieningen om uit de wind te zitten en comfortabeler te picknicken. De acht locaties zijn niet willekeurig gekozen. Vier locaties zijn logische rustpunten in het fietsknooppuntensysteem. De andere vier locaties bieden een mooi uitzicht over de aanwezige natuur op het eiland. De rustpunten worden begin 2020 gerealiseerd, zodat de (recreatieve) fietser er al dit voorjaar gebruik van kan maken.

Intentieverklaring vfonds 75 jaar vrijheid

Gedeputeerde Staten hebben de intentie uitgesproken om samen met de Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) te investeren in het herdenken, vieren en koesteren van 75 jaar Vrijheid in Zeeland. Hiervoor wordt binnenkort een intentieverklaring door de provincie Zeeland en het vfonds ondertekend. Deze intentieverklaring sluit aan bij provinciale activiteiten in Zeeland in een programma rond 75 jaar Vrijheid. Ook in 2020 herdenken we in Zeeland dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd van de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vieren we dat we al 75 jaar in vrijheid kunnen leven. Evenals de provincie Zeeland vindt ook het vfonds het van belang dat er in samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties, activiteiten worden georganiseerd die het belang van vrijheid uitdragen.​​

Openstelling POP-3 subsidies Niet-productieve Investeringen water 2020

Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water'. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting / transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Het gaat hier om investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 1.090.000 aan Europese middelen (ELFPO).

Provincie akkoord met 1e wijziging begroting 2020 van RUD Zeeland

GS stellen aan PS voor om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e wijziging van de begroting 2020 van de RUD Zeeland. Deze wijziging heeft betrekking op de hogere (ABP) premies en de kosten van toezicht op indirecte lozingen. Deze kostenverhoging wordt gedekt uit de bestaande provinciale begroting.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 28 januari 2020.

Een greep uit de agenda: 

21 januari 2020

Jo-Annes de Bat opent de onderhoudsbasis van Ørsted in Vlissingen.

22 januari 2020

Jo-Annes de Bat spreekt over de Zeeuwse economische perspectieven bij Koperen Passer in Goes.

23 januari 2020

Jo-Annes de Bat ondertekent de routekaart ‘Verduurzaming Sport’ van het Interprovinciaal Overleg namens Zeeland In Amsterdam.

Harry van der Maas en Han Polman ontvangen de Vlaamse Vertegenwoordiging en het Bestuur van de Universiteit Gent  in het kader van de samenwerking van UGent en (Campus) Zeeland.

24 januari 2020

Jo-Annes de Bat leest voor op de Prinses Ireneschool in Goes. Ook woont hij de opening van YourSurprise Campus bij in Zierikzee.

Jo-Annes de Bat en Han Polman zijn aanwezig bij de nieuwjaarsreceptie van Nort Sea Port in Gent.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan de gemeente Sluis.

26 januari 2020

Han Polman is aanwezig bij het PROMS Lions concert in de Zeeuwse concertzaal in Middelburg.

27 januari 2020

Jo-Annes de Bat opent het jongerendebat ‘Op weg naar het Lagerhuis’ in het provinciehuis in Middelburg. Ook is hij aanwezig bij het startmoment van het Europese project ‘Bourgondische Buren’ in Stekene (België).  

Anita Pijpelink opent een groen schoolplein in Kamperland.

Han Polman houdt een toespraak bij de onthulling en het ontsteken van het licht van het Holocaustmonument ‘Levenslicht’ op het Abdijplein in Middelburg.