Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 24 januari 2019

Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022

Het ontwerp Milieuprogramma (versie 2.0) heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tijdens de inzageperiode geen zienswijzen ingebracht. Het Milieuprogramma 2018-2022 2.0 van de Provincie Zeeland is een aanpassing van het op 26 oktober 2018 vastgestelde Milieuprogramma. Het Milieuprogramma bevat uitvoeringsbeleid met als doel het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Op deze manier draagt de Provincie Zeeland bij aan het verbeteren van het milieu via uitvoering van de wettelijke milieutaken en via haar inzet op duurzaamheid binnen de provinciale opgaven. Het Milieuprogramma heeft een wettelijke basis in de Wet milieubeheer (art. 4.9). Provinciale Staten worden gevraagd het Milieuprogramma vast te stellen.

Dinsdag 22 januari 2019

Ontheffing voor afschot van damherten op de Haringvreter

Met het vaststellen van de beleidsnota Natuurwetgeving werd het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer aangewezen als derde leefgebied voor damherten in Zeeland. Daarbij hoort goed beheer, net als dat nu in De Manteling en op Schouwen gebeurt. Op dit moment is het natuurlijk evenwicht op De Haringvreter volledig verstoord door het grote aantal herten. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten tot het verlenen van een (concept)ontheffing Wet natuurbescherming aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor de reductie van het aantal damherten. Ook is het Faunabeheerplan goedgekeurd waarmee de (concept)ontheffing wordt onderbouwd en uitgewerkt. De stukken liggen na vandaag zes weken ter inzage. Iedereen kan daarop een zienswijze indienen.

Subsidie 2019 voor Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid 2017-2020, onderdeel museumbeleid, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2019 bedraagt deze subsidie € 2.934.956. Het Zeeuws Museum zal met deze subsidie zorgdragen voor de collectie, tenminste twee wisseltentoonstellingen in 2019 organiseren en educatieprogramma's opstellen en uitvoeren voor het Zeeuwse onderwijs.

Gedeputeerde Staten feliciteert Stad Gent met het nieuwe college van burgemeester en schepenen

De opgaven en belangen die ons over de grens heen verbinden vragen grensoverschrijdende samenwerking en een oriëntatie op de verschillende schaalniveaus. Op vlak van de ontwikkelingen in de Kanaalzone zijn er vele gedeelde belangen in een gebied met eenzelfde haven. Gedeputeerde Staten werken aan een duurzame samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus aan beide zijden van de grens, waarbij ook Stad Gent een belangrijk partner is.

Richtlijn gedenktekens buiten de bebouwde kom in de provincie Zeeland

In overleg met de wegbeheerders Rijkswaterstaat, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland en Stichting Slachtofferhulp is een richtlijn opgesteld hoe gehandeld dient te worden ten aanzien van het plaatsen van gedenktekens in de provincie Zeeland buiten de bebouwde kom, hoe adequaat wordt gereageerd op een verzoek van een betrokkene en hoe om te gaan met illegaal geplaatste gedenktekens langs de weg. Dit convenant zal door alle betrokken partijen ondertekend worden.

Onderzoeksprogramma 2019 Rekenkamer Zeeland

Het college van GS heeft kennis genomen van het onderzoeksprogramma 2019 van de Rekenkamer Zeeland.

Benoeming nieuw lid van het Overlegplatform Openbaar Vervoer

Mevrouw Boogaard is benoemd als lid van het Overlegplatform Openbaar Vervoer. Zij is werkzaam bij de VVV en vervult de vacature, die is ontstaan door het vertrek van de heer De Jong.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 29 januari 2019.

Een greep uit de agenda: 

23 januari 2019

Jo-Annes de Bat leest voor aan basisschoolleerlingen in CineCity Vlissingen vanwege het Nationaal Voorleesontbijt. Aansluitend leest hij voor bij OBS Het Kompas in Oost-Souburg. Daarna is hij aanwezig bij de Persconferentie Scheldeprijs in Terneuzen.

Han Polman gaat naar de afscheidsbijeenkomst van commissaris van de Koning de heer Cornielje in Arnhem.

Carla Schönknecht houdt een openingswoord voor studenten Watermanagement/Delta Management van de HZ in de Voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

24 januari 2019

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Zeeland Refinery in Nieuwdorp. Aansluitend brengt hij een werkbezoek aan Visio in Goes.

Ben de Reu gaat naar de opening van de Delta Water Challenge en prijsuitreiking in Vlissingen.

25 januari 2019

Jo-Annes de Bat leest voor op kleuterschool Kibeo in Goes. ’s Middags brengt hij een werkbezoek aan Van Leijsen in Tholen.

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas brengen een werkbezoek aan de bouwplaats van de Sloeweg viaducten met Statenleden.

28 januari 2019           

Harry van der Maas opent ‘Op weg naar het Lagerhuis’ in het provinciehuis in Middelburg.