Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 28 september 2017

Subsidie vervangen leibedekking Gasthuiskerk Middelburg

De Provincie Zeeland heeft besloten € 38.500 subsidie te verlenen aan het rijksmonument Gasthuiskerk in Middelburg voor het vervangen van de leibedekking. Vervanging hiervan is zeer urgent. Het betreft een onvoorziene omstandigheid. Ook de gemeente Middelburg verleent een financiële bijdrage.

Wijziging begroting 2018 van de RUD Zeeland

De RUD Zeeland heeft een wijziging van de begroting 2018 ter instemming naar haar deelnemers gestuurd. De wijziging heeft betrekking op de kostenverhoging in verband met het conformeren aan de wijziging van de cao en de pensioen-premie. GS stellen PS voor om met deze wijziging in te stemmen.

Extra busvervoer voor spitstreinen NS

GS stellen € 150.000 beschikbaar voor extra busvervoer, dat aansluit op de spitsintercity's, die vanaf 10 december 2017 gaan rijden.

Dinsdag 26 september 2017

Het Collegeprogramma Halverwege

Op 22 juni 2017 hebben we met onze omgeving gesproken over de uitvoering van ons collegeprogramma 'Krachten bundelen'. De resultaten van deze bijeenkomsten zijn verwerkt in een verslag dat ter informatie aan Provinciale Staten is toegezonden. Naast de gesprekken met de stakeholders vinden in oktober en november 2017 gesprekken met de Zeeuwse gemeenten plaats.

Nazorgheffing stortplaats Koegorspolder

De stortplaats Koegorspolder is niet meer in gebruik. Indaver gaat de stortplaats overdragen aan de Provincie Zeeland. Om de nazorg van de stortplaats goed uit te kunnen voeren is medio 2017 het nazorgplan vastgesteld. Op basis van dit nazorgplan is het benodigde budget (doelvermogen) berekend. Dit doelvermogen wordt door Provinciale Staten gebruikt om de nazorgheffing te bepalen. De kosten voor de uitvoering van de eeuwig durende nazorg van de stortplaats Koegorspolder bedragen € 4.020.669 en worden in rekening gebracht bij de huidige exploitant. Dit gebeurt middels een heffing: de zogeheten nazorgheffing. Indaver betaalt de heffing zodat de Provincie de eeuwig durende zorg op zich kan nemen.

Er is veel te kiezen

De Provincie zal de komende weken een aantal keuzes voor nieuw omgevingsbeleid bespreken met vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit is een eerste stap naar een Zeeuwse Omgevingsvisie waarin wordt uitgestippeld hoe in de periode na 2018 wordt omgesprongen met ruimte, milieu, water, verkeer en vervoer, natuur, cultureel erfgoed enzovoort. De visie geeft aan welke toekomst de Provincie voor Zeeland ziet en wat nodig is om Zeeland vitaal te houden.

Provincie draagt bij aan Europees project voor kustvogels

De Provincie Zeeland werkt samen met Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat in het Europese project LIFE-IP Deltanatuur. Dit is een landelijk project met natuurgerichte maatregelen voor rivieren en grote wateren en wordt gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. In Zeeland worden twee projecten uitgevoerd in de Grevelingen en de Westerschelde, achtereenvolgens getrokken door Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Het gaat onder andere om het herstel en de aanleg van broedeilanden. In de Grevelingen wordt een natuurwinstplan opgesteld voor de onderwater-natuur. Verder worden Deltabreed knelpunten verkend en oplossingen geboden om het broedsucces van kustvogels in de Zuidwestelijke Delta te verbeteren. De aanpak die op de Wadden heeft gewerkt, wordt vertaald naar Zeeland volgens de werkwijze van Vogelbescherming in het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’, maar nu in de Zuidwestelijke Delta. De Provincie draagt € 210.000 aan cofinanciering bij. Het project loopt tot en met 2021.

Subsidieplafonds natuur- en landschapsbeheer Zeeland voor 2018 vastgesteld

GS hebben de beschikbare budgetten, de aanvraagperioden en de tarieven voor subsidies natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en natuurinvesteringen in 2018 vastgesteld. Met subsidiekaarten is vastgesteld welke gebieden voor de subsidies in aanmerking komen. De openstelling dient voor het beheer van circa 1150 hectare natuurgebied, circa 75 kilometer akkerranden en voor de ontwikkeling van 28 hectare nieuwe natuur. Met het besluit is € 3 miljoen in 2018 gemoeid.

Nieuwe interne vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen

Op grond van de Regeling melden vermoeden van een misstand is de Provincie verplicht om een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Door het vertrek van de huidige vertrouwenspersoon ontstond een vacature. Er is een nieuwe vertrouwenspersoon gevonden, die in oktober 2017 begint. Daarnaast biedt de Provincie haar medewerkers de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 oktober 2017.

Een greep uit de agenda: 

28 september 2017

Ben de Reu is aanwezig bij de feestelijke opening van de anaerobe voorzuivering Sloe in Nieuwdorp.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de bijeenkomst over de Omgevingsvisie in het provinciehuis in Middelburg.

29 september 2017

Jo-Annes de Bat en Ben de Reu zijn aanwezig bij de persconferentie Tacx Pro Classic in de Abdij in Middelburg.

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het jubileum- en openingsfeest van Delmeco in Goes.

2 oktober 2017            

Harry van der Maas ontvangt een delegatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  in Middelburg.