Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie Zeeland opent haar deuren voor de Tacx Pro Classic

De organisatie van de Tacx Pro Classic heeft de Provincie Zeeland gevraagd haar medewerking te verlenen voor het inrichten van de zogenaamde ‘permanence’. Gedeputeerde Staten openen daarvoor graag de deuren van de Abdij. Ze stellen vast dat de Tacx Pro Classic, als opvolger van de Profronde van Midden-Zeeland, een stukje Zeeuws wielererfgoed is. De internationale wielerklassieker spreekt tot de verbeelding met haar unieke finish in zee, dammen, dijken, wind en water. Gedeputeerde Staten hopen dat veel Zeeuwen zaterdag 12 oktober 2019 een kijkje nemen of zelf opstappen bij de toertocht van de Tacx Pro Classic.

Joris' Kerstboom komt naar Zeeland

Het programma Joris’ Kerstboom’ van de KRO-NCRV komt naar Zeeland. Op zaterdag 7 december 2019 is Joris Linssen te vinden op het Abdijplein in Middelburg. Hij nodigt mensen uit om hun verhaal te delen met de vraag: ' voor wie heb jij een kerstgedachte of wie wil je in het licht zetten?' Naast het sociale karakter van het programma, de kerstboom fungeert als ontmoetingsplaats, draagt het programma bij aan de promotie van Zeeland. De Provincie Zeeland maakt de komst van het programma mede mogelijk door de aanschaf van een kerstboom en kerstballen.

Wijzigingsbesluit openstelling samenwerking voor innovatie

In artikel 6 van het openstellingsbesluit stond een tegenstrijdigheid, deze is nu gecorrigeerd. Om de aanvragers tegemoet te komen is de openstellingstermijn met 2 weken verlengd. Indienen is nu mogelijk tot 16 september 2019 17.00 uur.

Beslissing op bezwaar

Het bezwaar tegen het besluit met betrekking tot de aanvraag van vaststelling van subsidie in het kader van de Regeling Jonge Landbouwers Zeeland 2017, is te laat ingediend. In verband hiermee is het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en daarom niet inhoudelijk beoordeeld.

Subsidie gemeente Schouwen-Duiveland en gemeente Terneuzen voor toegankelijk maken bushalteplaatsen

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat bushalten toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking. De Provincie heeft de afgelopen jaren belangrijke haltes in haar beheer aangepakt. Denk aan een opgehoogd perron voor reizigers in een rolstoel en geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking. Met een subsidieregeling wil de Provincie ook gemeenten stimuleren om (meer) bushalten toegankelijk te maken. De Provincie heeft hier eerder € 800.000 voor uitgetrokken. De gemeente Schouwen-Duiveland is de vijfde gemeente die subsidie toegekend krijgt. De gemeente gaat voor 1 juli 2020 zestien halteperrons toegankelijk maken en ontvangt daarvoor € 154.250 subsidie. De gemeente Terneuzen is de zesde gemeente die subsidie toegekend krijgt. De gemeente gaat voor 1 juli 2020 zestien halteperrons toegankelijk maken en ontvangt daarvoor € 130.240 subsidie.

Het project N62 Tractaatweg is geëvalueerd

Gedeputeerde Staten hebben het evaluatierapport ontvangen dat AT Osborne in opdracht van de Tractaatweg BV heeft opgesteld. Dit rapport is ter kennisneming aan Provinciale Staten gezonden.

Overeenkomst Staatsbosbeheer inzake Bath

In het kader van het Natuurpakket Westerschelde wordt het project Bath ten uitvoer gebracht. Dit project draagt circa 28 hectare estuariene kwaliteit bij aan de opgave. De aanbesteding is op 11 februari 2019 gestart. Staatsbosbeheer is eigenaar van het projectgebied. Met het ondertekenen van de overeenkomst geeft Staatsbosbeheer toestemming voor het uitvoeren van de werkzaamheden en de daarbij horende onderzoeken.

Provincie Zeeland subsidieert Watersnoodmuseum voor verduurzamen en ontwikkelen en realiseren van kenniscentrum

Het Watersnoodmuseum ontvangt een subsidie van € 200.000 voor het verduurzamen van het Watersnoodmuseum 'het vijfde caisson' en de ontwikkeling en realisatie van een kenniscentrum. Het museum gaat hiermee de lange termijn doelstellingen van het museum versneld realiseren met betrekking tot het kennisdelen en bewustwording rondom waterveiligheid en klimaatbeleid. Vanuit de herinneringen aan de watersnoodramp ’53 wil het kenniscentrum bijdragen aan bewustwording op het gebied van waterveiligheid, klimaat, zeespiegelstijging en andere situaties waar een ‘te veel aan water’ problematisch is of kan worden.

Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning gemeente Sluis voor 41 zorgappartementen Breskens

De gemeente Sluis heeft op 10 juli 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van 41 zorgappartementen aan de Ringlaan 4 in Breskens. Omdat de vergunning in strijd met het vigerende bestemmingsplan is verleend en daarmee strijd oplevert met het provinciale beleid rondom wonen hebben Gedeputeerde Staten hiertegen bezwaar ingediend.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 3 september 2019.

Een greep uit de agenda: 

27 augustus 2019

GS neemt deel aan de stagemiddag van het ZAJK en de ZLTO.

Anita Pijpelink opent het Zeeland Nazomer Festival in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij de Opening van het Zeeland Nazomerfestival in Middelburg.

29 augustus 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar het Uienontbijt 2019 in Colijnsplaat.

31 augustus 2019           

GS is aanwezig bij de Start viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen. 

2 september 2019       

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan de Oosterschelde met De Zeeuwse Natuur.