Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 30 januari 2020

GS geven reactie op principebesluit zonnepark Rammekens

GS nemen het verzoek van de gemeente Vlissingen over beleid voor zonneparken mee bij de voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie.

Gedeputeerde Staten stellen werkplan 2020 van DCMR vast

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan voor 2020 van DCMR vastgesteld. DCMR voert voor de Provincie Zeeland werkzaamheden uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor de BRZO en RIE4 bedrijven in Zeeland. Het werkplan beschrijft op welke wijze DCMR hier in 2020 invulling aan geeft en hoe DCMR voldoet aan de kwaliteitseisen die hierbij van toepassing zijn. In 2020 wordt de werkwijze met betrekking tot het milieutoezicht geharmoniseerd. Dit houdt in dat de Zeeuwse inspecteurs ook met brancheplannen en digitale checklijsten gaan werken waar DCMR mee werkt. Verder handelt de meldkamer van DCMR vanaf 1 januari 2020 ook alle bedrijfsmeldingen van Zeeuwse Brzo/RIEbedrijven af. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de wens van het bestuur om een level playing field voor deze categorie bedrijven te realiseren of dit verder te verbeteren en te bevorderen.

Provincie steunt herstructurering bedrijventerreinen Smokkelhoek

Om bedrijventerreinen een kwaliteitsimpuls te geven kunnen Zeeuwse gemeenten subsidie aanvragen bij de Provincie Zeeland. Gemeente Kapelle heeft een plan opgesteld om een kwaliteitsslag te maken op bedrijventerrein Smokkelhoek, zodat dit een aantrekkelijk bedrijventerrein blijft voor ondernemers en medewerkers. Voor de realisatie van dit plan krijgt gemeente Kapelle € 572.548 subsidie van de Provincie Zeeland. De subsidieaanvraag voor de herstructurering van de Kenniswerf in Vlissingen is afgewezen, omdat de plannen op dit moment nog onvoldoende zijn uitgewerkt.

Richtingen notitie Klimaatadaptatie: Zeeuwse risico’s in beeld

Het klimaat verandert. Daarom maken we in Zeeland met alle betrokken partijen een regionale Klimaatadaptatie Strategie. Deze willen we eind 2020 klaar hebben. Over de effecten van klimaatverandering op Zeeland is de afgelopen maanden gesproken met overheden en belangenorganisaties. Hier zijn ruim dertig Zeeuwse 'klimaatkwetsbaarheden' benoemd en mogelijke oplossingen voor aangedragen. Dit is de basis om te gaan werken aan een gezamenlijke Klimaatadaptatie Strategie Zeeland.

GS leggen Notitie Netwerksturing Slimme Mobiliteit aan PS voor

Vanuit het coalitieakkoord ‘Samen Verschil Maken’ is de Strategische Opgave Slimme Mobiliteit geagendeerd. De eerste stap in de besluitvorming door Provinciale Staten bij een opgave betreft het bespreken van een notitie over netwerksturing. Die notitie maakt de samenwerking in het netwerk expliciet en geeft inzicht in betrokkenheid van Provinciale Staten.

Vierde wijziging begroting 2020

De vierde wijziging van de begroting 2020 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen en één wijziging met budgettair effect.

Dinsdag 28 januari 2020

Zeeland neemt deel aan Straits Committee

Nu het Verenigd Koningrijk en Europa een nieuwe fase ingaan hebben de Provincies Zeeland, West-Vlaanderen, Nord, Pas de Calais en Kent de wens uitgesproken om met elkaar in gesprek te blijven en samenwerkingsverbanden aan te halen. Het overleg wordt het Straits Committee genoemd. Het Straits Committee zal zich inzetten om samenwerking tussen organisaties uit de regio te bevorderen.

Integrale kostensubsidie voor Stichting Landschapsbeheer Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt in 2020 € 853.964 subsidie aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. Het gaat daarbij om activiteiten als:

  • het aanplanten van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee
  • onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland
  • coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers en sociaal kwetsbaren
  • onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en het uitkeren van vergoedingen voor boerenlandpaden.

SLZ draagt daarmee bij aan de provinciale doelen zoals vastgelegd in de Natuurvisie Zeeland 2017-2022.

Besluit om terughoudend te zijn met ontheffingen voor luchtdrukgeweren

GS besluiten, in verband met de veiligheid, om terughoudend te zijn met het verlenen van ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van onbeschermde diersoorten zoals ratten.

Subsidie voor het Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 169.751 aan het Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit haar bestedingenplan 2020. Deze activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van natuurgerichte educatie en recreatie in het Oosterscheldegebied en dragen bij aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Zeeuwse natuur. Op de website van het Nationaal Park Oosterschelde vindt u meer informatie.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over Erfgoed Deal

In de brief aan PS wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en de aanpak van de Erfgoed deal in Zeeland.

Subsidie food-evenement Walcheren Toen en Nu

GS hebben besloten € 7.500 subsidie te verlenen aan de Stichting Smaek van Zeeland voor de organisatie van het food-evenement ‘Walcheren Toen en Nu’, welke zal plaatsvinden van 13 juni tot en met 27 juni 2020. Tijdens dit evenement wil de organisatie het Zeeuwse streekproduct promoten door middel van nieuwe events, foodbelevingen en wil ze producenten van het streekproduct verbinden met verwerkende organisaties (onder andere horeca), detailhandel en (lokale) consumenten. In het project participeren de ondernemersverenigingen van Middelburg, Vlissingen en Veere en de Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct.

Regionale woningmarktafspraken Zeeuws-Vlaanderen

De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft regionale woningmarktafspraken opgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten heeft deze vastgesteld op basis van de woningbehoefte van de Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019. De regionale woningmarktafspraken vormen de start van een gezamenlijk woonbeleid dat moet leiden tot een toekomstbestendige woningvoorraad. Dat vraagt enerzijds om regie op de hoeveelheid en soorten nieuwbouw maar ook om te zorgen dat de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig blijft.

Analyseresultaten zuiveringsslib bij Beelen bekend gemaakt

GS hebben besloten om het rapport met de resultaten van de indicatieve partijkeuring zuiveringsslib bij Beelen Terneuzen BV toe te sturen aan Provinciale Staten. Uit de resultaten blijkt dat het zuiveringsslib moet worden afgevoerd naar een erkend verwerker (verbrandingsoven). Dit komt overeen met de verwachting, het betreft namelijk zuiveringsslib dat normaal gesproken rechtstreeks wordt aangeboden aan de afvalverbrandingsinstallatie van AEB in Amsterdam. Beelen Terneuzen BV is in overleg met Waternet over de afvoer van het zuiveringsslib voor verwerking (verbranding).

GS verlenen subsidie voor aanstelling programmamanager Zeeuwse Coalitie

Voor de Zeeuwse Coalitie, een samenwerkingsverband van ADRZ, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Emergis, SVRZ, zorgverzekeraar CZ, huisartsen en gemeenten, wordt voor de aanstelling van een programmamanager een éénmalige financiële bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld. Doel van dit samenwerkingsverband is het borgen van de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning en daarmee de leefbaarheid in Zeeland. Naast de bijdragen die partijen zelf beschikbaar stellen, heeft  zorgverzekeraar CZ dit verzoek als deelnemende partij bij de Provincie ingediend. De Provincie neemt eveneens deel aan de Zeeuwse Coalitie.

Eindafrekening en afsluiting projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg

Gedeputeerde Staten hebben de eindafrekeningen van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 1 en 2) opgemaakt. De projecten zijn afgesloten met een positief resultaat van in totaal € 20,4 miljoen. Het overgrote deel hiervan komt op het conto van het project N62 Tractaatweg. Van dit totale resultaat is al € 14,25 miljoen bij het vaststellen van de Najaarsnota in Provinciale Staten in november 2019 toegevoegd aan de algemene middelen in de provinciale meerjarenbegroting. Voor het restant wordt nu voorgesteld dit ook aan de algemene middelen toe te voegen.

Ophoging investeringskrediet voor leidingwerk Westerschelde Ferry

Om er voor te zorgen dat de schepen van de Westerschelde Ferry zonder problemen brandstof kunnen blijven bunkeren, wordt het leidingwerk tussen de waltank en de tankinstallatie vervangen. Dit leidingwerk is vijftien jaar oud en, mede door de zoute omgeving, toe aan vervanging. Na aanbesteding blijkt dat er meer geld nodig is dan eerder voorzien. Dat is aan PS voorgelegd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 4 februari 2020.

Een greep uit de agenda: 

28 januari 2020

Het college brengt een werkbezoek aan de gemeente Tholen.

30 januari 2020

Jo-Annes de Bat ontvangt Zeeuwse Meesters en spreekt over duurzame landbouw in het provinciehuis in Middelburg.

Harry van der Maas loopt een dagje mee met de Provincie-medewerkers van de buitendienst. Hij opent ook de bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) in Middelburg.

31 januari 2020

Harry van der Maas gaat op werkbezoek bij Emergis in Kloetinge.   

Anita Pijpelink brengt een bezoek aan Grenspark Groot Saeftinghe met Provinciale Staten.

1 februari 2020           

Anita Pijpelink en Han Polman zijn aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst Watersnoodramp 1953 in Ouwerkerk.

Anita Pijpelink neemt deel aan het symposium ‘Oral History’ in Ouwerkerk.

2 februari 2020

Jo-Annes de Bat geeft het startschot van de Zeven van Cadzand en reikt de prijzen uit na afloop van de Mammoet Midwinter Halve Marathon van Cadzand-Bad.

3 februari 2020

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Profielnorm in Tholen.

Anita Pijpelink houdt een toespraak bij de opening van de Roggenplaat, in aanwezigheid van Minister Van Nieuwenhuizen.