Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 5 december 2019

Deelname Provincie Zeeland aan Ontwikkelfaciliteit voor Energiecoöperaties

De Provincie heeft een uitnodiging ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om bij te dragen aan een ontwikkelfaciliteit in de vorm van een fonds voor het ondersteunen van energiecoöperaties. De Provincie is het eens met het ministerie dat lokaal draagvlak erg belangrijk is, maar heeft besloten niet deel te nemen aan het fonds omdat er in Zeeland al veel ervaring is met burgerinitiatieven voor duurzame energie. De Provincie steunt deze initiatieven al met expertise, begeleiding en ondersteuning. De gevraagde bijdrage aan het fonds is voor de Provincie nu ook nog niet passend in financiële zin. Wel gaat de Provincie in overleg met het ministerie om de faciliteit in te kunnen zetten voor andere activiteiten en projecten voor de uitvoering van de RES en het Klimaat-akkoord.

Dinsdag 2 december 2019

Zeeland steunt onderzoek naar de effecten van vlas en hennepteelt

Vlas is een gewas dat bij Zeeland hoort. Het heeft naast de productie van linnen een aantal positieve teeltaspecten die een bijdrage kunnen leveren aan actuele landbouwdoelen zoals klimaat en biodiversiteit. Dit is echter niet exact onderbouwd. De vereniging Vlas en Hennep.nl wil daarom een onderzoek uit laten voeren naar de bijdrage van de teelt aan diverse duurzaamheids- en economische doelen. Deze resultaten kunnen gebruikt worden in de doorontwikkeling van het landbouwbeleid. De Provincie draagt € 17.000 bij aan dit onderzoek gezien het belang van de vlassector voor Zeeland.

Prestatieovereenkomst POP3 2019 vastgesteld

GS stellen de prestatieovereenkomst POP3 2019 tussen RvO.nl en Provincie Zeeland vast. POP3 heeft betrekking op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. In deze overeenkomst worden nadere uitvoeringsafspraken, alsmede bijbehorende financiële afspraken, vastgelegd.

Kick Off Festival Zeeland

Zowel voor het leefklimaat als voor de Zeeuwse arbeidsmarkt is het van belang dat we zoveel mogelijk jongeren interesseren voor wonen en werken in Zeeland. Met het Kick Off Festival Zeeland wordt beoogd een feestelijke start te geven aan het collegejaar 2020-2021. Studenten en scholieren kunnen op die dag kennis maken met diverse culturele-, en vrijwilligersorganisaties, stages, regionale bedrijven, gemeenten en huisvestingsorganisaties. Campus Zeeland / Provincie Zeeland stelt
€ 19.520 beschikbaar voor de organisatie van het Kick Off Festival Zeeland. Dit festival wordt gezamenlijk georganiseerd door de onderwijsinstellingen HZ, Scalda en UCR en zal plaatsvinden op 26 augustus 2020 in Vlissingen. Dit festival is vrij toegankelijk voor zowel nationale als internationale studenten en scholieren uit Zeeland, alsmede geïnteresseerde jongeren van buiten Zeeland.

Financiering Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Het landelijk Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) ondersteunt decentrale overheden bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het gebied van mobiliteit. Het KpVV wordt door de Provincies en stadsregio’s gefinancierd. Provincies hebben afgesproken om hun financiële bijdragen aan het KpVV via het IPO te laten lopen. Ter uitvoering daarvan hebben Gedeputeerde Staten besloten om de IPO-directeur mandaat te verstrekken voor de periode 2019-2021. Voor de Provincie Zeeland gaat het om een jaarlijkse bijdrage van € 70.000.

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA gewijzigd

GS stemmen in met een gewijzigde ledenovereenkomst met de Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten U.A. (DOVA). DOVA is een samenwerkingsverband waarin alle decentrale OV-autoriteiten zijn vertegenwoordigd. Het behartigt onderwerpen, die alle decentrale OV-autoriteiten aangaan, zoals het OV-betaal- en tariefsysteem, de sociale veiligheid en de open informatiehuishouding.

Subsidie voor herinneringskrant ‘Zeeuws Weerzien’

Gedeputeerde Staten verlenen een subsidie van maximaal € 7.500 aan stichting Zeeuws Weerzien. Hiermee worden in 2020 vier nieuwe uitgaven van de herinneringskrant ‘Zeeuws Weerzien’ uitgegeven. ‘Zeeuws Weerzien’ is een gratis krant, vol herinneringen aan 'het Zeeland van toen'. De krant is bedoeld voor oudere inwoners van Zeeland en bevat artikelen en verhalen uit (kranten)archieven vanaf ongeveer 1950 tot recentere jaren, inclusief columns van hedendaagse schrijvers.

Herbenoemen voorzitter en leden van de commissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van de voorzitter en drie leden van de commissie bezwaar, beroep en klachten, hebben GS besloten om de heer mr. T.L.J. Drouen (voorzitter), mevr. mr. M. Bosman-Schouten en mevr. mr. R.H. van Marle te herbenoemen voor een periode van vier jaar. Het lidmaatschap van de heer mr. D. Rietberg wordt op zijn verzoek beëindigd.

Subsidie voor Industrieel Museum Zeeland

Het Industrieel Museum is één van de Zeeuwse themamusea. Om de verouderde expositie ‘procestechniek’ beter te laten aansluiten op de doelgroepen van het museum, en in het bijzonder het onderwijs, wordt een provinciale bijdrage toegekend van € 34.496. De subsidie wordt ingezet voor de modernisering van de expositie en de ontwikkeling van een educatief programma.

Beslissing op verzoek Stichting Schone Polder

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een verzoek ontvangen van Stichting Schone Polder tot het intrekken van de aan Perkpolder Beheer B.V. verleende Natuurbeschermings-wetvergunning voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder. GS hebben besloten om niet tegemoet te komen aan dit verzoek.

Ondertekening intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst Geopark Schelde Delta

Het initiatief om te komen tot de UNESCO Global Geopark status voor de Schelde Delta heeft weer een belangrijke mijlpaal bereikt richting kandidaatstelling in oktober 2021. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondertekenen van een intentieverklaring om samen met 50 Vlaamse en Nederlandse partijen te gaan werken aan het daadwerkelijk vormgeven van het Geopark Schelde Delta. Verder is ingestemd om samen met de provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en de EGTS Linieland van Waas en Hulst een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om sturing te geven aan het initiatief tot het moment van de statustoekenning in 2023. Beide ondertekeningen vonden plaats op 28 november 2019 in het provinciehuis in Antwerpen. Hiermee is de verkenningsfase van het initiatief overgegaan naar de daadwerkelijke gezamenlijke realisatie van het Geopark Schelde Delta.

Jaarplan 2019 RUD Zeeland wordt aangevuld

Het jaarplan 2019 dat de Provincie met de RUD Zeeland is aangegaan wordt op drie punten uitgebreid. Dit betreft een formele vastlegging van een aanvulling van het jaarplan 2019 waarmee de RUD Zeeland al eerder in het jaar is begonnen. Het betreft de volgende taken:

  • Implementatie BRIKS taken;
  • Uitbreiding fte’s voor toezicht en handhaving groene wetgeving;
  • Werkzaamheden overgang bodemsaneringstaak van Provincie naar gemeenten.

Beantwoording ingezonden brief Stichting Witte Wijk Sas

Het provinciebestuur geeft antwoord op vragen die zij heeft ontvangen naar aanleiding van een verleende subsidie Provinciale Impuls Wonen, toegekend voor de sloop van woningen van woningcorporatie Woongoed in Sas van Gent. De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is een subsidieregeling met als doel de woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. De ingediende subsidieaanvraag van Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voldoet aan de voorwaarden van de PIW regeling en omwille daarvan is de subsidie toegekend.

Brief aan het bestuur van RUD Zeeland over uitvoering BRIKS

GS hebben de vragen beantwoord die door het bestuur van RUD Zeeland zijn gesteld over de wijze waarop DCMR de BRIKS taken wil uitvoeren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 december 2019.

Een greep uit de agenda: 

3 december 2019

Het college brengt een werkbezoek aan de gemeente Terneuzen.

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde spreken tijdens het congres Flexwonen in Midddelburg.

4 december 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Pladdet in Biervliet.

5 december 2019

Harry van der Maas opent het symposium ‘Samen leven Samen werken’ in Vlissingen.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Terra Maris in Oostkapelle.

6 december 2019

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink gaan naar het jubileumconcert van Zeeland Refinery en LUKOIL in Middelburg.

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas en Dick van der Velde zijn aanwezig bij de afscheidsreceptie van wethouder Loes Meeuwisse in Goes.

7 december 2019

Jo-Annes de Bat opent Joris’ Kerstboom en leest er voor op het Abdijplein in Middelburg.

Han Polman doet mee aan de schrijfactie van Amnesty in ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.