Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 5 maart 2020

Evaluatie project Tractaatweg

GS hebben PS geïnformeerd over de opvolging van adviezen voortkomend uit de evaluatie van het project Tractaatweg.

Antwoord op schriftelijke vragen over Eindafrekening en afsluiting projecten N62, Sloeweg en Tractaatweg

De Statenfractie van Forum voor Democratie heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het Statenvoorstel eindafrekening N62 Sloe- en Tractaatweg. Via deze weg geven GS antwoord op de gestelde vragen, zodat deze bij de behandeling van het Statenvoorstel in de commissie Economie van 20 maart en de Statenvergadering van 17 april betrokken kunnen worden.

Rapportage garantstelling North Sea Port 2019

De rapportage garantstelling North Sea Port 2019 is ter informatie naar PS gezonden.

Jaarrekening 2019/liquidatieregeling Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports

De jaarrekening 2019/liquidatierekening van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports is ter informatie aan Provinciale Staten gezonden.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten zijn via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Dinsdag 3 maart 2020

Voortgang stikstof naar Landelijke Regietafel Stikstof

Periodiek wordt de voortgang in de stikstofaanpak besproken in de Landelijke Regietafel Stikstof (LRS). Hier zitten verschillende ministers en de CdK's als Rijksheer aan tafel. Dit gebeurt naast de reguliere Bestuurlijke Overleggen Stikstof, waar de minister van LNV met de coördinerend gedeputeerden overlegt. De situatie in Zeeland is voor wat betreft vergunningverlening niet problematisch, maar kent wel gebieden waar meerdere vergunningen vast zitten. Met behulp van een goede samenwerking tussen partijen is het de bedoeling dat hier in de gebiedsgerichte aanpak oplossingen voor gevonden worden. Een belangrijk punt in de algehele aanpak, is de stikstofherkomst uit het buitenland en van de scheepvaart. Door GS wordt dit punt, via deze rapportage, breed op de agenda van de LRS gezet.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Op 1 januari 2019 is de nieuwe entiteit Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland van start gegaan. Het is een samenvoeging van de Taskforce en de twee RIEC’s. Daarmee wordt een krachtige hulp- en ondersteuningsstructuur beoogd die innovatie, kennis en expertise gebundeld in huis heeft. Deze samenvoeging van Taskforce RIEC Brabant-Zeeland tot één entiteit moet op inhoudelijk vlak leiden tot een toenemende meerwaarde voor de netwerkpartners betrokken bij de aanpak van ondermijning. Omdat de overige RIEC’s in Nederland geen Taskforce kennen en het bestaande RIEC convenant niet geheel de lading dekt is een aanvullend convenant ‘Bondgenootschap van lokale- en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant-Zeeland’ opgesteld.

Subsidie Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct 2020

Gedeputeerde Staten van Zeeland verlenen een subsidie van € 10.000 aan de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct in de kosten voor 2020. De stichting richt zich op de promotie van Zeeuwse streekproducten. Circa 160 bedrijven zijn inmiddels bij de stichting aangesloten. Het doel is om tien nieuwe producten te certificeren in 2020.

Integrale kostensubsidie voor SportZeeland

Sport en bewegen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de provincie, het lichaam, de motorische ontwikkeling en onze sociale contacten. De Provincie Zeeland stimuleert een toekomstbestendige ontwikkeling van sport in Zeeland. Daarvoor dragen we bij aan het Zeeuws Sportakkoord en financiert de Provincie SportZeeland met € 321.006 om als kennis-en netwerkorganisatie de uitvoering ter hand te nemen.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de thematische openstelling Human Capital Agenda van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 30 augustus tot en met 8 november 2019 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt in te dienen. In totaal zijn er acht projecten ingediend voor een bedrag van € 355.698. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS.
De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Hive
  • HR Netwerk Zeeland
  • Hulst Vestigingsstad
  • Gids - Gezel G2
  • Lagere werkdruk door de inzet van slimme innovaties bij SVRZ
  • Op weg naar Zeeuwse learning communities
  • Stages voor internationale technische studenten als instroom-instrument voor Industrie & Maintenance

Naar een 'North Sea Port District'

Na de havenfusie van North Sea Port werken ook de acht  aandeelhoudende overheden van het havenbedrijf meer intensief samen. De gemeenten en Provincies onderkennen dat een gezamenlijke haven veel kansen biedt maar dat we ook klaar moeten staan voor de uitdagingen van de toekomst. Een gemeenschappelijke strategie voor het North Sea Port District zet in op energietransitie, circulaire economie, versterking van de toegankelijkheid (onder andere spoorverbinding), leefbaarheid, huisvesting, arbeidsmarkt en onderwijs. Om de ambities vanuit Vlaanderen en Zeeland op elkaar af te stemmen wordt gezamenlijk een procesbegeleider aangeworven voor twee jaar. Gedeputeerde Staten stemmen in om per jaar € 17.000 bij te dragen voor 2020 en 2021.

Openstelling subsidieregeling ‘versterking kennis- en innovatienetwerken’ binnen Campus Zeeland

De subsidieregeling ‘versterking van Kennis- en Innovatienetwerken’ wordt voor de periode van 5 maart tot en met 1 december 2020 opengesteld. De subsidieregeling versterking van Kennis- en Innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland: een netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen dat zich richt op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren. Dit zijn er zes: havens & logistiek, industrie & maintenance, water & energie, agrofood & seafood, vrijetijdseconomie en zorg. Eén van de drie pijlers van Campus Zeeland is het ondersteunen van kennis- en innovatienetwerken binnen deze Zeeuwse kernsectoren. Bij de K&I-netwerken is in de afgelopen jaren vooral aandacht besteed aan het opbouwen van nieuwe netwerken. In de komende jaren gaat het vooral om het continueren en versterken van bestaande netweken. Om de bestaande netwerken te versterken en zich te laten ontwikkelen tot robuuste netwerken, is het nodig deze netwerken nu vooruitzicht op financiering te bieden voor een langere periode en met duidelijke voorwaarden en op termijn ook een substantieel deel eigen financiering. Kennis- en Innovatienetwerken die al subsidie van de Provincie krijgen voor het organiserend vermogen, kunnen dit kalenderjaar geen gebruik maken van deze regeling. Campus Zeeland en de Economic Board Zeeland werken nauw samen: de deskundigen-commissie van de Economic Board adviseert GS over de subsidieaanvragen van de K&I netwerken, en leden van de Stuurgroep Campus Zeeland hebben zitting in de Economic Board, waardoor kennis uitwisseling en afstemming geregeld is.

Vertraging PS-voorstel N673 (Zanddijk-Molendijk)

Met het Rijk is afgesproken dat zij nog een second opinion uitvoert over de rijksbelangen die eventueel gediend zouden kunnen worden door de uitvoering van het project Zanddijk. Wij verwachten dat ons gesprek met het Rijk over de resultaten daarvan in maart plaats zal kunnen vinden. Het voorleggen van een voorstel aan de Staten zal daarom pas na het gesprek met het Rijk plaats kunnen vinden.

GS stemmen in met het Handhaving Uitvoering Programma 2020

Het Handhaving Uitvoering Programma 2020 is een nadere praktische uitwerking van het toezicht en de handhaving binnen de Provincie Zeeland en de aangrenzende gebieden van de Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2020. In dit plan worden door de diverse betrokken instanties, terreinbeheerders, politie en bevoegd gezag, keuzes gemaakt over inzet van mensen en materieel. Alles is gericht op het positief beïnvloeden van het naleefgedrag van de gebruikers in het toezichtgebied. Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het Handhaving Uitvoering Programma 2020.

Provincie Zeeland sluit uitvoeringsovereenkomst met HZ voor realisatie Joint Research Center

Bij besluit van 26 maart 2019 is aan de Stichting HZ University of Applied Sciences (HZ) een subsidie van maximaal € 12.000.000 toegekend voor de realisatie van het Joint Research Center in Middelburg. Uit dit besluit vloeit voort dat in de vorm van een uitvoeringsovereenkomst, te sluiten met HZ, een aantal formaliteiten geregeld wordt.

Subsidie voor Toeristische Uitvoeringsalliantie

De Provincie geeft in 2020 subsidie aan de organisaties die samenwerken in de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). De organisaties die samenwerken in TUA zijn VVV Zeeland, Economische Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme (HZ). TUA maakt elk jaar een jaarplan met activiteiten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het provinciaal toeristisch beleid. In totaal betreft het een pakket aan werkzaamheden ter grootte van € 891.245. Hiermee worden projecten gerealiseerd voor innovatie in de sector, digitale vernieuwing, toeristische mobiliteit, kennisontwikkeling, natuurbeleving en natuurbranding, gezond in Zeeland en de Zeeuwse erfgoedlijnen.

Subsidie voor duurzaamheidsscan Bedrijvenpark Zuid Zierikzee

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. Hiervoor ontvangt de gemeente Schouwen-Duiveland een subsidie van € 20.000 voor het Bedrijvenpark Zuid Zierikzee.

Zeeuws Museum voorgedragen als regionaal museum in culturele basisinfrastructuur Rijk

GS hebben besloten het Zeeuws Museum voor te dragen als regionaal museum in de culturele basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk. Hiermee bestaat de kans op financiering door OCW. Het Zeeuws Museum heeft aan aanvraag voorbereid voor een publieksprogramma dat zich richt op het terugdringen van eenzaamheid. Dit vraagstuk speelt in Zeeland sterk. Het programma wordt ingebed in de eigen tentoonstellingen en ook uitgerold over andere geïnteresseerde musea. Daarmee worden deze, vaak lastig te bereiken, doelgroepen benaderd in hun eigen omgeving. De minister maakt haar besluit over opname in de BIS bekend op Prinsjesdag.

Voortgang regionaal waterbeheer Zeeland

In 2019 heeft het college haar zorg uitgesproken over het tijdig realiseren van doelstellingen in het regionale waterbeheer, in samenhang met het financiële beleid van het waterschap. Het waterschapsbestuur heeft hierop per brief gereageerd en in gesprekken toegelicht hoe zij de doelstellingen binnen de financiële kaders denken te kunnen realiseren. GS hebben vertrouwen in de voorgestelde aanpak, maar wil de vinger aan de pols houden en stelt daarom eind 2021 als nieuw ijkmoment voor.

Samenwerking vrijwilligersorganisatie cultureel erfgoed

Gedeputeerde Staten hebben besloten Provinciale Staten voor te stellen om met ingang van de nieuwe cultuurperiode (2021) de vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed samen te laten werken in het Netwerk Erfgoedorganisaties. Dit voorstel is tot stand gekomen na raadpleging van de vrijwilligersorganisaties. Gedeputeerde Staten stellen geen bezuiniging voor maar een efficiëntere inzet van de middelen voor concrete projecten, activiteiten en deskundigheidsbevordering. Voor concrete (bij voorkeur gezamenlijke) projecten en activiteiten die bijdragen aan het behoud, beheer en ontsluiting van het cultureel (immaterieel) erfgoed, kunnen de organisaties vanaf 2021 subsidie aanvragen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 10 maart 2020.

Een greep uit de agenda: 

3 maart 2020                   

Het college maakt kennis met het Havenbestuur van Antwerpen.

Dick van der Velde is aanwezig bij de bijeenkomst over de gebiedsvisie Veerse Meer voor raadsleden en Statenleden in het provinciehuis in Middelburg.

4 maart 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Hefmatic in Borssele.

Harry van der Maas is aanwezig tijdens de prijsuitreiking van de MONO-posterwedstrijd op Nehalennia (Breeweg) in Middelburg.

Harry van der Maas en Dick van der Velde gaan op werkbezoek bij Indaver in Nieuwdorp.

Anita Pijpelink opent de inspiratiemiddag cultuureducatie in Goes.

5 maart 2020

Dick van der Velde is aanwezig bij de starthandeling in het havengebied Pharos in Breskens.

6 maart 2020

Het college brengt samen met Provinciale Statenleden een werkbezoek in het teken van ondermijning aan het hoofdkantoor van de politie in Tilburg en Breda en ’s middags aan DCMR en RUD in Terneuzen.

Jo-Annes de Bat opent het Rootzz College ‘Let’s Cross Borders’ in Terneuzen.

7 maart 2020

Han Polman reikt onderscheidingen uit tijdens de algemene ledenvergadering van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers in Nieuwdorp.

9 maart 2020

Het college luncht met Zeeuwse Kamerleden in het Provinciehuis in Middelburg.

Jo-Annes de Bat reikt de Zeker Zeeuws certificaten en de Zeeuwse Mossel Trofee uit tijdens de Horecabeurs in de Zeelandhallen in Goes.

Dick van der Velde bezoekt de Horecabeurs in de Zeelandhallen in Goes.