Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 6 februari 2020

GS sturen geactualiseerd normen- en toetsingskader ter vaststelling aan PS

GS bieden het geactualiseerd normen- en toetsingskader aan voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Het normenkader is het kader waarbinnen de externe accountant zijn rechtmatigheidsoordeel over de jaarrekening vormt. Jaarlijks wordt het normenkader geactualiseerd. Het normenkader is geoperationaliseerd in een toetsingskader. Provinciale Staten wordt gevraagd het geactualiseerde normen- en toetsingskader vast te stellen voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2019.

Provincie vraagt om opheldering langer openhouden kerncentrale Borssele

Zeeland werkt aan de energietransitie en een CO2-neutrale toekomst. Eén van de relevante technieken is kernenergie. De rijksoverheid heeft toestemming gegeven om de kerncentrale EPZ in Borssele tot 2033 te exploiteren. In het coalitieakkoord van het provinciaal bestuur is opgenomen dat het langer openhouden van Borssele bespreekbaar is, als het Rijk daarin zijn verantwoordelijkheid óók neemt. De Provincie verzoekt nu EPZ om inzichtelijk te maken wat er nodig is om de bedrijfsduur van de centrale van Borssele te verlengen en wat hiervan de gevolgen zijn.

Dinsdag 4 februari 2020

Samenwerkingsovereenkomst Vrijheid-express

Vanaf begin april tot en met 5 mei 2020 zal, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, een Vrijheid-express door Zeeland rijden. Deze bus is een reizende expositie over de Tweede Wereldoorlog en een ontmoetingsplaats en evenementenplatform voor 75 jaar vrijheid. Om afspraken over gebruik en inzet van de bus vast te leggen, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst.

Europese subsidie gevraagd voor bestrijding watercrassula

Watercrassula is een uit Australië afkomstige oeverplant die steeds vaker voorkomt in Nederland. Onder andere in de Kop van Schouwen bedreigt dit plantje de biodiversiteit. Het plantje woekert in natte duinvalleien, waardoor inheemse soorten verdwijnen. Omdat bestrijding van de watercrassula zeer moeilijk is, zoekt de Provincie naar alternatieve methoden om het plantje terug te dringen. Onderzoekers van Stichting Bargerveen en Bosgroep Zuid-Nederland hebben onlangs een nieuwe methode van systeemgericht beheer ontwikkeld, die zij in de praktijk willen testen. In de geselecteerde gebieden wordt de aanwezige watercrassula afgegraven. Hierna wordt het inheemse oeverkruid  geïntroduceerd, om nieuwe woekering van watercrassula te voorkomen. Voor de uitvoering van dit project wil het College van GS samen met terreinbeheerder Natuurmonumenten twee terreinen beschikbaar stellen in de Kop van Schouwen. Natuurmonumenten is enthousiast over de pilot en werkt graag mee. Voor de financiering van het project wordt aansluiting gezocht bij het Europese subsidieprogramma LIFE Nature.

Provincie vraagt subsidie aan voor evaluatie zandsuppletie Roggenplaat

Eind 2019 is de zandsuppletie van de Roggenplaat uitgevoerd. Provincie Zeeland heeft met het Rijk afgesproken om financiering te zoeken voor de evaluatiefase van de zandsuppletie Roggenplaat. In deze evaluatiefase worden de ecologische en morfologische effecten van de zandsuppletie onderzocht. Om de benodigde financiering hiervoor te verkrijgen, is het voorstel om een LIFE subsidieaanvraag in te dienen.

Provincie Zeeland en Kadaster verstevigen samenwerking

De energietransitie en de veranderingen van het klimaat vragen om een nieuwe en verstevigde samenwerking tussen de Provincie Zeeland en het Kadaster. De Provincie en het Kadaster werken sinds oudsher samen op het gebied van grondzaken, vastgoed en eigendomsregistratie. Vroeger met name in het landelijk gebied, en nu steeds meer in het stedelijk gebied en internationaal. Met het sluiten van een nieuwe overeenkomst in de collegeperiode 2019-2023 wordt deze samenwerking meer planmatig, met ieder jaar een gezamenlijk jaarplan, meer doelgericht en structureel uitgebouwd. Ook het (door) ontwikkelen van kennis vormt onderdeel van deze samenwerking. De komende tijd zullen partijen, in samenwerking met onder meer het Instituut voor Agrarisch Recht en de Radboud Universiteit, dit verder vorm gaan geven. Op 5 februari 2020 wordt er een nieuwe overeenkomst ondertekend door gedeputeerde Van der Velde namens de Provincie Zeeland en de heer Tierolff, voorzitter van de raad van bestuur van het Kadaster. Met de ondertekening is Zeeland de eerste Provincie die verdergaande samenwerking aangaat met het Kadaster.

Provinciale reactie op ontwerp bestemmingsplan camping de Paardekreek

De Provincie Zeeland heeft een reactie gegeven op het ontwerp bestemmingsplan van camping de Paardekreek, omdat er mogelijk geen overeenstemming is met de natuurregelgeving en de provinciale omgevingsverordening.

Nieuwe prognose bedrijventerreinen Zeeland

GS hebben een nieuwe bedrijventerreinenprognose vastgesteld. De nieuwe prognose bevat een inschatting van de ruimtevraag aan bedrijventerreinen in de periode 2019-2030. De prognose is input voor de Provincie en gemeenten bij het maken van bedrijventerreinenbeleid. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economische toekomst van Zeeland. Er moeten voldoende locaties zijn, maar ook niet té veel aanbod. En terreinen moeten goed aansluiten bij de vestigingseisen van bedrijven. De nieuwe prognose gaat uit van een vraag aan bedrijventerreinen tussen de 108 en 207 hectare in de provincie Zeeland in de periode 2019-2030. Wanneer deze vraag wordt afgezet tegen het bestaande planaanbod, lijkt in de meeste regio's voorlopig voldoende ruimte aanwezig om in de vraag te voorzien. Naar aanleiding van de nieuwe prognose worden gemeenten gevraagd om regionaal hun bedrijventerreinen op elkaar af te stemmen, zodat vraag en aanbod in evenwicht zijn.

Toestemming uitgaven gemeente Middelburg en Schouwen Duiveland

In het kader van het preventief toezicht ten aanzien van de begroting 2020 wordt de gemeente Middelburg en Schouwen-Duiveland toestemming tot het doen van een aantal uitgaven verleend.

GS nemen kennis van Onderzoeksprogramma 2020 van Rekenkamer Zeeland

Het bestuur van de Rekenkamer Zeeland heeft het onderzoeksprogramma 2020 vastgesteld en toegezonden aan GS. De Rekenkamer is voornemens om vier onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken betreffen: risico's bij samenwerking, openbaar vervoer, subsidies en het woonbeleid. Daarnaast willen zij een quick scan uitvoeren naar enkele financiële indicatoren genoemd in de provinciale begroting.

Voortgang Regio Deal Zeeland

Op 6 juli 2018 hebben Rijk en Provincie de Regio Deal Zeeland afgesloten. Anderhalf jaar na ondertekening zien we dat het programma goed op stoom is en er intensief wordt samengewerkt met de partners in de regio en met de Economic Board Zeeland om gezamenlijk uitvoering te geven aan het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. De eerste resultaten zijn al in de regio zichtbaar. Het project ‘Aanvalsplan voor de Arbeidsmarktregio Zeeland’ kreeg 447 uitkeringsgerechtigden aan de slag bij Zeeuwse bedrijven, waarvan een groot deel met afstand tot de arbeidsmarkt. In september 2019 is de pioniersgroep van de nieuwe opleiding ‘Engineering & Innovation’ bij het University College Roosevelt gestart. Vanaf 2020 heeft het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland € 3 miljoen beschikbaar om vijftien recreatiebedrijven te faciliteren bij investeringen in kwaliteitsverbetering. Dockwize, de Innovatiehotspot voor Zeeland, heeft met zijn programma’s al ruim zeshonderd studenten en bijna driehonderd ondernemers de volgende stap kunnen laten zetten in de groei en ontwikkeling van hun ondernemerschap. Om ook in de 2de helft van de uitvoeringsperiode de projecten te realiseren, blijft prioriteitstelling noodzakelijk zodat het volledige bedrag van de Regio Deal ten goede komt aan Zeeland.

GS zien af van last tot sluiting zwembad Scheldorado

GS hebben besloten tot het niet omzetten van het voornemen de badinrichting van het zwembad Scheldorado, Stuvesande 2 in Terneuzen te sluiten. Bij een her-controle is gebleken dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Nieuwe Werkplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid behandeld in GS

Aan de hand van het Jaarverslag 2019 en het Werkplan 2020 van het ROVZ, is gesproken over verkeersveiligheid in Zeeland. Verkeersveiligheid is een prioriteit van PS en GS. In 2019 is het aantal verkeersongevallen met een dodelijke afloop in Zeeland voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. Dit terwijl het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer landelijk de afgelopen jaren juist toenam. Niet alleen het verkeersveiliger maken van de provinciale wegen, maar ook het coördineren, aanjagen en stimuleren van het samenwerkingsverband ROVZ heeft de nodige aandacht. In 2020 gaat er ten aanzien van verkeersveiligheid het één en ander veranderen. De in 2019 gezamenlijk omarmde visie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 worden in de regio’s verder uitgewerkt. Medio 2020 hebben alle regio’s een regionale uitvoeringsagenda SPV. In Zeeland zijn we hard aan het werk om deze afspraak na te komen. In het werkplan wordt hierop al vooruit geblikt. Samen met onze partners richt het ROVZ zich op infrastructuur, educatie en voorlichting en handhaving. We doen dit op de voor Zeeland geprioriteerde thema’s: kwetsbare en onervaren weggebruikers, landbouwverkeer (heterogeniteit), verkeersovertreders en afleiding. Door de gezamenlijke inspanningen van alle partners verenigd in het ROVZ, hopen we de verkeersveiligheid in Zeeland verder te vergroten en de risico’s die tot ongelukken leiden verder te beperken. Omdat verkeersveiligheid sterk wordt beïnvloed door het gedrag van de weggebruikers, doen we een beroep op iedereen die gebruik maakt van de Zeeuwse wegen. Houd uw aandacht bij het verkeer en maak verstandige veilige keuzes zodat we allemaal weer veilig thuis komen. Samen gaan we voor een 100% verkeersveilig Zeeland!

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 februari 2020.

Een greep uit de agenda: 

4 februari 2020

Jo-Annes de Bat bezoekt het Food Forward Track evenement in Heerle.

5 februari 2020

Anita Pijpelink is bij de oprichting van het Straits Committee (samenwerkende regio’s rondom de Straat van Dover) in Arras.

Harry van der Maas reageert op het rapport 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen' van Wouter Bos tijdens een bijeenkomst van het ministerie van WVS. 

Dick van der Velde en de heer Frank Tierolff van het Kadaster ondertekenen de gezamenlijke overeenkomst voor een vernieuwde en verstevigde samenwerking in gebiedsontwikkeling in Zeeland op het provinciehuis in Middelburg.

6 februari 2020

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

7 februari 2020

Jo-Annes de Bat verricht de opening van Traas ongediertebestrijding in ’s-Gravenpolder.

8 februari 2020

Jo-Annes de Bat overhandigt de publieksprijs tijdens het Zeeuwse Connectie Pioniersprijs event in de Abdij in Middelburg.

Han Polman houdt het openingswoord tijdens het Zeeuwse Connectie Pioniersprijs event in de Abdij in Middelburg.

10 februari 2020

Harry van der Maas en minister Stientje van Veldhoven trappen de Conferentie Slimme Mobiliteit af in Goes.