Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 6 juni 2019

Kamerbrief LNV over bomenkap en bossenstrategie

Er is een e-mail van de Bomenstichting Achterhoek gestuurd aan alle PS en GS van Nederland. In de commissie Ruimte van 10 mei 2019 is bij behandeling daarvan gevraagd om een duiding van het juridische kader en de Zeeuwse situatie. Kort erna op 20 mei 2019 heeft Minister Schouten een Kamerbrief gestuurd die ook ingaat op beantwoording vragen bomenkap en waarin wordt aangekondigd dat in 2019 een bossenstrategie wordt opgesteld.

Zesde wijziging begroting 2019 Provincie Zeeland

De zesde wijziging van de begroting 2019 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen en wijzigingen met een budgettair effect. Daarnaast zijn wijzigingen als gevolg van knelpunten infrastructuur opgenomen.

Jaarverslag Westerschelde Ferry B.V. 2018

Op 23 mei 2019 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag Westerschelde Ferry BV 2018 vastgesteld. Het Jaarverslag wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Financiële bijdrage in recreatieve voorzieningen in Waterdunen

Provincie Zeeland, gemeente Sluis en Stichting het Zeeuwse Landschap hebben overeenstemming bereikt over een overeenkomst waarin is vastgelegd dat gemeente Sluis jaarlijks een beheer-vergoeding van 125.000 euro aan Stichting het Zeeuwse Landschap ter beschikking stelt. Deze bijdrage start op het moment dat het verblijfsrecreatiegebied in gebruik is genomen. Met deze bijdrage kan Stichting het Zeeuwse Landschap het beheer en onderhoud financieren van de recreatieve voorzieningen in Waterdunen. Het gaat om voorzieningen als bruggen, bankjes, paden, speeltoestellen en vogelkijkhutten.

Financieel verslag 2018 Tractaatweg B.V. vastgesteld

Het financieel verslag 2018 van de Tractaatweg B.V. is in de Algemene vergadering van aandeelhouders op 16 mei 2019 vastgesteld. Het verslag geeft een duidelijke beschrijving van de voortgang van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg fase 2 en de financiële positie van de Tractaatweg B.V. over het jaar 2018. Dit document wordt nu zoals gebruikelijk ter kennisname aan de leden van Provinciale Staten aangeboden.

Dinsdag 4 juni 2019

Challenge Weeks BioVoice

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 15.000 aan Dockwize voor ontwikkelen van het instrument om grootbedrijven te koppelen aan MKB-ers en startups binnen het programma BioVoice en het uitvoeren van de Challenge Weeks. In de Challenge Weeks van het BioVoice programma worden ideeën en oplossingen van kleinere bedrijven gekoppeld aan vraagstukken van Cargill, Rodenburg en Cosun. De uitkomst van de Challenge Weeks is een getekend innovatiecontract, waarmee ook uitvoering wordt gegeven aan de bedachte oplossingen.

Financieringstafel Zeeland

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de regio's gevraagd mee te doen aan de landelijke pilot ‘Financieringstafels’ en hiervoor concrete voorstellen in te dienen. Zeeland neemt met haar voorstel de volgende stap in de versterking van het Zeeuwse financieringslandschap. De opzet van de financieringstafel (een platform van financiers zoals banken en fondsen) zal bijdragen aan het oplossen van financieringstekorten bij het MKB. Kortom: meer transparantie in de kapitaalmarkt, betere samenwerking en meer ondernemers die hun plan kunnen financieren.

Afhandeling bezwaarschriften openstelling fysieke investeringen

De openstelling ‘fysieke investeringen voor innovatie en modernisering en agrarische ondernemingen’ uit 2018 is een groot succes geweest. Aan 115 agrariërs is subsidie toegekend. Op basis van herbeoordeling is alsnog subsidie toegekend aan 4 agrariërs. Om dit mogelijk te maken is het subsidieplafond van de openstelling verhoogd.

Evaluatie leges

Per 1 januari 2018 zijn in de tarieventabel van de nieuwe Legesverordening provincie Zeeland 2018 nieuwe tarieven opgenomen en diverse bestaande leges meer verhoogd dan de indexering voor loon- en prijsstijging. In het Statenvoorstel ‘Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingsverordening’ is besloten, twee jaar na invoering van de nieuwe leges, de werking ervan te evalueren. Naar aanleiding van gestelde vragen in zowel Provinciale Staten- als commissievergaderingen, klachten van belangenvertegenwoordigers en ingediende bezwaren tegen legesheffing met betrekking tot de categorie ‘Natuur’ is in de vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2018 de toezegging gedaan de Legesverordening provincie Zeeland 2018 nog vóór het zomerreces 2019 te evalueren in plaats van 2020. Er wordt nu een aantal voorstellen gedaan die de naar voren gekomen problemen oplost.

Genodigdenbijeenkomst Havendagen Zierikzee 2019

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten een subsidie van € 2500 te verlenen aan de Stichting Havendagen Zierikzee voor de organisatie van een genodigdenbijeenkomst tijdens de Havendagen Zierikzee op 24 augustus 2019.

Ontwerp verordening Luchthavenregeling De Smitsschorre

Gedeputeerde Staten hebben besloten de ontwerp Luchthavenregeling voor het zweefvliegveld in Axel vast te stellen en voor een ieder ter inzage te leggen. De Eerste Zeeuws-Vlaamse Aeroclub (EZAC) die het zweefvliegveld in Axel exploiteert beschikt op dit moment nog over een vergunning die gebaseerd is op de Wet luchtvaart die ondertussen gewijzigd is. In de gewijzigde wet is geregeld dat de Provincie de oude vergunning omzet naar een nieuwe vergunning. Deze nieuwe vergunning is de verordening Luchthaven De Smitsschorre. Behalve de naam en de opzet van de vergunning verandert er op het zweefvliegveld niets aan activiteiten die de EZAC al jaren op dit vliegveld doet.

Naar een nationaal overzicht met biobased producten

De Provincie Zeeland kent € 20.000 subsidie toe aan Stichting Biobased Delta voor het ontwikkelen van een nationale database met biobased producten. Overheden kunnen de transitie naar een biobased/circulaire economie behoorlijk versnellen door biobased producten in te kopen. Het zoeken naar en beoordelen van biobased producten op duurzaamheid, functionaliteit en kwaliteit vergt extra tijd die inkopers niet hebben. Een nationale database met biobased producten kan inkopers van de Provincie Zeeland en overige Zeeuwse overheden helpen bij deze zoektocht. Ook inkopers van Zeeuwse bedrijven en particulieren kunnen de database in de toekomst gebruiken.

Overheden geven opdracht voor proefproject opvang en berging van zoet water in Kruiningen

Vier overheden ondersteunen gezamenlijk een praktijkproef naar de opvang van drainagewater uit een landbouwperceel en de infiltratie van dit water in de ondergrond. De vier overheden zijn: gemeente Reimerswaal, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (via het Deltafonds), waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland. De proef kadert in de Proeftuin Zoet Water, waarin wordt nagegaan hoe vraag en aanbod van zoet water in balans kunnen blijven. De proef heeft tot doel inzicht te verschaffen in de praktische toepasbaarheid van het opvangen van drainagewater, de infiltratie daarvan in de ondergrond en de latere onttrekking ervan voor landbouwkundige toepassing. Als de ervaringen goed zijn, kan dit een manier zijn waarop agrariërs zelf duurzamer de zoetwatervoorraden onder hun percelen kunnen beheren.

Privacybeleid Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Provincie Zeeland heeft privacybeleid vastgesteld. Het privacybeleid is van toepassing op de gehele organisatie van de Provincie.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis en Innovatienetwerk Circulair Bouwen

Afgelopen drie jaar zijn in Zeeland diverse initiatieven ontstaan rondom circulair bouwen. In deze projecten is veel kennis ontwikkeld over circulair werken: zowel op het gebied van bouwen als ontwerpen. Uit de initiatieven komt naar voren dat de kennis van circulair bouwen versnipperd is en dat kennis en ervaring op dit gebied bij de meeste aanbieders (bouwbedrijven en installateurs) ontbreekt. Ambitie van het kennis- en innovatienetwerk Circulair Bouwen is om de krachten te bundelen en de al opgedane kennis vast te leggen en te delen met Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Op middellange termijn is het plan om dit initiatief te verbreden naar andere sectoren zodat op termijn een paraplu netwerk rondom Circulaire Economie ontstaat dat zich richt op meerdere sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, industrie en dienstverlening. Het netwerk ontvangt financiële steun van Provincie Zeeland/Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken.

Jaarverslag 2018 Commissie bezwaar, beroep en klachten

De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft haar Jaarverslag 2018 vastgesteld en aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2018 vastgesteld

Op 22 mei 2019 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Westerscheldetunnel plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2018 vastgesteld. Het Jaarverslag wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gezonden.

Overdracht bevoegdheid gemeente Noord-Beveland vergunningverlening vervanging drie windturbines

De gemeente Noord-Beveland wil meewerken aan vergunningverlening voor de vervanging van drie windturbines aan de Jacobahaven in Kamperland. Op verzoek van de gemeente draagt het college haar bevoegdheid voor vergunningverlening aan de gemeente over.

Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaarderegeling Provincies 2018

De provinciale werkgevers hebben met de vakbonden in het kader van de cao provincies 2019-2020 overeenstemming bereikt over het wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018. De Provincie Zeeland dient vervolgens decentraal te besluiten tot wijziging van de CAP 2018.

Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en beheer. Onder andere worden Waterdunen en een groot aantal andere nieuw ingerichte natuurgebieden, samen groot 294 hectare, begrensd als bestaand natuurgebied. Hierdoor kunnen ze in 2020 in beheer genomen kunnen worden. Enkele gebieden aan de Bergweg in Nisse, Axelse kreek, Groote dulper en het waterwingebied Sint Jansteen, samen groot 32,38 hectare, worden begrensd als nieuwe natuur. Dit betekent dat deze gebieden in beginsel in 2020 kunnen worden omgevormd van landbouw naar natuur. Hiermee wordt weer een flinke stap gezet bij de voltooiing van het natuurnetwerk in Zeeland. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 juni 2019.

Een greep uit de agenda: 

4 juni 2019  

Harry van der Maas reikt de verkeersveiligheidsprijs uit aan Bisschop Ernstschool in Goes.

5 juni 2019

Het GS-college neemt afscheid van de gedeputeerden Ben de Reu en Carla Schönknecht. Aansluitend vindt de openbare afscheidsreceptie plaats in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Ben de Reu en Carla Schönknecht worden geïnterviewd door Omroep Zeeland in het programma ‘De Zeeuwse Kamer’ in Oost-Souburg.

6 juni 2019      

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Scheldemond College in Vlissingen en hij reikt de ROVZ-Pluim uit aan de ITN-Groep in Nieuwdorp.

7 juni 219

Provinciale Staten, onder leiding van voorzitter Han Polman, installeren het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.

8 juni 2019

Han Polman is aanwezig tijdens Veteranendag Middelburg.

10 juni 2019

Jo-Annes de Bat opent het Nationaal Studenten Kampioenschap Beachvolleybal Hogescholen in Vlissingen.