Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 9 april 2020

Subsidie voor voucherregeling circulaire & biobased economie en energietransitie

Na het succesvol uitvoeren van drie biobased en circulaire economie voucherregelingen in de afgelopen zeven jaren wil NV Economische Impuls samen met Kamer van Koophandel nu opnieuw een voucherregeling gaan uitvoeren voor MKB-bedrijven. Deze keer niet alleen voor biobased en circulaire innovaties, maar ook voor innovatieve energietransitie ideeën. De Provincie Zeeland maakt dit project mogelijk met € 255.000 subsidie, omdat het positief bijdraagt aan de versterking van de Zeeuwse innovatiekracht. MKB-ers in Zeeland kunnen door een voucher met een bedrag tot maximaal € 10.000 hun innovatieve idee technisch en economisch verder laten uitwerken/toetsen met hulp van een kennisinstelling die specifieke kennis en expertise hiervoor in huis heeft.

Gemeente Kapelle ontvang subsidie voor duurzaamheidsscan bedrijven

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen en restwarmte om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De gemeente Kapelle ontvangt een subsidie van € 27.250 voor het project Warmtenet Smokkelhoek. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar het benutten van restwarmte van bedrijven, de mate van CO2 reductie en het versterken van de biodiversiteit op het bedrijventerrein Smokkelhoek.

Vijfde wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland

De vijfde wijziging van de begroting 2020 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen, twee wijzigingen met een budgettair effect en een ophoging van een investeringskrediet.

Ontwerpbesluit Waterrijk Oesterdam

GS zijn van plan om de aangevraagde vergunning voor de uitbreiding van Waterrijk Oesterdam (fase 2) op de oever van het Natura 2000-gebied Zoommeer te verlenen op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming.

GS informeren PS over de Bossenstrategie van het Rijk en provincies

Op 3 februari 2020 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de ambities en doelen van het Rijk en de Provincies voor de landelijke Bossenstrategie. De Bossenstrategie geeft invulling aan de afspraken voor koolstofopslag die in het Klimaatakkoord zijn toebedeeld aan bos. De bossenstrategie is ook nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. En om met de samenleving en betrokken partijen tot een beleid te komen waarin mensen zich herkennen en dat ten goede komt aan zowel natuur als klimaat. Voor de zomer werken het Rijk en de Provincies, in overleg met betrokken partijen, de Bossenstrategie verder uit en maken nadere afspraken over de middelen om de ambities en doelen van de landelijke Bossenstrategie te kunnen realiseren.

Dinsdag 7 april 2020

Subsidies natuur- en landschapsbeheer 2020 toegekend

GS hebben natuurbeheersubsidies voor 2020 toegekend aan vier natuurbeheerders. De subsidies dienen voor het beheer en de openstelling van ruim 7000 hectare natuurgebied in onder andere Moermond, schorren Oosterschelde, Zwin, Kop van Schouwen, Putting, Zuidkust Schouwen en Braakman. Met deze subsidies is een totaal bedrag gemoeid van € 2.379.266,52 per jaar.

Rechtstreeks beroep Perkpolder

Namens de Stichting Schone Polder hebben Hörchner Advocaten bezwaar gemaakt tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) om niet over te gaan tot intrekking van een in 2016 verleende vergunning aan Perkpolder Beheer BV voor het uitvoeren van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Hörchner stelt voor om de bezwaarschriftprocedure over te slaan en het bezwaarschrift direct door te zenden als beroepsschrift aan de rechtbank. Om verschillende redenen gaan GS niet mee in dit voorstel. Deze staan in een brief aan Hörchner Advocaten.

Twee leden benoemd in Raad van Toezicht Erfgoed Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben op voordracht van Erfgoed Zeeland met ingang van 1 april 2020 mevrouw mr. J.F. Dominicus en mevrouw drs. A.L. Broekmeijer benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Erfgoed Zeeland. De heer H.G.L. Verheuvel en mevrouw mr. drs. M.W.M. Hendrikse-Troost zijn per 1 april 2020 afgetreden.

Energie systeemstudie

De vraag naar en het aanbod van energie gaat veranderen in de energietransitie. Fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame bronnen die een wisselend aanbod kennen. Het is de vraag hoe we in de toekomst het geïntegreerde energiesysteem ontwerpen en managen, met behoud van de huidige betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid. Daarom heeft de Provincie een energiesysteemstudie uit laten voeren. Uit de studie zijn knelpunten in het energiesysteem inzichtelijk gemaakt. De Provincie gaat met partijen aan de slag om die knelpunten aan te pakken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 april 2020.

Een greep uit de agenda: 

Vanwege de landelijke richtlijnen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de openbare aangelegenheden van het college tot en met 28 april geannuleerd.