Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 februari 2021

Subsidiebeschikking van ministerie van I&W vanuit Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Op 1 december 2020 kende het ministerie van Infrastuctuur & Waterstaat een subsidie toe van € 902.000 aan de Provincie Zeeland voor vier projecten. Dit bedrag is op grond van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid toegekend voor de verkeersveilige inrichting van wegen. De projecten die subsidie hebben ontvangen zijn: de N290 bij Othene (aanleg rotonde), de herinrichting van de Ritthemsestraat, de reconstructie van de N664 bij ’s Heer Hendrikskinderen en een rotonde in de N666 bij ’s Gravenpolder. Helaas heeft de wegversmalling in de N289 bij De Klinker ter hoogte van Kapelle geen subsidie ontvangen. Mede omdat de subsidiebeschikking lager is dan de aanvraag, is het nu nodig om tot een financiële herschikking te komen.

Dinsdag 9 februari 2021

Symbiosis for Growth

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 95.235 voor het project Symbiosis for Growth MKB 2020-2021. Het doel van het project is om op methodische wijze bedrijven aan elkaar te koppelen om (rest-)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten, human capital en innovatie met elkaar uit te wisselen. Deze uitwisselingen kunnen leiden tot kostenbesparing, leveren een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleren innovatie. Het betreft daarmee een waardevolle methodiek om de ambities van de Provincie Zeeland op het terrein van circulaire economie en energietransitie vorm te geven en te versnellen.

Impuls voor innovatiefinanciering

De Provincie Zeeland, de Staat en Impuls Zeeland hebben de ‘Bestuursovereenkomst Wind in de zeilen Innovatiefinanciering’ getekend. Met dit akkoord levert de Staat een extra bijdrage van in totaal € 20 miljoen in het Investeringsfonds Zeeland BV. De langetermijnstrategie van alle partijen is gericht op duurzame economische structuurversterking van Zeeland. Het Investeringsfonds richt zich op startende en groeiende Zeeuwse mkb-ondernemers die willen vernieuwen, nieuwe economische activiteiten willen ontwikkelen en willen bijdragen aan de werkgelegenheid en het ondernemersklimaat in onze provincie.

Wob-verzoek Tidal Technology Center Grevelingendam

De Provincie Zeeland heeft een Wob-verzoek van Omroep Zeeland ontvangen tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op ‘de besluitvorming met betrekking tot het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD)’ en ‘de documentatie waarin staat hoeveel subsidie is uitgekeerd’. Voor vijf documenten waar geheimhouding voor geldt, zijn Provinciale Staten gevraagd de geheimhouding op te heffen, zodat deze ook gepubliceerd kunnen worden.

Werkplan Europateam 2021

Het Europateam heeft haar werkzaamheden voor 2021 inzichtelijk gemaakt. Doel is de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten aansluiten op de Zeeuwse opgaven.

Zeeland steunt projectvoorstel LIFE BioCops

BioCops is een projectvoorstel voor LIFE (een Europees subsidieprogramma voor klimaat- en milieudoelstellingen) dat zich richt op de biologische bestrijding van vier invasieve plantensoorten in Nederland en België. Deze plantensoorten bedreigen de biodiversiteit en geven veel overlast en onderhoudskosten. Het gaat om groot kroosvaren, Aziatische duizendknoop, watercrassula en grote waternavel. De methode berust op het introduceren van gespecialiseerde natuurlijke vijanden, in dit geval plantenetende insecten en mijten, die een negatief effect hebben op de doelsoort maar geen neveneffecten hebben op andere soorten. Hiermee wordt het ecologisch evenwicht hersteld. Het is milieuvriendelijk, heeft jarenlang effect en is kosteneffectief. Het is nieuw voor Europa, maar wordt elders wereldwijd met succes gebruikt tegen honderden invasieve plantensoorten. De soorten die in BioCops worden gebruikt zijn allemaal veilig bevonden en drie soorten worden al elders ingezet. Zeeland steunt het projectvoorstel LIFE BioCops met een 'Declaration of Support'.

Tankstation Boerenhol past niet binnen provinciale regels

De gemeente Sluis heeft aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om een standpunt in te nemen ten aanzien van een initiatief om een (waterstof)tankstation te realiseren op een kleinschalig bedrijventerrein tussen Boerenhol en Breskens. GS laten aan de gemeente weten dat het initiatief niet past binnen het Omgevingsplan en de Omgevingsverordening. Uitbreiding van een kleinschalig bedrijventerrein is aan regels gebonden en daar past het initiatief niet binnen. Wel hebben GS aangegeven dat vestiging van een tankstation binnen het bedrijventerrein tot de mogelijkheden behoort. Ten slotte hebben GS op vraag van de gemeente aangegeven geen beleid te hebben op het gebied van de vestiging of spreiding van waterstoftankstations.

Kwaliteitsverordening Vergunningverlening Toezicht en Handhaving gemeenten

Diverse Zeeuwse gemeenten zijn voornemens de kwaliteitsverordening Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) vast te stellen. Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten Gedeputeerde Staten (GS) voor de vaststelling van de verordening door de gemeenteraad worden ‘gehoord’. GS geven een mandaat af aan het afdelingshoofd POJZ om namens GS een reactie te geven op de ingediende ontwerpverordeningen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 februari 2021.

Een greep uit de agenda: 

9 februari 2021

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de (digitale) aftrap voor het Investeringsfonds Zeeland met staatssecretaris Mona Keijzer.

10 februari 2021       

Anita Pijpelink presenteert de Vergeten Zwinhavens tijdens het online persmoment.

11 februari 2021

Jo-Annes de Bat brengt een bedrijfsbezoek aan Vermue-Verbist Agro BV in Graauw.

12 februari 2021

Harry van der Maas ontvangt de Burn Bite Box van drie studenten van het Hoornbeeck College.

Han Polman is te gast bij het radioprogramma De Ochtend van 4, op Radio 4.

19 februari 2021  

Anita Pijpelink gaat in gesprek met Diederik Samsom over de European Green Deal en welke mogelijkheden dit kan bieden voor Zeeland.