Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Online uitzending
 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen gewijzigde agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 10 september a.s. om 9.30 uur aanleveren)
  4. Vast terugkerend agendapunt: IPO in relatie tot provinciefinanciën
  5. Tussenrapportage commissie onderzoek project Sloeweg
  6. Informatie-uitwisseling namens afvaardiging PS Scheldemondraad
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Voordracht leden bestuur GR Zeeland Seaports - CST-003
 6. Statenvoorstel 8e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 - SERV-002
 7. Statenvoorstel Verordening elektronische kennisgeving Zeeland - SERV-004
 8. Brief PSP'92 van 6 augustus 2015 over financiering politieke partijen - 15011801
 9. Brief De Groene Zaak van 15 juni 2015 over onderzoek naar dienstauto's Gedeputeerde Staten, met rapport en persbericht - 15009028
 10. Brief GS van 9 juni 2015 over Algemene vergadering van Aandeelhouders van Economische Impuls Zeeland op 11 juni 2015 - 15008739
 11. Brief GS van 16 juni 2015 met jaarverslag 2014 van de N.V. Westerscheldetunnel - 15009043
 12. Conceptverslag vergadering 19 juni 2015 met bijlagen
 13. Toezeggingenlijst
 14. Datum volgende vergadering: vrijdag 16 oktober 2015, 14.00 uur
 15. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie

 1. Brief NV EPZ van juni 2015 met jaarverslag 2014 - 15009225
 2. Brief Raad voor de financiële verhoudingen van 15 juli 2015 met rapport 'Grond, geld en gemeenten' - 15011702