Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
09:00 uur
Online uitzending: 
Online uitzending
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Mondelinge toelichting herijking begroting GR de Grevelingen/Zuidwestelijke Delta
  1. Brief GS van 9 juni 2015 over zienswijze ontwerp-begroting 2016 Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 15008523
 4. Informatie-uitwisseling d.w.z.:
  • mededelingen van gedeputeerden
  • vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  • andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan (vóór donderdag 11 juni om 9.30 uur aanleveren bij de commissiegriffier)
 5. Gelegenheid om in te spreken
  1. Inspraakreactie Brief Boerderijstichting Zeeland van 11 juni 2015 over kadernota herziening omgevingsplan -
 6. Statenvoorstel Kadernota Herziening Omgevingsplan Zeeland - BLD-209 / 15008001
  1. Advies Provinciale Commissie Omgevingsbeleid van 2 juni 2015 m.b.t. concept kadernota Herziening Omgevingsplan Zeeland - 15008436
 7. Brief GS van 31 maart 2015 over meetpunt fijn stof te Nieuwdorp - 15004925
 8. Conceptverslag commissie Ruimte 13 mei 2015
 9. Bijgewerkte Toezeggingenlijst
 10. Volgende vergadering: 4 september 2015, aanvang 9.00 uur
 11. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Brief GS van 26 mei 2015 over Beleidsregel toedeling ontwikkelruimte PAS - 15007783
 2. Motie gemeenteraad Reimerswaal , unaniem 380kV bedenkingen bij het voorontwerp - 15008287
 3. Raad voor dierenaangelegenheden; jaarverslag 2014. Het jaarverslag ligt voor PS ter inzage in de leeskamer PS, Statengriffie, Balans 25, Middelburg. Het verslag is ook te downloaden via www.rda.nl