Vergadering Gedeputeerde Staten 15 november 2022

Datum: 15 november 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Oesterdam, Tholen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 15 november: bijgewerkt 17 november 2022

Antwoord minister over tandartsentekort in Zeeland naar PS

Gedeputeerde Staten (GS) hebben op 7 juni 2022 aandacht gevraagd bij de ministers van VWS en OCW voor het (groeiend) tandartsentekort in Zeeland. Er is een antwoord op deze brief ontvangen. GS hebben deze brief ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd.

Derde ronde budgetbewaking (slotwijziging)

In het kader van de jaarlijkse planning- en controlcyclus is een derde ronde budgetbewaking 2022 uitgevoerd. Deze slotwijziging van de begroting 2022 is de laatste mogelijkheid om de begroting 2022 te wijzigen voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening. Dit zorgt ervoor dat resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat 2022 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en eventuele nieuwe financiële ambities in 2023 en verder. De uitkomsten zijn, indien deze betrekking hebben op 2022, meegenomen in de elfde en twaalfde begrotingswijziging 2022 en voor de jaren daarna in de tweede en derde begrotingswijziging 2023.

GS informeren PS over de Natura2000-gebieden in Zeeland

Provinciale Staten zijn door Gedeputeerde Staten schriftelijk geïnformeerd over de Zeeuwse Natura 2000-gebieden. In Zeeland zijn er zestien gebieden waar de komende tijd natuurdoelanalyses en beheerplannen voor worden opgesteld. Dit zijn de Manteling van Walcheren, Kop van Schouwen, Yerseke en Kapelse moer, Groote gat, Canisvliet en Vogelkreek, Zwin en Kievittepolder en de Deltawateren (Grevelingen, Voordelta, Krammer-Volkerak, Vlakte van de Raan, Oosterschelde, Markiezaat, Veerse meer, Westerschelde & Saeftinge en Zoommeer).

Dinsdag 15 november 2022

Budget Zeeuwse Cultuur agenda

Voor de doorontwikkeling van de Zeeuwse Cultuuragenda stelt de Provincie Zeeland eenmalig een bedrag van € 55.000 beschikbaar.

GS doen PS voorstel voor uitbreiding personeel Faunabeheereenheid Zeeland

Gedeputeerde Staten doen Provinciale Staten een voorstel voor personele uitbreiding van de Faunabeheereenheid Zeeland. Dit is het gevolg van een adviestraject ter verbetering van de samenwerking tussen de Provincie Zeeland en de Faunabeheereenheid Zeeland.

Natura 2000 Beheerplan Deltawateren wordt verlengd

In februari 2022 hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen om in te stemmen met het verzoek van Rijkswaterstaat om het Natura 2000 Beheerplan Deltawateren (Oosterschelde, Veerse Meer, Grevelingen en Westerschelde & Saeftinge) te verlengen. Het huidige beheerplan loopt af en wordt met zes jaar verlengd. Er loop namelijk nog een onderzoek dat inzicht moet geven in de effecten van genomen maatregelen op de natuurdoelen. De uitkomst van dat onderzoek is nodig voor het maken van een nieuw beheerplan. De Provincie vraagt in haar brief aan Rijkswaterstaat extra aandacht voor knelpunten. Genoemde knelpunten zijn PFAS en enkele vrijstellingen uit het huidige beheerplan. Tot er een nieuw beheerplan komt, zullen de betrokken overheden zich inspannen voor noodzakelijke natuur- en herstelmaatregelen. Dat kunnen ook grotere inrichtingsmaatregelen of aanpassingen aan het systeem zijn.

Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer vastgesteld

Het openbaar vervoer is er voor iedereen. Daar hoort bij dat alle reizigers, ook als zij een beperking hebben, zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sinds 2020 met vervoerders, decentrale overheden, ProRail en de belangenbehartigers van mensen met een beperking in gesprek over een nieuw bestuursakkoord toegankelijkheid. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het Bestuursakkoord Toegankelijkheid openbaar vervoer 2022-2032.

Visie op Participatie

Gedeputeerde Staten hebben in de vergadering van 8 november 2022 besloten Provinciale Staten voor te stellen een Visie op Participatie vast te stellen. Participatie is een breed begrip. Daarom is het belangrijk om goede afspraken te maken over wat wel en niet onder het begrip valt. Maar ook een duidelijk kader zodat iedereen weet wat zijn of haar rol, verantwoordelijkheid en inbreng is. Met een duidelijk kader weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Daar is de visie voor bedoeld. In de visie is ook een werkprogramma opgenomen. Dit bevat concrete actiepunten hoe er gekomen kan worden tot een duidelijke aanpak rondom participatie en geeft daarmee een verdere uitwerking van de Visie op Participatie in de praktijk.

Eindrapport onderzoek beleving omgevingskwaliteit Kanaalzone

In 2019 was een forse stijging te zien van het aantal meldingen over hinder als gevolg van activiteiten in de Kanaalzone tussen Sluiskil en Terneuzen. Om die reden hebben de gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland opdracht gegeven om de beleving van de omgevingskwaliteit te onderzoeken en mogelijke knelpunten te inventariseren. Aan dit onderzoek werkten behalve de opdrachtgevers, ook de RUD-Zeeland, DCMR, GGD, North Sea Port en Rijkswaterstaat mee. Het onderzoek bevestigt dat inwoners hinder ervaren, onder andere (maar niet alleen) als gevolg van industrie, bedrijven en scheepvaart. Deze hinder kan niet in verband gebracht worden met overtredingen van wet- en regelgeving, maar is vooral een gevolg van de nabijheid van functies. Dit betekent dat hinder niet kan worden verminderd of voorkomen door eenvoudige oplossingen: het vraagt in veel gevallen aanvullende, bovenwettelijke inspanningen en maatregelen. Het onderzoek geeft dan ook geen pasklare oplossingen voor knelpunten. Omdat aanvullende maatregelen niet zondermeer kunnen worden afgedwongen, vraagt dit voor een belangrijk deel een vrijwillige deelname van bedrijven en andere partijen om knelpunten op te lossen. Het onderzoek onderstreept dat bedrijven, inwoners en overheden met elkaar in gesprek moeten en samen naar mogelijke oplossingen moeten zoeken.

Aanvragen subsidie Provinciale Impuls Wonen gedigitaliseerd

Gedeputeerde Staten stellen de elektronische weg voor het digitaal indienen en ondertekenen van webformulieren van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen (PIW) per 21 november 2022 open. PIW-subsidieaanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het op de Provinciale website beschikbaar gestelde webformulier.

Vervolgtraject samenwerking milieutaken

In opdracht van de Provincie Zeeland doet een extern bureau onderzoek naar samenwerking op het gebied van milieutaken. Gedeputeerde Staten hebben de colleges van B&W, gemeenteraden en Provinciale Staten over het (vervolg) traject geïnformeerd.

Vragen van SP over SAR-helikopter vliegveld Midden-Zeeland

In de commissie Ruimte van 21 oktober 2022 heeft de SP vragen gesteld over de SAR-activiteiten op vliegveld Midden-Zeeland. De antwoorden op deze vragen zijn door GS vastgesteld.

Informatiebrief aan Provinciale Staten over kernenergie

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom kernenergie. Dit betreft een terugkoppeling van een bestuurlijk overleg tussen minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat, de aandeelhouderscommissie (AHC) namens de aandeelhouders van PZEM en de Provincie. Hierin is gesproken over de bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale in Borssele, de aankomende kabinetsbrief over kernenergie en in het verlengde daarvan het participatietraject.

Algemene subsidieverordening 2023 wordt gewijzigd

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de provinciale subsidieverordening Zeeland te wijzigen met ingang van 2023.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 november 2022.

Een greep uit de agenda van:

15 november

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens het eindevent van het Interregproject Circulair Onderhoud van KIC|MPI in Terneuzen.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Melse Maljaars B.V. en Cumela in Aagtekerke.

16 november 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het VN Delta en Havencongres North Sea Port in het Scheldetheater in Terneuzen. Han Polman opent deze bijeenkomst.
      
Anita Pijpelink is aanwezig bij het Straits Committee in Duinkerke.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan Aannemingsbedrijf Letzer in Vlissingen. Ook opent hij het Event Circulair ondernemen in Middelburg.

17 november

Anita Pijpelink opent de bijeenkomst over herdenken van 80 jaar vrijheid in Goes en is aanwezig bij de première van klimaatdocumentaire “Wat wil Schouwen-Duiveland in Zierikzee".

18 november

Jo-Annes de Bat ontvangt ondernemers voor een ontbijt in het provinciehuis op de Dag van de Ondernemer. Ook overhandigt hij symbolische cheques aan projecten die een Zeeland in Stroomversnelling-subsidie ontvangen en spreekt hij tijdens het BO2 Match evenement van de Junior Kamer Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen.

Dick van der Velde is aanwezig bij het Ondernemersontbijt in het provinciehuis in Middelburg.

19 november

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Oldstar voetbaltoernooi in Zaamslag. Hij overhandigt een voucher vanuit het Zeeuws Sportakkoord aan de organisatie.

21 november

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas brengen een werkbezoek aan Sagro in ’s-Heerenhoek.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan de Kop van Schouwen.