Vergadering Gedeputeerde Staten 18 oktober 2022

Datum: 18 oktober 2022
Starttijd: 09:15
Locatie: Stadhuis Vlissingen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten. 

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 18 oktober: bijgewerkt 20 oktober 2022

Benelux Parlement vergadert in Middelburg

Het roulerend voorzitterschap van het Benelux Parlement is per 1 januari 2023 voor twee jaar in handen van Nederland. Het Benelux Parlement brengt adviezen uit aan de regeringen van Nederland, België en Luxemburg over de totstandkoming en werking van de (economische) unie van de Benelux-landen over een aantal (grensoverschrijdende) onderwerpen. Het parlement heeft verzocht om op 1 en 2 december 2023 een plenaire zitting te mogen houden in Middelburg. GS hebben daarmee ingestemd.

Voorwaarden voor financiering provincies

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat het streeft naar een nieuwe financieringssystematiek voor provincies met ingang van 2026. De provincies hebben gezamenlijk in IPO-verband een aantal voorwaarden bij het Rijk neergelegd voor deze nieuwe systematiek. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken van de actualisatie van het verdeelmodel van het Provinciefonds.

Afwikkelen rentederivaat

In 2012 was de Provincie, met name door de bouw van de Sluiskiltunnel, in een meerjarige leensituatie terechtgekomen. De leenbehoefte is ingevuld door het afsluiten van een zogenoemde renteswap. De swap is afgesloten voor het indekken van het renterisico van de destijds voorziene prognose van de ontwikkeling van de financieringsbehoefte van de Provincie. De financieringsbehoefte is in werkelijkheid minder hoog uitgekomen dan destijds werd voorzien. Dat betekent dat de swap een hoger bedrag aan financiering afdekt dan daadwerkelijk nodig is. Daarom besluiten Gedeputeerden Staten om de swap nu af te wikkelen.

Tiende wijziging van de begroting 2022

Op 4 oktober 2022 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Najaarsnota 2022 vastgesteld. In het Statenvoorstel Najaarsnota 2022 is aangegeven dat de financiële gevolgen van deze Najaarsnota in een begrotingswijziging worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Betalen met betaalpas in bus

Er komen voor reizigers nieuwe mogelijkheden om te betalen voor het openbaar busvervoer in Zeeland. Naast de bestaande OV-chipkaart is het met ingang van 26 oktober 2022 mogelijk om met de betaalpas in- en uit te checken. Reizen op saldo (voltarief) is het eerste reisproduct waarvoor de betaalpas gebruikt kan worden. Na verloop van tijd worden de reisproducten op de betaalpas uitgebreid.

ICT-middelen Provinciale Statenleden periode 2023-2027

Eens per vier jaar faciliteren Gedeputeerde Staten de Statenleden en burgercommissieleden met ICT-middelen in bruikleen om hun werk veilig en efficiënt te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met regelgeving en beleid voor gebruik van ICT-middelen door medewerkers en bestuurders van de Provincie, zoals privacy- en veiligheidsbeleid. De ICT-middelen worden na de komende Statenverkiezingen verstrekt aan de nieuwe leden van Provinciale Staten voor de periode 2023-2027. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 147.500.

Contra-expertise SAR-helikopter

De Provincie Zeeland heeft op het advies van T070 over de SAR-helikopter op vliegveld Midden-Zeeland een contra-expertise van Norton Rose Fulbright ontvangen. Deze contra-expertise is, met toestemming van de opstellers, aan Provinciale Staten gezonden.

Bronnenonderzoek en -analyse Kanaal Gent-Terneuzen

Rijkswaterstaat heeft een bronnenonderzoek en -analyse uitgevoerd naar stoffen die de Kader Richtlijn Water (KRW)-norm overschrijden in het Kanaal Gent-Terneuzen. Gedeputeerde Staten hebben de rapportage van dit onderzoek ontvangen, en delen deze met Provinciale Staten.

GS informeren PS over uitstel Omgevingswet

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de kamerbrief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over uitstel van de Omgevingswet.

Dinsdag 18 oktober 2022

Aanvraag KlimOp 2 ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed

Provincie Zeeland zal een tweede tranche Speciale uitkering (SPUK) aanvragen voor de ondersteuning van gebouweigenaren bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. In Zeeland heet de regeling KlimOp 2. Het maatschappelijk vastgoed biedt nog veel kansen voor verduurzaming. Voor veel eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed is het een uitdaging hun panden te renoveren naar duurzame, toekomstbestendige gebouwen. De regeling levert een bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwen die zij in eigendom hebben.

Subsidie voor The Protein Community 2022-2023

GS verlenen een subsidie van € 40.000 aan The Protein Community (TPC), voor de doorontwikkeling van de eiwittransitie in Zeeland. De daarvoor benodigde activiteiten lopen tot eind 2023 en staan beschreven in het projectplan van TPC. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt samengewerkt met andere deelnemende provincies, FoodDelta Zeeland en met het netwerk van TPC dat bestaat uit meer dan 105 wereldwijde partners. TPC is onderdeel van Food Valley.

Uitvraag Milieukostenindicator en zero emissie materieel bij Grond- Weg en Waterbouwaanbestedingen

Provincie Zeeland zal bij infrastructurele werken de Milieukostenindicator (MKI) en zero emissie materiaal breder uitvragen, in overleg met marktpartijen en projectleiding. Bij werken vanaf realisatiekosten van € 250.000 zal dit worden toegepast.

Startbrief werkplan 2023 DCMR met inhoudelijke en financiële kaders

GS geven in een zogenaamde startbrief aan DCMR de financiële en inhoudelijke kaders aan voor het opstellen van het werkplan 2023. DCMR voert de taken uit voor wat betreft vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de BRZO- en RIE4-bedrijven in Zeeland. Dit zijn de grotere industriële bedrijven en bedrijven waar grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden geproduceerd of opgeslagen. Aan de hand van de startbrief zal DCMR in het werkplan 2023 uitwerken op welke manier zij uitvoering aan deze taken geeft.

Subsidie Four Freedoms Meet-up en Scholentour in 2022

De Provincie heeft besloten een subsidie van € 20.000 te verstrekken aan de Roosevelt Foundation voor de organisatie van de Four Freedoms Meet-up en de Scholentour in 2022. De Four Freedoms Meet-up was onderdeel van de ceremonie waarin de Four Freedoms Awards werden uitgereikt. Het project had als doel ervoor te zorgen dat Zeeuwse jongeren beter betrokken werden bij deze uitreiking en actief gingen nadenken over het belang van de Vier Vrijheden. Met de Scholentour worden scholen door heel Nederland betrokken bij de Vier Vrijheden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van angst en vrijwaring van gebrek.

Provincie voorziet in tijdelijke ligplek korpsschip Zeekadetten Veere

Vanwege de komst van het Zeekadetkorps naar Veere, werkt de gemeente aan een definitieve ligplek. Tot die tijd voorziet de Provincie het Zeekadetkorps van een tijdelijke ligplek. Hierover worden nadere afspraken gemaakt met gemeente Veere en het Zeekadetkorps Veere. Het Zeekadetkorps Veere is het eerste en enige korps van Zeeland. Vanaf dit jaar worden in Veere meer jongeren op speelse wijze opgeleid. Door de samenwerking met de zeevaartschool legt het Zeekadetkorps Veere een basis voor werknemers van de toekomst.

GS stemmen in met aanvraag Geopark keurmerk voor Scheldedelta

In november 2022 is het dan na jaren voorbereiding zover. Een groep van 140 organisaties, overheden, musea, onderwijsinstellingen, universiteiten en kenniscentra, cultuurorganisaties, havenbedrijven, ondernemersverenigingen, toeristische organisaties, gidsen en educatiecentra uit de Scheldedelta zal zich bij UNESCO presenteren en het internationale keurmerk Global Geopark aanvragen. Een hoogwaardig keurmerk voor een netwerk onder leiding van de vijf provincies die actief zijn in de Scheldedelta aan beide zijden van de grens. Bij een gunstig verloop van de beoordeling zal in 2024 de status door UNESCO worden toegekend en mogen al de samenwerkende partijen het keurmerk gebruiken bij hun activiteiten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 november 2022.

Een greep uit de agenda van:

18 oktober

Het college van Gedeputeerde Staten brengt een werkbezoek aan Vlissingen.

19 oktober

Jo-Annes de Bat presenteert de nieuwe, volledig elektrische rouwauto bij Post Mortem in Heinkenszand.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de N288 in Biggekerke in het kader van verkeersveiligheid. Ook opent hij samen met burgemeester Harald Bergmann inloophuis Westerlicht, een centrum voor mensen met kanker en hun naasten, in Middelburg.

Dick van der Velde neemt deel aan de masterclass van Bouw Zeeland in Middelburg.

20 oktober 

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig tijdens de Zeeuwse dag in Den Haag.

22 oktober

Han Polman is aanwezig bij het 50(+2)-jarig jubileum van de Orde van de Prince in Hulst.

24 oktober

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan het biologisch fruitteelt bedrijf van dhr. Feijtel in Kapelle.

29 oktober

Jo-Annes de Bat speecht tijdens de herdenking van de bevrijding van Vlissingen en de Slag om de Schelde.

Dick van der Velde speecht tijdens de herdenking van de Sloedam.

31 oktober

Anita Pijpelink neemt het boek ‘Natuur op eigen gronden’ in ontvangst op landgoed Ter Hooge in Middelburg.